Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 09-10-2016
Aflevering 6
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-01-2016, C2015.121
CiteertitelGJ 2016/102
SamenvattingNeurochirurg, Principaal hoger beroep, Incidenteel hoger beroep, Toelating geluidsopname als bewijsmiddel, Informatie over opererende arts, Juistheid handelswijze neurochirurg bij operatie, Klachten afgewezen.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2016:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-06-2016, C2015.260
CiteertitelGJ 2016/103
SamenvattingPsychiater/geneesheer directeur, Reikwijdte Wet BIG, Waarschuwing, Klacht deels gegrond.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2016:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21-07-2016, C2015.176
CiteertitelGJ 2016/104
SamenvattingApotheker, Verstrekking medicatie, Te hoge dosering, Klacht afgewezen, Beroep ongegrond.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2016:262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 14-06-2016, 2015-190
CiteertitelGJ 2016/105
SamenvattingHuisarts, Nagelaten nader onderzoek te doen, PatiŽnte overleden, Waarschuwing.
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR:2016:69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen 05-07-2016, G2015/161
CiteertitelGJ 2016/106
SamenvattingHuisarts, Behandeling apothekersassistente, Zorgvuldigheid medische behandeling, Onjuiste diagnose, Verkeerde behandeling, Ervaring, Bekwaamheid, Praktijkprotocol, Berisping.
UitspraakECLI:NL:TGZRGRO:2016:32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 24-06-2016, 111/2015
CiteertitelGJ 2016/107
SamenvattingForensisch arts, Gevaarlijk rijgedrag, Aanhouding, Beoordelen psychische gesteldheid, Medisch beroepsgeheim, Medisch adviseur, Verstrekken medische informatie, Advies aan politie, Waarschuwing.
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2016:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondrechten
TitelEHRM 17-05-2016, 33677/10 en 52340/10
CiteertitelGJ 2016/108
SamenvattingPsychische gezondheid psychiater, Pers, Privťleven versus persvrijheid, Gerechtelijk deskundige, Publieke figuur, Zaak van algemeen belang, Geen schending.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life)
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0517JUD003367710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpenbaarheid en privacy
TitelRechtbank Rotterdam 22-06-2016
CiteertitelGJ 2016/109
SamenvattingKlacht IGZ, Vernietiging verstrekte informatie, Bezwaar bewaren informatie, Bescherming persoonsgegevens, Informatieplicht, Strijd Wbp.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft het verzoek van eiseres in de zin van artikel 36, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), om al haar brieven en verstrekte informatie over een ingediende klacht te verwijderen uit de registratiesystemen van het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), afgewezen. De rechtbank acht het gedurende tien jaar bewaren van de persoonsgegevens op beide locaties in strijd met het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de Wbp. Voorts is de rechtbank van oordeel dat het feit dat verweerder eiseres niet heeft geÔnformeerd dat haar gegevens gedurende tien jaar zullen worden bewaard in verband met eventuele toekomstige meldingen, tot gevolg heeft dat het bewaren van deze gegevens een verwerking is in strijd met de artikelen 6 en 33 van de Wbp. Bovendien heeft verweerder de persoonsgegevens van eiseres verwerkt in strijd met het verbod van artikel 16 van de Wbp op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. De uitzonderingsbepaling van artikel 21, eerste lid, aanhef en onder f, onder 1į, van de Wbp is niet van toepassing. Uit de tekst volgt dat het moet gaan om de uitvoering van wettelijke voorschriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene. Mede gelet op de toelichting in de MvT (paginas 113-114) ziet deze bepaling op de verwerking van gegevens omtrent gezondheid in de sfeer van de sociale zekerheid, zoals aanspraken op uitkeringen, verstrekkingen of voorzieningen in verband met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Daarvan is in onderhavig geval geen sprake. De verwerking van persoonsgegevens is derhalve in strijd met wettelijke voorschriften, hetgeen op grond van artikel 36, eerste lid, van de Wbp een grondslag vormt voor verwijdering van de persoonsgegevens, zoals door eiseres is verzocht. Verweerder heeft het verzoek van eiseres dan ook niet mogen afwijzen. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:4667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpenbaarheid en privacy
TitelRechtbank Rotterdam 05-07-2016
CiteertitelGJ 2016/110
SamenvattingOvertreding Wmg door zorgaanbieder, Bestuurlijke boete, Openbaarmaking besluit, Publicatie zonder boetebedrag, Voorlopige voorziening toegewezen.
