Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 10-12-2014
Aflevering 12
RubriekRedactioneel
TitelDeregulering leidt tot lastenverzwaring
CiteertitelBR 2014/128
SamenvattingEenieder wordt geacht de wet te kennen. Dit adagium voorkomt dat (rechts)personen zich bij een overtreding verschuilen achter onwetendheid. Maar hoe gemakkelijk is het om de wet te kennen?
Auteur(s)A. Collignon
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelZorg voor het zorgvastgoed (deel I)
CiteertitelBR 2014/129
SamenvattingDe financiering van langdurige zorg is aan ingrijpende hervormingen onderhevig. Dat heeft gevolgen voor het zorgvastgoed. Deze gevolgen worden voor een groot deel ingegeven door een ontwikkeling die met de term ‘extramuralisatie’ wordt aangeduid. Dit artikel verschijnt als tweeluik. In deel I van dit artikel wordt toegelicht wat extramuralisatie inhoudt en wat de gevolgen zijn voor zorg die binnen een instelling wordt geleverd. Achtereenvolgens worden de uitdagingen van extramuralisatie op het gebied van het huurrecht besproken, waaronder huurbeschermingskwesties, koppelbedingen, onderhuurperikelen en de toewijzing van woningen in het kader van extramuralisatie. In deel II (gepubliceerd in aflevering 1 van 2015 van dit tijdschrift) worden de specifieke aspecten van de verhuurderheffing bij extramuralisatie besproken en worden de consequenties voor lopende huurovereenkomsten toegelicht. Bij (dreigende) leegstand van het zorgvastgoed, kan transformatie een uitkomst bieden, daaraan wordt ook in deel II aandacht besteed. Deel II wordt afgesloten met een korte beschouwing over de gevolgen van extramuralisatie voor de financiering van zorgvastgoed.
Auteur(s)M.F. Mesu-Abbekerk , C.E. Philips-Santman , D.S.P. Roelands-Fransen , J.E. van der Werff , C.A. de Zeeuw
LinkVolledige tekst artikel (pelsrijcken.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan sinterklaas naar maatschappelijk financier
CiteertitelBR 2014/130
SamenvattingOver subsidies bestaan slechte beelden. De overheid staat vaak te boek als sinterklaas die te makkelijk geld weggeeft met een ernstige vorm van subsidieverslaving als gevolg. Deze beelden behoren hopelijk tot het verleden. De rol van de overheid als subsidiegever is aan het veranderen met een steeds grotere druk om meer waarde uit elke maatschappelijke euro te halen en scherpe keuzes te maken. Bovendien komen overheden, ondernemers, financiers en burgers in de huidige netwerkeconomie steeds dichter bij elkaar om als partners maatschappelijk resultaten te behalen. Dit betekent dat het rijk, de provincie of gemeente vooraf goed moet nadenken over de te bereiken doelen en de wijze waarop maatschappelijk geld het beste is in te zetten voor financiering van maatschappelijk relevante activiteiten. De subsidiegever groeit toe naar een maatschappelijk financier.
Auteur(s)P. van Asperen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriek50 jaar Bouwrecht jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht 7 oktober 1964, BR 1964, nr. 289
CiteertitelBR 2014/131
SamenvattingIn het kader van het 50-jarig bestaan van het tijdschrift Bouwrecht wordt gedurende dit jaar steeds per editie enige jurisprudentie uit jaargang 1964, het geboortejaar van het tijdschrift Bouwrecht, anno 2014 tegen het licht gehouden. Wat is er veranderd, is er überhaupt iets veranderd door de jaren heen na deze jurisprudentie en wat hebben deze uitspraken het Bouwrecht gebracht?
AnnotatorJ.M. Henriquez
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
Titel‘Het zelfrealisatierecht’
CiteertitelBR 2014/132
SamenvattingOp 14 juni 2014 promoveerde Lisanne Groen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de omvang en de ontwikkeling van het zelfrealisatierecht gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. Haar proefschrift werd recent besproken in het Nederlands Juristenblad. Ze heeft het schrijven als “een buitengewoon leuke bezigheid ervaren”. De term ‘zelfrealisatierecht’ komt volgens de auteur in wetgeving niet voor en heeft in Kamerstukken en jurisprudentie niet altijd dezelfde betekenis. Eén ding is echter zeker: het zijn van eigenaar is een noodzakelijke voorwaarde en er is steeds sprake van een ontwikkelrecht dat gekoppeld is aan het eigendomsrecht. De ontwikkeling van de omvang van het zelfrealisatierecht is in dit proefschrift bepaald door (de ontwikkeling van) het ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek leest u hieronder.
