Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 10-01-2014
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelVijftig jaar Bouwrecht
CiteertitelBR 2014/1
Samenvatting2014 wordt het hele jaar een feestelijk jubileumjaar, waarbij de maandelijkse Bouwrecht-edities niet alleen speciaal voorzien zijn van een lauwerkrans op het voorblad, redactionele bijdragen van de redactieraad, inspirerende artikelen, maar ook jurisprudentie uit 1964, het geboortejaar van Bouwrecht, anno 2014 weer eens tegen het licht wordt gehouden. Er staan gedurende dit feestelijk jaar nog meer jubileumverrassingen te wachten. Felicitaties zijn ook op zijn plaats aan de vele lezers, adverteerders, redactieleden, auteurs, annotatoren, uitgever, vormgevers en vele mensen die al die jaren met zo veel zorg zich hebben ingespannen om dit wetenschappelijke, juridische tijdschrift tot een succes te maken. Niet alleen is Bouwrecht als pionier al 50 jaar hét gezicht in de markt voor juridische berichtgeving, dat zal zij ook voor de toekomst blijven.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVijftig jaar Monumentenrecht
CiteertitelBR 2014/2
SamenvattingAls juridisch vakblad voor het omgevingsbeleid is Bouwrecht onmiskenbaar een ‘monument’. Monumenten zijn in de Monumentenwet 1988 gedefinieerd als ‘vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde’. Tot voor kort gold ook een leeftijdseis van ten minste vijftig jaar.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStedelijke herverkaveling voor stedelijke vernieuwing (deel 2)
CiteertitelBR 2014/3
SamenvattingHet instrument stedelijke herverkaveling is voor stedelijke vernieuwingsopgaven interessanter naarmate een wettelijke regeling betere financiële stimulansen bevat. In het eerste deel van dit artikel (BR 2013/146) is beschrijvend ingegaan op diverse ideeën over stedelijke herverkaveling in het algemeen. In dit tweede deel vindt een toespitsing plaats op stedelijke herverkaveling voor stedelijke vernieuwing. Met name wordt gekeken naar financiële stimulansen.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
LinkVolledige tekst artikel (metafoorro.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriek50 jaar Bouwrecht jurisprudentie
TitelKoninklijk Besluit 19 september 1963, BR 1964/11
CiteertitelBR 2014/4
SamenvattingIn het kader van het 50-jarig bestaan van het tijdschrift Bouwrecht wordt gedurende dit jaar steeds per editie enige jurisprudentie uit jaargang 1964, het geboortejaar van het tijdschrift Bouwrecht, anno 2014 tegen het licht gehouden. Wat is er veranderd, is er überhaupt iets veranderd door de jaren heen na deze jurisprudentie en wat hebben deze uitspraken het Bouwrecht gebracht?
Auteur(s)E.R. Hijmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-10-2013
CiteertitelBR 2014/5
SamenvattingAnterieure overeenkomst, exploitatieplan, verhaal grondexploitatiekosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013, behorende bij het raadsvoorstel met nummer 13.010436, heeft de raad het bestemmingsplan "Krabbendijke" vastgesteld.
AnnotatorM. Fokkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 02-08-2013
CiteertitelBR 2014/6
SamenvattingIn de passende beoordeling die op grond van art. 19j Nb-wet 1998 voor een bestemmingsplan moet worden verricht, mogen ter bepaling van de significantie van de gevolgen van een bestemming geen vaste drempelwaarden worden gehanteerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied; [locatie] Baak" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 30-10-2013
CiteertitelBR 2014/7
SamenvattingNiet is aangetoond dat de voorgenomen instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden als een zekere toekomstige feitelijke ontwikkeling kunnen worden aangemerkt, die als zodanig mag worden meegenomen in de passende beoordeling ten behoeve van de vergunningverlening voor twee electriciteitscentrales op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelBR 2014/8
Samenvattingerzoek om handhaving. Tijdelijke verstoring van een vaste rust- en verblijfplaats. Art. 11 Ffw is niet overtreden, omdat er geen blijvend negatief effect is.
Samenvatting (Bron)Op 11 januari 2011 heeft de staatssecretaris gereageerd op het verzoek van [appellant] om handhaving van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw).
AnnotatorF. Onrust , A. Drahmann
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 25-09-2013
CiteertitelBR 2014/9
SamenvattingVoor het voldoen aan een last onder dwangsom is in beginsel geen vergunning vereist. De gegeven last impliceert echter geen toestemming ingevolge de Ffw omdat het college niet het bevoegde gezag is om deze ontheffing te verlenen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de paardenstal, de afrastering en de lichtmasten op het perceel aan de [locatie] te Helvoirt vóór 1 juli 2010 te verwijderen en verwijderd te houden en het gebruik van de paardenbak op het perceel te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorF. Onrust , A. Drahmann
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 27-09-2013
CiteertitelBR 2014/10
Samenvatting'Vereenzelviging', 'redelijkheidscorrectie', schadevergoeding voor een niet tot schadeloosstelling gerechtigde in onteigeningszaken.
Samenvatting (Bron)Onteigening, volledige schadeloosstelling. Bedrijfsschade, positie van zonen die bedrijf op onteigende grond van vader hebben voortgezet zonder enige juridische regeling. Waardebepaling woning in aanbouw, normale of noodzakelijke verandering na datum terinzagelegging, art. 39 Ow (HR 19 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4925, NJ 1985/801). Schadeloosstelling verwerving vervangende woonruimte, maatstaf, gelijkwaardig woongenot, situatie op de peildatum.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA1731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 30-09-2013, 71841
CiteertitelBR 2014/11
SamenvattingSchade, voordeel en schadebeperkingsplicht.
AnnotatorM.R. Lim
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn