Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 04-09-2016
Aflevering 7
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-05-2016
CiteertitelJIN 2016/144
SamenvattingHR Van der Gulik/Vissers, Schorsing, Beschikbaarheid, Loondoorbetaling
Samenvatting (Bron)schorsing; Van der Gulik/Vissers; geen bereidheid om de bedongen arbeid te verrichten; geen beschikbaarheid om de bedongen arbeid te verrichten beroepschauffeur zonder geldig rijbewijs
AnnotatorK. Janssens
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Overijssel 01-04-2016
CiteertitelJIN 2016/145
SamenvattingOntslag op staande voet, Dringende reden, Onregelmatige opzegging, Transitievergoeding, Billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet. Ontslaggrond van werkweigering en verzuim van taken volstrekt onvoldoende onderbouwd, zodat niet aan bewijslevering wordt toegekomen. In verband met berusting in het ontslag volgt toewijzing van een vergoeding wegens onregelmatige opzegging ex artikel 7:762 BW, van een transitievergoeding ex artikel 7:763 BW en van een billijke vergoeding ex artikel 7:681 BW. De billijke vergoeding wordt bepaald aan de hand van alle omstandigheden van het geval en berekend aan de hand van een vergelijking van de feitelijke situatie met de hypothetische situatie na het succesvol inroepen van de vernietiging van het ontslag en doorbetaling van loon.
AnnotatorJ.A. Tersteeg
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:1205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Rotterdam 06-04-2016
CiteertitelJIN 2016/146
SamenvattingStandaard cao, Ondernemings-cao, Nakoming cao, Aanvullende afspraken, Redelijkheid en billijkheid, Misbruik van bevoegdheid
Samenvatting (Bron)In geschil is of gedaagde, met het aanbieden van aanvullende arbeidsvoorwaarden aan de werknemers, in strijd handelt met de ondernemings-cao. Eisers vinden van wel en vorderen dat gedaagde dit aanbod intrekt. Geoordeeld wordt dat sprake is van een standaard-cao die niet uitputtend is. Sommige aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn wel in strijd met de cao, andere niet. Voor zover er sprake is van een inbreuk, slaagt het beroep van gedaagde op artikel 6:248 BW. Het buiten toepassing verklaren van het aanbod van gedaagde leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering van eisers wordt afgewezen.
AnnotatorK.M.J.R. Maessen
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:2549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-04-2016
CiteertitelJIN 2016/147
SamenvattingConcurrentiebeding, Aandelenoverdracht, Zwaarder drukken
Samenvatting (Bron)Geldigheid concurrentiebeding na aandelenoverdracht.
AnnotatorE. Hagendoorn
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam 24-05-2016
CiteertitelJIN 2016/148
SamenvattingOuderlijke boedelverdeling, Keuzelegaat, Verwerping, Redelijkheid en billijkheid, Dwaling, Misbruik van omstandigheden
Samenvatting (Bron)Erfrecht. De vader verwerpt de nalatenschap van zijn echtgenote/moeder van zijn twee dochters. Tussen de vader en één van de dochters ontstaat geschil over de consequenties daarvan. Centraal staat daarbij het in het testament van de erflaatster voor de vader voorziene keuzelegaat ingeval van verwerping van de nalatenschap. Het betoog van de vader dat in dit geval grond bestaat voor toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, wordt door het hof niet gevolgd.
AnnotatorM.C. Leenhouts
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:1986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2016
CiteertitelJIN 2016/149
SamenvattingSamenlevers, Samenlevingscontract en de peildatum voor de wettelijke rente
Samenvatting (Bron)samenlevers; peildatum wettelijke rente
AnnotatorA.D. Leuftink
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:2471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam 21-06-2016
CiteertitelJIN 2016/150
SamenvattingNiet-wijzigingsbeding, Doorbreking, Zo ingrijpende wijziging omstandigheden
Samenvatting (Bron)Partneralimentatie; niet wijzigingsbeding.
AnnotatorL. de Roode
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:2361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 08-07-2016
CiteertitelJIN 2016/151
SamenvattingContractenrecht, Haviltex-maatstaf
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Geschil over afgesproken rente in hypotheekakte. Uitleg volgens objectieve maatstaf of volgens Haviltex-maatstaf? (HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111; HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2904, NJ 2013/240).
AnnotatorM. Poelsema
LinkVolledige tekst annotatie (Nysingh Advocaten-Notarissen)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 08-07-2016
CiteertitelJIN 2016/152
SamenvattingAppelprocesrecht, Rechtspersonenrecht, Schorsing bestuurder
Samenvatting (Bron)Appelprocesrecht, rechtspersonenrecht. Schorsing bestuurder en benoeming vervanger (art. 2:298 en 2:299 BW). Begrip belanghebbende en begrip grief (vgl. HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ3242, NJ 2004/76).
AnnotatorA.M. Dumoulin-Siemens
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 12-07-2016
CiteertitelJIN 2016/153
SamenvattingRedelijkheid en Billijkheid
Samenvatting (Bron)Het hof komt tot de conclusie dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Deutsche Bank aanspraak maakt op betaling van de aflossingsvergoeding.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , M.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:2816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelJIN 2016/154
SamenvattingGoederenrecht, Onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, Voorwaardelijk eigendomsrecht, Terstond ingaand eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde, Pandrecht, Faillissementsrecht, Fixatiebeginsel, Gevolgen van betaling door pandhouder aan leverancier na faillietverklaring
Samenvatting (Bron)Goederenrecht. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht. Kan de verkrijger van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht (art. 3:92 BW)? Voldoening restant-koopsom na faillissement van de koper. Kan het pandrecht worden uitgewonnen (art. 35 lid 2 Fw)? Staat contractueel verpandingsverbod aan vestiging pandrecht in de weg (art. 3:83 BW)?
AnnotatorG.J. de Bock , R.A.G. de Vaan
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelJIN 2016/155
SamenvattingIPR, Toepasselijk recht (on)rechtmatige internetpublicatie(s), Convergerende uitleg Rome II en EEX-Vo
Samenvatting (Bron)IPR. Toepasselijk recht op (on)rechtmatigheid van internetpublicaties. Kan als land waar de schade zich voordoet (art. 4 lid 1 Verordening Rome II) worden aangemerkt het centrum van de belangen van de gelaedeerde (conform art. 5, onder 3, EEX-Vo, zoals uitgelegd in HvJEU 25 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:685, NJ 2012/224)? Convergerende uitleg van Verordening Rome II en EEX-Vo. Kennelijk nauwere band met een ander land (art. 4 lid 3 Verordening Rome II)?
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst annotatie (tk.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-06-2016
CiteertitelJIN 2016/156
SamenvattingExoneratiebeding
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Opdrachtnemer aansprakelijk voor foutieve sterkteberekeningen bij bouw schip. Exoneratiebeding. Beperking aansprakelijkheid tot verzekeringsdekking voor beroepsaansprakelijkheid. Gevolg van de omstandigheid dat geen verzekering is afgesloten. Cassatieberoep tegen voorlopige oordelen (art. 399 Rv).
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-07-2016
CiteertitelJIN 2016/157
SamenvattingSlagende bewijsklacht medeplegen inbraken
Samenvatting (Bron)Medeplegen inbraken. HR maakt opmerkingen bij ECLI:NL:HR:2014:3474 en ECLI:NL:HR:2015:716. I.c. slagende bewijsklacht medeplegen.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-07-2016
CiteertitelJIN 2016/158
SamenvattingHuidige tenuitvoerleggingspraktijk van levenslange gevangenisstraf onverenigbaar met art. 3 EVRM
Samenvatting (Bron)Oplegging en tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf i.v.m. de eisen ex art. 3 EVRM. Huidige tenuitvoerleggingspraktijk is onverenigbaar met de eisen die art. 3 EVRM stelt. Levenslange gevangenisstraf is niet i.s.m. art. 3 EVRM ook niet indien deze ten volle wordt geëxecuteerd. Levenslange gevangenisstraf kan niet worden opgelegd indien niet reeds ten tijde van de oplegging een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaat die in de daarvoor in aanmerking komende gevallen kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidsstelling. HR zet diverse voorwaarden uiteen waaraan de mogelijkheid tot herbeoordeling moet voldoen. Aan de orde moet komen of zich zodanige veranderingen aan de zijde van de veroordeelde hebben voltrokken en zodanige vooruitgang is geboekt in zijn of haar resocialisatie, dat verdere tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet is gerechtvaardigd. Herbeoordeling dient plaats te vinden niet meer dan 25 jaar na oplegging van de levenslange gevangenisstraf met daarna de mogelijkheid van periodieke herbeoordeling. Het opdragen van een herbeoordeling aan de rechter vormt een belangrijke waarborg dat de tenuitvoerlegging in overeenstemming met art. 3 EVRM plaatsvindt. HR verwacht verdere politieke besluitvorming en houdt de verdere behandeling van de zaak aan.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-07-2016
CiteertitelJIN 2016/159
SamenvattingRechtstreekse schade in de zin van art. 51f Sv
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Benadeelde partij. Rechtstreekse schade. Art. 51f.1 Sv. De opvatting dat aan het vereiste dat een betrokken benadeelde rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit a.b.i. art. 51f.1 Sv uitsluitend is voldaan in die gevallen waarin deze benadeelde is getroffen in het belang dat door de overtreden strafbepaling rechtstreeks wordt beschermd, is in haar algemeenheid onjuist. Zij miskent dat de concrete omstandigheden van het geval bepalend zijn voor de beantwoording van de vraag of voldoende verband bestaat tussen het bewezenverklaarde handelen van verdachte en de door de benadeelde geleden schade om te kunnen aannemen dat de benadeelde door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden (vgl. ECLI:NL:HR:2014:959). Voor zover i.c. s Hofs oordeel aldus moet worden begrepen dat in de concrete omstandigheden van dit geval niet voldoende verband in voornoemde zin bestaat tussen het handelen van betrokkene (kort gezegd: het bewezenverklaarde deelnemen aan een criminele organisatie) en de door X geleden schade, is dit oordeel niet zonder meer begrijpelijk, nu uit de bewijsvoering blijkt dat betrokkene, kort gezegd deel uitmaakte van een samenwerkingsverband tussen verschillende (rechts-)personen waarbinnen m.b.v. valse facturen ten laste van X steekpenningen werden betaald en gelden werden doorgesluisd aan de (voormalig) directeur van X.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 29-03-2016
CiteertitelJIN 2016/160
SamenvattingReactie op kennisgevingsformulier, Aanvraagkarakter, Aanvraag, Besluit, Eendagstoets
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 oktober 2014 heeft de staatssecretaris gereageerd op een door vreemdeling 1 bij brief van 21 juli 2014 ingediend zogenoemd kennisgevingsformulier.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJIN 2016/161
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding, Omgevingsvergunning, Vertragingsschade, Oorzakelijk verband
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelJIN 2016/162
SamenvattingReactie op kennisgevingsformulier, Aanvraagkarakter, Aanvraag, Besluit, Eendagstoets, Niet tijdig beslissen, Ingebrekestelling, Dwangsom, Hoogte dwangsom
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 juli 2014 heeft de vreemdeling, voor zover thans van belang, de staatssecretaris verzocht om toepassing van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-05-2016
CiteertitelJIN 2016/163
SamenvattingBoete, Onvoldoende bewijs overtreding, Geen bestuurlijke lus
Samenvatting (Bron)Boete wegens overtreding artikel 7 Msw Onvoldoende bewijs Geen bestuurlijke lus
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:107
Artikel aanvragenVia Praktizijn