AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 08-10-2016
Aflevering 37
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 09-02-2016
CiteertitelAB 2016/351
SamenvattingHoge Raad: geen ne bis in idem bij strafvervolging na oplegging van een bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Hetzelfde feit (ne bis in idem). Strafvervolging en bestuurlijke boete. Art. 68 Sr en art. 243.2 jo. 255.1 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BM9102. Bij de artt. 197a en 197b Sr - waarin gedragingen zijn omschreven die als misdrijven strafbaar zijn gesteld - gaat het om vergrijpen die het beleid om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, frustreren en een acute gevaarzetting opleveren voor de publieke kas. Art. 2 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) strekt tot het tegengaan van verdringing van legaal arbeidsaanbod, overtreding van normen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en concurrentievervalsing. I.c. is zowel het verschil in de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheiden regelingen strekken als het verschil in de maximale straf respectievelijk boete die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, dermate groot dat geen sprake is van 'hetzelfde feit' in de zin van art. 68 Sr en art. 243.2 Sv jo. art. 255.1 Sv. s Hofs dat het OM n-o is in de vervolging van verdachte omdat sprake is van 'hetzelfde feit' a.b.i. art. 68 Sr, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
AnnotatorC. Saris , L. van Boven
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelAB 2016/352
SamenvattingEmissiehandel, het Nationaal Toewijzingsbesluit en de correctiefactor.
Samenvatting (Bron)Bij het "Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2012-2020" van 2 juli 2012 met kenmerk IENM.BSK-2012/126956 (hierna: het oorspronkelijke toewijzingsbesluit) heeft de staatssecretaris krachtens artikel 16.24 van de Wet milieubeheer broeikasgasemissierechten (hierna: emissierechten) toegewezen aan een aantal inrichtingen.
AnnotatorT.J. Thurlings
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelAB 2016/353
SamenvattingNiet tijdig verzoeken om herregistratie als tandarts-specialist. Geen verschoonbare redenen. Doorhaling inschrijving in specialistenregister.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2014 heeft de RTS het verzoek van [appellant] om ongedaanmaking van de doorhaling per 10 oktober 2013 van zijn vermelding als kaakchirurg in het register Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (hierna: MKA) afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-07-2016
CiteertitelAB 2016/354
SamenvattingWet Bibob. Geen sprake van een ernstig gevaar van misbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de burgemeester de aan [wederpartij] verleende exploitatievergunning voor [bedrijf] aan de [locatie] te Dordrecht ingetrokken en geweigerd hem daarvoor een nieuwe exploitatievergunning te verlenen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelAB 2016/355
SamenvattingVerwijzing naar bed-bad-broodvoorziening.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 15 en 27 januari en 9, 16 en 18 februari 2015 heeft het college, voor zover thans van belang, gereageerd op verzoeken van de vreemdelingen om aan hen onderdak dan wel leefgeld te verstrekken.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-05-2016
CiteertitelAB 2016/356
SamenvattingVreemdelingenbewaring. Plicht tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over Opvangrichtlijn. Acte éclairé en acte clair.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2015 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorA. Outhuijse , J. Lindeboom
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelAB 2016/357
SamenvattingAfgeleid belang. Vereniging Veterans MC Netherlands geen rechtstreeks belang bij vergunning aan Stichting Nederlandse Veteranendag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2014 heeft de burgemeester aan de Stichting Nederlandse Veteranendag vergunning verleend voor het houden van de Nederlandse Veteranendag.
AnnotatorM.D.M. Bakker , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 18-08-2016
CiteertitelAB 2016/338
SamenvattingOp een wrakingsverzoek moet te allen tijde door een meervoudige kamer worden beslist.
Samenvatting (Bron)Wrakingsverzoek is door de rechtbank niet behandeld door een meervoudige kamer, wat in strijd is met artikel 8:18, eerste lid, van de Awb. Terugwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3112
Artikel aanvragenVia Praktizijn