Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 19-10-2016
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsrechtkwartet
CiteertitelBR 2016/65
SamenvattingOp 1 juli 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de vier AMvBs op basis van de Omgevingswet in internetconsultatie gebracht. Het betreft het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze bijdrage bevat een korte beschrijving van de vier AMvBs met hier en daar een wetssystematische observatie. Ook wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen de vier AMvBs en de decentrale regels die op basis van de Omgevingswet vastgesteld zullen worden. Mijn eerste indruk is, dat de gekozen wetssystematiek leidt tot meer kenbaarheid maar je gaat het pas zien als je het systeem eenmaal doorhebt. De kenbaarheid kan echter verder worden vergroot door Aanwijzing 104 van de Aanwijzingen voor de regelgeving te volgen: n AMvB.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
LinkVolledige tekst besluit (Omgevingsbesluit, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst besluit (Besluit kwaliteit leefomgeving, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst besluit (Besluit activiteiten leefomgeving, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst besluit (Besluit bouwwerken leefomgeving, internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerdeling van gebruiksruimte met de Omgevingswet
CiteertitelBR 2016/66
SamenvattingDe fysieke leefomgeving in Nederland wordt intensief benut. Overal is sprake van een vorm van fysiek ruimtebeslag door activiteiten, zoals bedrijvigheid, huisvesting, parkeren, recreatie, mobiliteit. Naast bovengronds gaat het ook om ondergronds ruimtebeslag, zoals voor warmte-koude opslag en transportsystemen door buisleidingen. Al deze activiteiten hebben effecten op de leefomgeving, zowel in termen van (resterende) kwaliteit als in termen van (resterende) mogelijkheden voor benutting van de omgeving. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is dit aangeduid met het begrip gebruiksruimte. De betekenis daarvan is omschreven als de juridische ruimte die binnen een gebied bestaat om zowel een kwalitatief goede fysieke leefomgeving te realiseren als activiteiten in die leefomgeving mogelijk te maken. In dit artikel lichten auteurs nader toe wat gebruiksruimte is. Auteurs doen dat met een korte herinnering van de wijze waarop in het huidige omgevingsrecht wordt omgegaan met vraagstukken rondom gebruiksruimte. Daarna gaan ze in op de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om te sturen op de verdeling van gebruiksruimte. Dat blijkt een kwestie te zijn van slim omgaan met de juridische mogelijkheden voor doelmatig beheer van de leefomgeving, met verschillende oplossingen voor verschillende situaties. Tot slot blikken zij vooruit op de praktische toepassing hiervan.
Auteur(s)H.C. Borgers , N.C.M. Fikke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswaarden
CiteertitelBR 2016/67
SamenvattingIn de Omgevingswet komt het in de Wro gebezigde ijkpunt van een goede ruimtelijke ordening te vervallen. In plaats daarvan zal het omgevingsbeleid worden gericht op het bredere spectrum van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, uitgedrukt in waarden. Afdeling 2.3 Omgevingswet en hoofdstuk 2 (ontwerp) Besluit kwaliteit leefomgeving gaan over waarden voor de fysieke leefomgeving. Wat zijn omgevingswaarden, wat moeten we ermee en wat kunnen we ermee? Dat zijn vragen waarop in deze bijdrage naar antwoorden wordt gezocht.
Auteur(s)J.W. van Zundert
LinkVolledige tekst Staatsblad (Omgevingswet, Staatsblad 2016, 156)
LinkVolledige tekst besluit (Besluit kwaliteit leefomgeving, internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Bal is geopend
CiteertitelBR 2016/68
SamenvattingMet de publicatie op 1 juli 2016 van de consultatieversie van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is de eerste n-document conceptversie beschikbaar gekomen voor brede inspraak. De bal ligt nu bij branche-organisaties, NGOs en andere (ook particuliere) belanghebbenden om hierop te reageren. In onderstaande wordt aan de hand van onderwerpen/steekwoorden op de hoofdonderwerpen ingegaan, het is (voor mij) niet mogelijk om een AMvB die exclusief Toelichting 400 paginas omvat, in n doorlopend verhaal samen te vatten en daarbij opmerkingen te maken. Dit temeer omdat er met het Bal geen sprake is van n zelfstandig document maar er met regelmaat moet worden geschakeld met een of meer van de andere (consultatieversies van de) drie AMvBs die op 1 juli jl. ook voor inspraak ter visie zijn gelegd.
Het Bal vervangt een dertiental vigerende AMvBs, waaronder (geheel of grote delen daarvan) het Activiteitenbesluit, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit.
Auteur(s)E. Alders
LinkVolledige tekst besluit (Besluit activiteiten leefomgeving, internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel10 procedurele wijzigingen voor de omgevingsvergunning
CiteertitelBR 2016/69
SamenvattingMet de Omgevingswet verandert er veel. Bekende instrumenten en begrippen vervallen of worden vervangen. Een voorbeeld is het verstrekkender omgevingsplan als opvolger van het bestemmingsplan. Met de Omgevingswet wordt ook verdere integratie van de verschillende wetten en toetsingskaders nagestreefd dan nu met de Wabo het geval is. Meer wetten en regels worden dan ook samengebundeld en dit leidt tot wijzigingen ten opzichte van de huidige praktijk. Dat heeft ook consequenties voor de verschillende procedures die voor het vaststellen van besluiten dienen te worden gevolgd, en de rechtsbeschermingsprocedures die mogelijk zijn na het nemen van een besluit. In deze bijdrage worden ten aanzien van de omgevingsvergunning tien in het oog springende wijzigingen benoemd.
Auteur(s)A. Collignon
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging van de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet als gevolg van de Aanvullingswet grondeigendom (deel 1)
CiteertitelBR 2016/70
SamenvattingDe consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom laat op het onderdeel kostenverhaal nogal wat wijzigingen zien ten opzichte van de aangenomen Omgevingswet. In deel 1 van dit artikel wordt de regeling belicht en worden verschillen uiteengezet. Daarbij wordt ook een relatie gelegd met het ontwerp van het Omgevingsbesluit. In deel 2 (BR 2016/78) zal inhoudelijk worden ingegaan op diverse onderdelen van de kostenverhaalsregeling en de bedoelde verschillen.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Aanvullingswet grondeigendom, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (metafoorro.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelBR 2016/71
SamenvattingFunctiewijziging, nieuw ruimtebeslag, Nieuwe stedelijke ontwikkeling, Ladder voor duurzame verstedelijking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Hotel Laan van Diepenvoorde" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelBR 2016/72
SamenvattingUitbreiding gebruiksmogelijkheden, functiewijziging, nieuw ruimtebeslag, Nieuwe stedelijke ontwikkeling, Ladder voor duurzame verstedelijking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2015, met kenmerk 4889031, heeft de raad het bestemmingsplan "Ierse Pond" vastgesteld (hierna: het plan).
AnnotatorJ.R. van Angeren , P.J. van der Woerd
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 22-06-2016
CiteertitelBR 2016/73
SamenvattingReactieve aanwijzing; motiveringsbeginsel; woon- en leefklimaat, onaanvaardbare leegstand
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2015, kenmerk PZH-2015-521112109, heeft het college de raad van de gemeente Sliedrecht een aantal aanwijzingen gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot het door de raad bij besluit van 23 juni 2015 vastgestelde bestemmingsplan "Nijverwaard".
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelObjectieve begrenzing wijzigingsbevoegdheid; beleidsruimte bij herstelplicht na tussenuitspraak. (Schiedam)
CiteertitelBR 2016/74
SamenvattingObjectieve begrenzing wijzigingsbevoegdheid; beleidsruimte bij herstelplicht na tussenuitspraak. (Schiedam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2014, kenmerk 14INT00202, heeft de raad het bestemmingsplan "Kethelse Venen" vastgesteld.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelBR 2016/75
SamenvattingHandhavingsverzoek; onvoldoende onderzoek naar gevolgen voor Natura 2000-gebied als gevolg van activiteiten op bestaand golfterrein
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014, kenmerk 2014/58284, heeft het college het verzoek van de Dassenwerkgroep en anderen om handhavend op te treden tegen illegale uitbreidingen van het golfterrein van de Zuid Limburgse Golf en Country Club (hierna: de golfclub) in het Natura 2000-gebied "Geuldal" en tegen het opschonen van de onderbegroeiing in de bosrand van dit Natura 2000-gebied, de beregening van het golfterrein met door onder meer meststoffen en bestrijdingsmiddelen vervuild water en de ingrepen op de waterhuishouding in de nabijheid van dit Natura 2000-gebied afgewezen.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelBR 2016/76
SamenvattingVoorkomen van dubbele deposities op een Natura 2000-gebied bij saldering tussen deposities van bedrijven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2014 heeft het college de aan [vergunninghouder 1] te Schuinesloot krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleende vergunning voor het exploiteren van een legkippenhouderij met schapen gewijzigd.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1819
Artikel aanvragenVia Praktizijn