Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 18-02-2005
Aflevering 2
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 30-11-2004, T-168/02
CiteertitelJB, 2005/31
SamenvattingEurowob. Toegang tot documenten. Documenten van derden. Voorafgaande toestemming. Bevel aan de instelling. Openbaar belang. Gevoelige documenten. Auteursregel. Subsidiariteitsbeginsel. Motivering.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina120-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/165HR
CiteertitelJB, 2005/32
SamenvattingOnrechtmatige daad. Algemeen verbindend voorschrift. Exceptieve toetsing door bestuursrechter. Ontvankelijkheid. Formele rechtskracht? Aanvullende rechtsbescherming. Rechtseenheid.

(De onderlinge waarborgmaatschappij Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven UA te Hengelo,
tegen
de Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) te 's-Gravenhage)
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/165HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de onderlinge waarborgmaatschappij ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS BEDRIJVEN U.A., gevestigd te Hengelo, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat: aanvankelijk mr. E.D. Vermeulen, thans: mr. K.G.W. van Oven, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiser, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina135-153
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/232HR
CiteertitelJB, 2005/33
SamenvattingDwangsom. Formele rechtskracht. Burgerlijke rechter.
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/232HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KNORHOF B.V., gevestigd te Kapel-Avezaath, gemeente Buren, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering, t e g e n DE GEMEENTE BUREN, gevestigd te Lienden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorT. Lam
Pagina153-170
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR2773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
CiteertitelJB, 2005/34
SamenvattingHerziening hof-uitspraak nadat uitspraak in cassatie is gegeven.
Samenvatting (Bron)Artikel 8:88 Awb. Verzoek om herziening van een uitspraak van het Hof die onherroepelijk is geworden na een cassatieprocedure.
AnnotatorR.M.P.G. Niessen-Cobben
Pagina170-172
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR7765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401207/1
CiteertitelJB, 2005/35
SamenvattingBetekenis gedoogbeleid voor handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast het houden van computerbeurzen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AC, nr. 9092, plaatselijk bekend Heemradenlaan 130 (Sporthal Matenpark) te Apeldoorn, achterwege te laten.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina172-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200402355/1
CiteertitelJB, 2005/36
SamenvattingTrechterwerking. Ultra petita.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn (hierna: het college) aan appellant vergunning verleend als bedoeld in artikel 5.2.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2000 voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor ijs en gebakken producten op het parkeerterrein bij het perceel [locatie] te Uithoorn. Aan die vergunning zijn onder meer de voorwaarden verbonden dat de vergunninghouder zijn standplaats mag innemen op maandag tot en met vrijdag (voorwaarde drie) en dat de vergunninghouder uiterlijk vijftien minuten voor het tijdstip waarop de verkoopactiviteiten mogen beginnen op de standplaats aanwezig mag zijn en de standplaats uiterlijk vijftien minuten na afloop van de onder voorwaarde vier aangegeven tijd (21.00 uur) dient te hebben ontruimd (voorwaarde vijf).
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina175-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200302222/1
CiteertitelJB, 2005/37
SamenvattingSchadevergoeding. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 23 april 2003, in zaak no. 200203982/1, heeft de Afdeling het beroep van appellante tegen het besluit van verweerder van 11 juni 2002, kenmerk BACO/02.093679/L, gegrond verklaard, voornoemd besluit vernietigd, alsmede het besluit van verweerder van 1 juli 1997, kenmerk MB/97.070839/C, herroepen en heeft de Afdeling daarbij met toepassing van artikel 8:73, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het onderzoek heropend ter voorbereiding van een uitspraak inzake schadevergoeding. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina177-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200402292/1
CiteertitelJB, 2005/38
SamenvattingSubsidie. Deskundige. Advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 1999 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de subsidieaanvraag die de besloten vennootschap Daalimpex Vastgoed B.V. (hierna: Daalimpex) heeft ingediend voor het tunnelvriezen van vis in het kader van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht afgewezen.
Pagina181-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200404179/1
CiteertitelJB, 2005/39
SamenvattingBestuursorgaan. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 22 april 2002 heeft de Stichting Incident Management Nederland (hierna: de stichting) besloten voor de contractsperiode 1 december 2002 tot 30 november 2005 geen overeenkomst met appellant aan te gaan voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van 1e berging in de rayons GL251, GL252, GL255 en GL256.
AnnotatorH. Peters
Pagina184-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200400630/1
CiteertitelJB, 2005/40
SamenvattingBesluit, wijziging. Besluit, hangende beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2003, kenmerk 2000.9820, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een legkippen- en nertsenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Venray, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 24 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina187-189
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402074/1
CiteertitelJB, 2005/41
SamenvattingTermijn, redelijke.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan appellant bouwvergunning verleend voor het verbouwen/uitbreiden van een winkel op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina190-192
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200406359/3
CiteertitelJB, 2005/42
SamenvattingGriffierecht, toegang tot de rechter. Fair trial.

