Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 07-10-2016
Aflevering 9
RubriekAfval
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelJM 2016/119
SamenvattingAfvalstof, Baggerspecie, Grond, Nuttige toepassing, Verwijdering, Inrichting, Stortplaats, Storten, Verwijderingshandeling, Toepassen, Stortverbod, Ontgrondingenplas
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2014 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd in verband met het voorgenomen brengen van grond (hierna: de afzet van grond) in de voormalige ontgrondingenplas De Ingensche Waarden.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelJM 2016/120
SamenvattingComposteren, Groenafval, Goede ruimtelijke ordening, Composteerbedrijf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad besloten het bestemmingsplan "Scherpenering 23-31, Wintelre" niet vast te stellen.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Strafrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-08-2016
CiteertitelJM 2016/121
SamenvattingAfvalstoffen, Verbrandingsverbod, Stortverbod, Inrichting
Samenvatting (Bron)Veroordeling ter zake van overtreding van art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer tot een geldboete van 1.000 waarvan 500 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Het verweer dat verdachte de afvalstoffen niet buiten de inrichting heeft verbrand, wordt verworpen.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:3760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 07-06-2016
CiteertitelJM 2016/122
SamenvattingElektronisch verkeer, Vergunning van rechtswege, Beslistermijn
Samenvatting (Bron)Verzoek om een omgevingsvergunning om een pand te mogen gebruiken als woning en pension. Verweerder heeft de beslistermijn opgeschort omdat nog enkele stukken ontbraken. Tevens heeft verweerder met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo de beslistermijn van acht weken verlengd met zes weken. Op 26 juni 2015 heeft eiser de ontbrekende gegevens per email verzonden aan het e-mailadres van een ambtenaar van de gemeente. Die ontbrekende stukken zijn op dinsdag 30 juni 2015 ingeboekt in het gemeentelijke postsysteem. Uit artikel 2:15 van de Awb volgt dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft op haar website een proclaimer geplaatst waarin is vermeld dat berichten verzonden aan persoonlijke e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente niet als officieel poststuk worden behandeld. Nu de stukken op 30 juni 2015 door verweerder zijn ontvangen in haar systeem voor gegevensverwerking als bedoeld in artikel 2:17 Awb, is er geen omgevingsvergunning van rechtswege.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:3628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelJM 2016/123
SamenvattingBodemsanering, Wijziging saneringsplan, Rechtsgevolg, Besluit, Ontvankelijkheid, Bezwaarschrift, Minerale olie, Melding, BETXN
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 december 2014 heeft het college een reactie gegeven op de melding van VABO Ontwikkeling B.V. (hierna: VABO) tot wijziging van een saneringsplan betreffende de sanering op de locatie [locatie] te Beusichem (hierna: de locatie).
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelJM 2016/124
SamenvattingBodemsanering, Ernst, Saneringsplan, In strijd met de wet, Onderzoeksverplichting, Tijdelijke beveiligingsmaatregelen, Spoedeisendheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2014, gewijzigd bij besluiten van 21 oktober 2014 en 18 december 2014 (hierna in enkelvoud: het besluit over ernst en spoed), heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van de Acacialaan 7 te Doorn sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, en dat spoedige sanering noodzakelijk is.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Strafrecht
TitelHoge Raad 26-02-2016
CiteertitelJM 2016/125
SamenvattingKraken, Strafrechtelijke ontruiming, Kort geding, Lokaalvredebreuk, Strafbaar kraken
Samenvatting (Bron)Ontruiming krakers. In kort geding gevraagd verbod. Betekenis van de woorden bij een ander in gebruik in art. 138 Sr ten aanzien van een besloten erf.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:HR:2016:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelJM 2016/126
SamenvattingBestemmingsplan, Bevi-inrichtingen, Afwijkingsbevoegdheid, Plaatsgebonden risico, Groepsrisico
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Lage Weide" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorY. van Hoven
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 07-09-2016
CiteertitelJM 2016/127
SamenvattingBestemmingsplan, Procedure, www.ruimtelijkeplannen.nl, Industrielawaai, Akoestisch onderzoek, Geluidhinder, Wegverkeerslawaai
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege industrielawaai voor negen woningen aan de Hoofdstraat en de Boxmeerseweg te Heijen (hierna: het besluit hogere waarden wegens industrielawaai).
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelJM 2016/128
SamenvattingGezoneerd industrieterrein, Maatwerkvoorschriften
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRechtbank Limburg 15-08-2016, AWB – 15_372u, AWB-15_374u, AWB – 15_375u
CiteertitelJM 2016/129
SamenvattingMilieueffectrapportage, Actualiteit, Gecombineerd plan-/project-m.e.r, Grensoverschrijdend, Plan-m.e.r, Project-m.e.r
AnnotatorG.A.J.M. Hoevenaars
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelJM 2016/130
SamenvattingStedelijke ontwikkeling, Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Torensteepolder 2015" vastgesteld.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Omgevingsrecht
TitelExceptieve toetsing, Provinciale verordening, Omgevingsvergunning
CiteertitelJM 2016/131
SamenvattingExceptieve toetsing, Provinciale verordening, Omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2014 heeft het college Lidl Nederland GmbH een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een supermarkt aan de Ampèrestraat 5 te Nijkerk (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.S. Haakmeester
LinkVolledige tekst annotatie (haakmeesteradvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJM 2016/132
SamenvattingVerlenging ontgrondingenvergunning, Overmacht, Economische crisis, Belangen omwonenden, Duur verlenging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in uiterwaarden van de Waal bij Heesselt.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-09-2016
CiteertitelJM 2016/133
SamenvattingOntgronding, Ecologische hoofdstructuur, Acceptatie, Afweging belangen, Rechtsgevolg, Melding ontgrondingen, Onverbindend voorschrift verordening, Rechtszekerheid
Samenvatting (Bron)Aan de acceptatie van de melding wel degelijk een rechtsgevolg is verbonden. Pas na acceptatie van de melding mag worden gestart en als de melding niet wordt geaccepteerd op basis van het bestuurlijke rechtsoordeel ingevolge artikel 9a van de Verordening mag de schop niet in de grond. De melding is een verplichte voorwaarde ingevolge de slotpassage van artikel 9a van de Verordening. Het gewenste rechtsgevolg (mogen ontgronden zonder ontgrondingsvergunning) vloeit niet voort uit de Verordening maar uit de acceptatie van de melding. De melding is daarmee naar het oordeel van de rechtbank een melding als gebod (door advocaat-generaal Widdershoven als categorie c bestempeld) en daarmee een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb De door provinciale staten kennelijk voorgestane dynamische verwijzing in de Verordening naar het provinciale natuurbeleid is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Uit de Verordening blijkt niet aan welk beleid moet worden getoetst. Zo is onduidelijk of moet worden getoetst aan geschreven of ongeschreven beleid, intern of extern gericht beleid dan wel beleid in een algemeen verbindend voorschrift of beleid in een beleidsregel. Evenmin of moet worden getoetst aan het beleid zoals dat gold ten tijde van de melding of ten tijde van de vaststelling van het projectplan waar de ontgronding deel van uitmaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is artikel 9a van de Verordening daarom onverbindend voor zover ingevolge dit artikel de melding van de ontgronding zelfstandig zou moeten voldoen aan provinciaal natuurbeleid.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRedactioneel
CiteertitelJM 2016/907
SamenvattingBeweiden en mestuitrijden, zijn dat projecten of andere handelingen op grond van Nbw 1998
Auteur(s)H.S. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn