Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 25-10-2016
Aflevering 10
RubriekGastcolumn
TitelBoter bij de vis
CiteertitelTBR 2016/146
SamenvattingIn deze column bespreekt de auteur de noodzaak om het beheer van kerkelijke monumenten een gemeenschappelijke taak te laten zijn, ongeacht de bestemming van het kerkgebouw. Zij sluit hierbij aan bij een recent voorstel van D66 en CU om kerkelijk waardebeheer door middel van rijksbeleid vorm te geven om te voorkomen dat veel monumenten op termijn verloren gaan.
Auteur(s)P.M.M. Stassen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet arrest Orleans e.a.: het PAS en natuurmaatregelen veroordeeld tot de brandstapel?
CiteertitelTBR 2016/147
SamenvattingOp 21 juli 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest gewezen in een zaak die van groot belang is voor het natuurbeschermingsrecht. In dit artikel worden het arrest en de gevolgen voor de Nederlandse praktijk, in het bijzonder de Programmatische Aanpak Stikstof, mitigerende maatregelen en instandhoudingsmaatregelen besproken.
Auteur(s)R.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2016:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Aanvullingswet grondeigendom: een verkenning in vogelvlucht
CiteertitelTBR 2016/148
SamenvattingIn dit artikel wordt een overzicht gegeven van de Aanvullingswet grondeigendom zoals die ter consultatie heeft gelegen. De auteur introduceert het wetsvoorstel en bespreekt op hoofdlijnen de verschillende instrumenten, waarbij commentaar gegeven wordt op de door de wetgever gemaakte keuzes en de wenselijkheid daarvan.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet begrip dag in de UAV-GC 2005
CiteertitelTBR 2016/149
SamenvattingDe betekenis van de term dag is binnen het bouwrecht belangrijk. Partijen kunnen bij toepasselijkheid van de UAV-GC 2005 deze term zelf definiëren. De keuze die gemaakt wordt, blijkt diep door te werken in de UAV-GC 2005 en is zelfs relevant voor het uitwinnen van de bankgarantie. In dit artikel gaat mr. ir. F.M. van Cassel – van Zeeland nader in op het begrip dag in de UAV-GC 2005.
Auteur(s)F.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst artikel (Cassel-advocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
CiteertitelTBR 2016/150
SamenvattingIn deze kroniek worden door auteurs de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2015 - 1 juli 2016.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooijen , J.C. Binnerts , L.A. Dutmer
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (wezenlijke) wijziging tijdens de looptijd van een overeenkomst in de Richtlijn en de aangepaste Aanbestedingswet
CiteertitelTBR 2016/151
SamenvattingIn dit artikel komen de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2016 ten aanzien van de wezenlijke wijziging aan bod. De regeling in Richtlijn 2014/24 en de omzetting daarvan in de Aanbestedingswet 2016 wordt uitgebreid besproken. Bezien wordt of dit aan de uitgangspunten voldoet, en of de omzetting conform de Richtlijn is.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
LinkVolledige tekst wet (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelTBR 2016/153
SamenvattingBeheersverordening Ooststel- lingwerf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2014 heeft het college, voor zover hier van belang, afwijzend beslist op het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen overtredingen van de bestemmingsplannen "Plan in hoofdlijnen" uit 1964 en "Prikkedam" uit 1980 op het motorcrossterrein Prikkedam te Makkinga.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelTBR 2016/154
SamenvattingAntennemast Oss
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2014 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het plaatsen van een antennemast op het perceel [locatie 1], kadastraal bekend als sectie E, nummer 5026, te Oss.
AnnotatorJ.M. Mohuddy
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelTBR 2016/155
SamenvattingHoogspanningsleiding Helmond
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 14 februari 2014 heeft het college naar aanleiding van de verzoeken van [appellant sub 3] en [wederpartij] geweigerd handhavend op te treden tegen de combinatiehoogspanningslijn nabij de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Helmond.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelTBR 2016/156
SamenvattingPlattelandswoning Someren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Plattelandswoningen Someren" vastgesteld.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelHoge Raad 08-07-2016
CiteertitelTBR 2016/157
SamenvattingBouwvergunning windmolen Noord- oostpolder
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid gemeente voor overschrijding beslistermijn op aanvraag bouwvergunning. Aansprakelijkheid jegens benadeelde die geen belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb is? HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579, NJ 2013/47. Belang van fictief (van rechtswege) verleende vergunning. Nieuwe stellingen bij pleidooi in hoger beroep toelaatbaar?
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-03-2016
CiteertitelTBR 2016/158
SamenvattingHerstel op specifieke wijze
Samenvatting (Bron)Aanneming van werk ter zake van het aanbrengen van printbeton. Craquelé-vorming. Veroordeling tot herstel conform de door de rechtbankdeskundige voorgeschreven wijze.
AnnotatorJ.H. Meerburg
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad 25-03-2016
CiteertitelTBR 2016/159
SamenvattingKadaster/HLA
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:HR:2016:503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Den Haag 29-03-2016
CiteertitelTBR 2016/160
SamenvattingKOZ/Adinco
Samenvatting (Bron)IE; modellenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Criteria om te bepalen wanneer een element van een model uitsluitend door een technische functie is bepaald als wordt gesteld dat er alternatieven zijn. Wanneer slaafse nabootsing bij alternatieven?
AnnotatorR. Nefkens
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 26-06-2015
CiteertitelTBR 2016/161
SamenvattingGoedkeuringsvoorbehoud gemeenteraad
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Ruimtelijke ordening. Projectontwikkelaar stelt gemeente aansprakelijk wegens wanprestatie/afgebroken onderhandelingen (niet doorgaan recreatiebungalowpark: gemeenteraad wilde noodzakelijke bestemmingsplan niet vaststellen zonder verbod van uitponden bungalows). Hof past r & b i.v.m. art. 6:23 BW toe: gemeente had zelf belang bij vervulling van de in het contract gestelde voorwaarde. Klachten van gemeente over verhouding Gemeentewet tot art. 6:23 BW: gemeenteraad mag zelf beslissen. Verder over: uitleg art. 6:23 BW, onderscheid tussen voorbehoud en een ontbindende voorwaarde; verrassingsbeslissing; betekenis voor dit geding van uitspraak van de ABRvS over het besluit van de gemeenteraad.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 17-06-2016
CiteertitelTBR 2016/162
SamenvattingJuridische en economische eigendomsverkrijging
Samenvatting (Bron)Art. 2, lid 2 en art. 15, lid 1, letter a, Wet BRV. Verkoop grond met door koper te slopen gebouw. Voor de juridische levering vindt geen overgang van economische eigendom plaats.
AnnotatorE.J. de Kwaasteniet , A.M. Broekman
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1202
Artikel aanvragenVia Praktizijn