(De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Strukton Railinfra Regio BV te Utrecht, opposante)

AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina192-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200407524/1
CiteertitelJB, 2005/43
SamenvattingBesluit(en). Beslissing op bezwaar, gesplitst. Herroeping. Besluit, niet-tijdig nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2004, kenmerk 1073, heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van handhavingsmaatregelen met betrekking tot het glastuinbouwbedrijf van [partij] aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
AnnotatorR.J. van Dam
Pagina196-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200402716/1
CiteertitelJB, 2005/44
SamenvattingBesluit, handhaving. Besluit, aankondiging. Proceskosten, bezwaarfase.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 januari 2004, kenmerk 444134, heeft verweerder het verzoek van appellant om handhavend op te treden ten aanzien van een veehouderij op het perceel [locatie] te [plaats] toegewezen.
Pagina199-201
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403799/1
CiteertitelJB, 2005/45
SamenvattingBesluit op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Waddeneilanden/Noordzeekustzone/Breebaart, aangewezen als speciale beschermingszone (verder: SBZ) in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: Vogelrichtlijn).
Pagina202-203
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200406939/2
CiteertitelJB, 2005/46
SamenvattingNationaal toewijzingsplan. Beleidsregels. Publiekrechtelijke rechtshandeling.

(1. De B.V.B.A.Utility Support Group BV; 2. de N.V. Koninklijke DSM NV; 3. de B.V.B.A. SABIC EuroPetrochemicals BV te Geleen / de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerders)
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina203-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-11-2004, 01/6047, 6048, 6049 WAO; 02/1591 WAO; 03/3767, 3768 WAO; 04/5047 WAO
CiteertitelJB, 2005/47
SamenvattingSchending mededelingsplicht. Boete. Raad stelt zelf de boete vast. Meest gunstige bepaling.

(A. / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Inkomsten uit arbeid als zelfstandige. Anticumulatie met uitkering. Boete in verband met schending inlichtingenplicht.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina209-217
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR5967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-11-2004, 02/4715 WAO
CiteertitelJB, 2005/48
SamenvattingBezwaar. Heroverweging.
Samenvatting (Bron)Heroverweging niet volledig geweest; geen overleg tussen bezwaararbeidsdeskundige en bezwaarverzekeringsarts. Onzorgvuldig onderzoek.
AnnotatorA. van Eijs
Pagina218-221
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR5971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2004, 02/4061 WAO + 03/1020 WAO
CiteertitelJB, 2005/49
SamenvattingBelanghebbende. Hoger beroep werkgever. Werkgever geen partij in bezwaarprocedure. Nader besluit hangende hoger beroep.

(A. / de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid van het hoger beroep van de werkgever die niet in een eerder stadium bij de zaak betrokken was. Meenemen van het ter uitvoering van de aangevallen uitspraak genomen nadere besluit.
Pagina221-223
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR7161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-11-2004, 03/283 ALGEM
CiteertitelJB, 2005/50
SamenvattingOmvang, geding. Motivering.

(De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen / A).
Samenvatting (Bron)Omvang geding. Motiveringsplicht bij afwijking advies beambten.
Pagina223-225
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR6843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-12-2004, 03/1250 ZW
CiteertitelJB, 2005/51
SamenvattingPrematuur bezwaar.

Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid prematuur bezwaar.
AnnotatorD.W.M. Wenders
Pagina225-227
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR8315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-12-2004, 03/3360 WTS
CiteertitelJB, 2005/52
SamenvattingHardheidsclausule. Beleid. Bekendmaking.

Samenvatting (Bron)Toekenning studiekosten met terugwerkende kracht. Bijzondere omstandigheden: op basis van de verstrekte informatie kon gedaagde niet beter weten dat hem geen tegemoetkoming in de studiekosten toekwam als hij niet in het bezit was van een verblijfsvergunning.
Pagina227-230
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR7662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-11-2004, AWB 00/392A
CiteertitelJB, 2005/53
SamenvattingGemeenschapsrecht. Prejudiciële vragen.
Samenvatting (Bron)Regeling superheffing 1993
Pagina230-240
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR7656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-12-2004, AWB 03/1257 t/m 03/1261
CiteertitelJB, 2005/54
SamenvattingOmvang geding.
Samenvatting (Bron)Algemene wet inzake rijksbelastingen Anti-dumpingheffing
Pagina240-242
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR8305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 30-12-2004, 04/1177, 04/1180, 04/1181, 04/1183, 04/1186, 04/1187, 04/1189, 04/1190
CiteertitelJB, 2005/55
SamenvattingUitblijven beslissingen op diverse bezwaarschriften. Misbruik van procesrecht. Ontbreken van procesbelang.

(A. / het college van B&W van de gemeente Winterswijk).
Samenvatting (Bron)Misbruik van procesrecht. Beroep tegen uitblijven beslissingen op bezwaar. Gelet op buitensporig grote aantallen evident kansloze aanvragen om bijzondere bijstand en evident kansloze procedures tegen afwijzing daarvan is sprake van misbruik van procesrecht. In zeven van de onderhavige acht zaken staat op voorhand vast dat bezwaar ongegrond zal worden verklaard en dat die beslissing rechtens juist is. Beroepen niet-ontvankelijk wegens ontbreken van procesbelang.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina243-248
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2004:AR8495
Artikel aanvragenVia Praktizijn