Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 12-10-2016
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelDe Aanvullingswet geluid: ‘over emissie, immissie en omissie’?
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 127
SamenvattingVan 22 maart tot 17 mei 2016 vond de internetconsultatie plaats van twee concept-aanvullingswetten van de Omgevingswet, waaronder de concept-Aanvullingswet geluid. De Aanvullingswet geluid vervangt de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Het concept van de (kapstok)wet is vrij duidelijk, maar wanneer je de materie wat beter bestudeert, rijzen er toch wel wat vragen. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal (ruim veertig) reacties dat tijdens de consultatie is ingediend.
Auteur(s)J.H. Geerdink
Pagina127-129
LinkVolledige tekst conceptwetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: brede betrokkenheid bij de uitwerking van de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 130
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de stand van zaken van de stelselherziening van het omgevingsrecht gegeven tot de publicatie van de ontwerp-AMvB’s.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina130-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDetailhandel en de provinciale verordening: grenzen overschreden?!
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 137
SamenvattingDeze bijdrage gaat in op één specifieke instructieregel in de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland, te weten art. 2.1.4 VR. Deze regel ziet op de vestigingsmogelijkheden van detailhandel in Zuid-Holland. Art. 2.1.4 VR staat al enige tijd in de belangstelling. Het is onderwerp van een aantal procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over reactieve aanwijzingen ex art. 3.8 lid 6 Wro en de weigering van een ontheffing ex art. 4.1a Wro. De regeling staat ook in de belangstelling in verband met de vraag hoe dit artikel zich verhoudt tot de eisen van het Unierecht, de vraag of het voortvloeit uit dwingende redenen van algemeen belang, de vraag of het geschikt, evenredig en noodzakelijk is om ruimtelijke doelstellingen te bereiken, en tot slot de vraag of het kan worden geacht ruimtelijke en provinciaal noodzakelijke belangen te dienen.
Auteur(s)H. Koolen
Pagina137-143
LinkVolledige tekst wetsartikel (wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen goed begin is het halve werk: omzetting van het wetsvoorstel nieuwe normering primaire waterkeringen naar het stelsel van de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 144
SamenvattingDe vraag die in dit artikel centraal staat, is hoe het wetsvoorstel nieuwe normering primaire waterkeringen kan worden omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet en met welke punten rekening gehouden moet worden. Allereerst wordt het wetsvoorstel beschreven, waarna wordt aangegeven welke kaders – naast de Waterwet en de Omgevingswet – van belang zijn voor de omzetting. Vervolgens komen technische aspecten van het incorporeren van het wetsvoorstel in het stelsel van de Omgevingswet aan de orde en worden enkele inhoudelijke punten aangestipt, die nog meer denkwerk vereisen. Tot slot wordt geschetst welke stappen nog moeten worden gezet richting de invoeringsregelgeving van de Omgevingswet voor zover het gaat om het waterveiligheidsbeleid.
Auteur(s)D. van Twist
Pagina144-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet kwaliteitsborging voor het bouwen, het vervolg
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 152
SamenvattingDeze bijdrage bouwt voort op A. Outhuijse, De introductie van private partijen in het bouwtoezicht. Waar moeten we om denken?, TO 2016, afl. 3, p. 79-90. In deze versie zijn het wetsvoorstel, zoals aangeboden aan de Tweede Kamer, en het advies van de Raad van State op het voorstel verwerkt.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina152-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelKorte repliek op reactie Nijmeijer naar aanleiding van het artikel ‘Het omgevingsplan in de Omgevingswet’
CiteertitelTvO 2016, 5, p. 156
SamenvattingKorte repliek op reactie van Tonny Nijmeijer dat eerder verscheen in TO 2016, afl. 3, p. 91-94. Het artikel van Nijmeijer vormde een reactie op het eerdere artikel van Van Angeren met de titel 'Het omgevingsplan in de Omgevingswet'(TvO 2016, 1-2, p. 4-26).
Auteur(s)J.R. van Angeren
Pagina156-161
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn