Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-10-2016
Aflevering 7444
RubriekRedactioneel
TitelDe participatiesamenleving
CiteertitelGst. 2016/122
SamenvattingDe participatiesamenleving, zoals de samenleving (sec) enige tijd geleden is hernoemd, vraagt om een andere verhouding tussen overheid en burgers en hun maatschappelijke verbanden. De verzorgingsstaat van de jaren zestig is definitief verlaten en aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt veel meer geappelleerd. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling die men kan toejuichen of afkeuren, maar zij is er ontegenzeggelijk.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (on)verenigbaarheid van het onweerlegbaar rechtsvermoeden in de Participatiewet en de bestuurlijke boete
CiteertitelGst. 2016/123
SamenvattingDit artikel zoomt in op het spanningsveld tussen het onweerlegbaar rechtsvermoeden en de bestuurlijke boete. Dit spanningsveld zal nader worden onderzocht aan de hand van de vraag of wegens een schending van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, als deze schending het gevolg is van het aannemen van het bestaan van een gezamenlijke huishouding op basis van het onweerlegbaar rechtsvermoeden van de Participatiewet. Daartoe zullen eerst de betekenis en werking van een (on)weerlegbaar rechtsvermoeden in zijn algemeenheid en de totstandkoming, reikwijdte en bedoeling van en de jurisprudentie over het onweerlegbaar rechtsvermoeden van de gezamenlijke huishouding worden besproken. Aansluitend wordt met behulp van nationale en internationale jurisprudentie een uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van deze beide rechtsfiguren.
Auteur(s)H. Nummerdor-Buijs , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 19-04-2016
CiteertitelGst. 2016/124
SamenvattingVerrekening. Proceskostenvergoeding. Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college.
Samenvatting (Bron)Bestuursorgaan heeft terecht gebruik gemaakt van bevoegdheid tot verrekenen van de vergoeding van kosten bezwaar, proceskostenvergoeding, griffierecht en schadevergoeding in verband met overschrijding redelijke termijn terwijl betrokkene procedeerde op toevoeging.
AnnotatorL.M. Koenraad , T.N. Sanders
LinkVolledige tekst wetsartikel (60a Participatiewet, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelGst. 2016/125
SamenvattingWet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Wet normering topinkomens. Subsidieverplichting om Wopt-norm niet te overschrijden is in strijd met artikel 4:39 Awb. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2013 heeft het college de subsidie aan Brijder vastgesteld op een bedrag van 2.514.344,00 en 130.831,00 aan teveel betaalde voorschotten teruggevorderd.
AnnotatorH. Pennarts , D. Schuurman
LinkVolledige tekst wetsartikel (4:39 Awb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelGst. 2016/126
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). Sluiting woning voor de duur van 6 maanden. Beleidsregel. De maatregel een woning te sluiten wordt volgens de beleidsregel alleen ingezet als uiterste middel in ernstige situaties. Het doel van de maatregel is de bekendheid van de woning als drugspand ook in het drugscircuit te doorbreken dan wel te verhinderen dat de woning wordt gebruikt ten behoeve van het drugscircuit en de georganiseerde drugshandel. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2014 heeft de burgemeester onder oplegging van een last onder bestuursdwang de sluiting van de woning aan de [locatie A] te Utrecht met flatbox voor de duur van zes maanden bevolen.
AnnotatorF.A. Pommer
LinkVolledige tekst wetsartikel (13b Opiumwet, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelGst. 2016/127
SamenvattingBibob; coffeeshop; vergewisplicht; achterdeurproblematiek. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 heeft de burgemeester de aan [wederpartij] ten behoeve van de [coffeeshop A], gelegen aan de [locatie] te Groningen, verleende exploitatievergunning ingetrokken.
AnnotatorA.E.M. van den Berg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2016
CiteertitelGst. 2016/128
SamenvattingInformatiebrochure over onderzoek naar vermogen in het buitenland bij bijstandsgerechtigden bevat geen beleidsregels. Bewijs dat is vergaard via een onderzoek waarbij is afgeweken van de informatie in de brochure is niet onrechtmatig verkregen. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering. Geen onrechtmatig bewijs. Handreiking Uwv is niet bindend voor college. Onderzoek aanvaardbare inbreuk op privacy.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2016
CiteertitelGst. 2016/129
SamenvattingSchending gelijkheidsbeginsel bij onderzoek naar vermogen in het buitenland via risicoprofielen bij bijstandsgerechtigden. (ís-Hertogenbosch)
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering. Onrechtmatig bewijs uit pilot vermogensonderzoek. Niet voldaan aan zeer gewichtige redenen voor zwaar onderscheid. Rechtsgevolgen in stand laten op basis van gegevens uit bezwaar tegen afwijzing aanvraag.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-05-2016
CiteertitelGst. 2016/130
SamenvattingHerstellen verzuim in bezwaar. Niet vermelden mogelijk juridische consequenties door bestuursorgaan in strijd met zorgvuldigheidsvereiste. Niet-ontvankelijkverklaring kan desondanks in rechte stand houden. (Westerveld)
Samenvatting (Bron)Op 3 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) doorgezonden naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (hierna: IGSD).
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-07-2016
CiteertitelGst. 2016/131
SamenvattingInvordering dwangsommen, artikel 3:317 BW niet van toepassing in de verhouding bestuursorgaan tot burger. Exploot waarbij college zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoud wordt in dit geval gelijkgesteld aan een stuitingshandeling onder artikel 4:105 en 4:106 Awb. (Noordwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2012 heeft het college MIM krachtens artikel 13a van de Woningwet aangeschreven en onder oplegging van een dwangsom gelast om de in het besluit genoemde maatregelen te treffen ten aanzien van het pand aan de Koningin Wilhelminaboulevard 35 te Noordwijk (hierna: het perceel).
AnnotatorM. van de Loo , J.J.R. Lautenbach
LinkVolledige tekst wetsartikel (3:317 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (4:105 Awb, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (4:106 Awb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelGst. 2016/132
SamenvattingWeigering gemeenteraad om bestemmingsplan op aanvraag vast te stellen vernietigd wegens motiveringsgebrek en onvoldoende onderzoek en kennisvergaring. (Eersel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad besloten het bestemmingsplan "Scherpenering 23-31, Wintelre" niet vast te stellen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2175
Artikel aanvragenVia Praktizijn