Auteur(s)M.I. Jaarsma
LinkVolledige tekst proefschrift (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelBR 2014/133
SamenvattingUitvoerbaarheid bestemmingsplan in relatie tot Ffw; verstoring niet van wezenlijke invloed nu in noordelijk deel van het plangebied door middel van een landschapsplan wordt voorzien in extra foerageergebied; geen noodzaak om de uitvoering van het landschapsplan als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Laag-Soeren Oost" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelBR 2014/134
SamenvattingVerplaatsing van twee hindergevende bedrijven uit een woonomgeving naar bestaande bebouwing in landelijk gebied in strijd met provinciale planningsopgave.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "MAG Complex Egmond" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelBR 2014/135
SamenvattingNiet aanwijzen van 120 ha van een gebied van communautair belang als Natura 2000-gebied omdat de aanwijzing gebaseerd zou zijn op een wetenschappelijke fout.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013, kenmerk PDN/2013-109, heeft de staatssecretaris het gebied "Haringvliet" op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 1992 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2013/17/EG van 13 mei 2013 (PB 2013 L 158; hierna: de Habitatrichtlijn) en het besluit van 24 maart 2000 tot aanwijzing van het gebied "Haringvliet" als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB 1979 L 103), thans, na wijziging, Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2009 L 20; hierna: Vogelrichtlijn) gewijzigd. Deze speciale beschermingszones vormen tezamen het Natura 2000-gebied "Haringvliet".
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 15-10-2014
CiteertitelBR 2014/136
SamenvattingDe vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt dan wel een ontheffing o.g.v. de Ffw nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, komen in beginsel pas aan de orde in een procedure o.g.v. de Ffw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kenniskwartier Noord" vastgesteld.
AnnotatorF. Onrust
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelBR 2014/137
SamenvattingOm de negatieve gevolgen van het project voor een foerageergebied voor vogelsoorten waarvoor een nabijgelegen Natura 2000-gebied is aangewezen, te neutraliseren, worden maatregelen genomen die voorzien in vervangend foerageergebied. Dit zijn mitigerende en geen compenserende maatregelen. In de passende beoordeling mag ook rekening worden gehouden met autonome ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2013, kenmerk 162293/246634, heeft het college van gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland gelegen in de gemeente Bergen en de gemeente Schagen.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRechtbank Den Haag 10-09-2014
CiteertitelBR 2014/138
SamenvattingUitleg overeenkomst. Samenwerkingsovereenkomst projectontwikkeling. Marktontwikkelingen geen grond voor niet-afname van gronden wegens harde leveringsdata.
Samenvatting (Bron)Uitleg samenwerkingsovereenkomst projectontwikkeling. Marktontwikkelingen geen grond voor niet-afname van gronden.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:11334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 31-10-2014
CiteertitelBR 2014/139
SamenvattingWijziging samenstelling rechtbank na mondelinge behandeling
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Recht op mondelinge behandeling, art. 134 Rv en art. 6 EVRM. Belang dat uitspraak wordt gewezen door rechter(s) ten overstaan van wie de mondelinge behandeling plaatsvond. Procedure bij vervanging van rechter(s) na mondelinge behandeling: kennisgeving door gerecht; mogelijkheid nadere mondelinge behandeling te verzoeken; motiveringsplicht rechter bij afwijzing van dat verzoek; belang van opgemaakt proces-verbaal. HR komt in zoverre terug van HR 25 september 1941, NJ 1942/227, HR 5 april 1963, NJ 1963/338 en HR 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1103, NJ 1991/26. Overgangsmaatregel. Gevolgen voor onteigeningszaken (HR 11 maart 1964, NJ 1964/182).
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3076
Artikel aanvragenVia Praktizijn