Samenvatting (Bron)Openbaarmaking boetebesluit van NZa. De bestuurlijke boete ziet met name op het in afwijking van het door NZa vastgestelde tariefstelsel in rekening brengen van een behandelplan via een praktijk in Duitsland. Voorlopige toetsing. De voorzieningenrechter acht zich bevoegd om ook de nieuwsbrief te beoordelen die samenhangt met de openbaarmaking van het besluit. Omvang bevoegdheid NZa.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:5030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Rotterdam 15-06-2016
CiteertitelGJ 2016/111
SamenvattingBestuurlijke fusie zorgaanbieders, Nakoming overeenkomst, BeŽindiging, Slechte financiŽle vooruitzichten, Vorderingen afgewezen.
Samenvatting (Bron)Nakomen overeenkomst ter zake van de realisatie van een bestuurlijke fusie tussen zorginstellingen, gevolgd door een juridische fusie.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:5135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Rotterdam 13-07-2016
CiteertitelGJ 2016/112
SamenvattingTandheelkundige behandelingen, Fraude, Ingediende declaraties, Onrechtmatige daad, Onverschuldigde betaling, Bekwame en verantwoorde zorg, Relativiteitsvereiste, Toewijzing.
Samenvatting (Bron)Gedaagden hebben onrechtmatig gehandeld jegens een zorgverzekeraar door tandheelkundige behandelingen te declareren hoewel sprake was van onbekwame en onverantwoorde zorg.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:5812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 24-06-2016
CiteertitelGJ 2016/113
SamenvattingHinderpaalcriterium, Naturaverzekerden, Vrije artsenkeuze, Niet-gecontracteerde zorg, Aanbesteding, Realistische prijzen, Bedrijfseconomische overwegingen, Feitelijke hinderpaal, Afwijzing.
Samenvatting (Bron)Beroep van zorgverstrekker op art. 13 lid 1 ZVW en 13 lid 5 ZVW.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:3891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 11-05-2016, 201501663
CiteertitelGJ 2016/114
SamenvattingVergoeding zorgkosten, Hulpmiddelenzorg, Semi-orthopedische schoenen, Naturapolis, Adequate voorziening, Voorleggen klacht, Eigen bijdrage.
AnnotatorG.R.J. de Groot
LinkVolledige tekst advies (kpzv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 22-06-2016, 201502952
CiteertitelGJ 2016/115
SamenvattingPersoonsgebonden budget, Fraude niet bewezen, Verzoek toegewezen.
LinkVolledige tekst advies (kpzv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMaatschappelijke ondersteuning
TitelCentrale Raad van Beroep 18-05-2016
CiteertitelGJ 2016/116
SamenvattingWmo 2015, Overgangsrecht, Inwerkingtreding wet, Huishoudelijke verzorging, Overgangsperiode, Beleidsvrijheid, Aanvullende maatwerkmodule.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
AnnotatorT.A.M. van den Ende , B.M. Leferink
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMaatschappelijke ondersteuning
TitelRechtbank Gelderland 07-06-2016
CiteertitelGJ 2016/117
SamenvattingWmo 2015, Huishoudelijke hulp, Schoonmaakondersteuning, Motivering, Objectief onderzoek, Resterende benodigde ondersteuning, Mantelzorg, Onderzoeksplicht.
Samenvatting (Bron)Wmo 2015 en huishoudelijke hulp; toekenning twee uren schoonmaakondersteuning per week. De overige benodigde compensatie kan volgens verweerder worden geboden door de kinderen van eiser. Motivering verweerder voor toekenning twee uren schoonmaakondersteuning acht de rechtbank onvoldoende. Voorts onvoldoende onderzoek en motivering met betrekking tot de vraag of eisers kinderen de resterende benodigde ondersteuning kunnen bieden. Mantelzorg is niet afdwingbaar. Beroep gegrond, zelf in de zaak voorzien.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:3028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMaatschappelijke ondersteuning
TitelRechtbank Midden-Nederland 25-04-2016
CiteertitelGJ 2016/118
SamenvattingWmo 2015, Treffen algemene voorziening, Hulp bij het huishouden, Gratis bemiddeling, Bieden van maatschappelijke ondersteuning, Gegrond.
Samenvatting (Bron)De gemeente Noordoostpolder heeft met ingang van 1 maart 2015 op grond van de Wmo 2015 een algemene voorziening getroffen die bestaat uit gratis bemiddeling tussen cliŽnten en marktpartijen ter verkrijging van hulp bij het huishouden. In het geval een cliŽnt de kosten voor de geÔndiceerde hulp bij het huishouden niet kan betalen, kan een aanvraag voor bijzondere bijstand voor het aantal geÔndiceerde uren voor hulp bij het huishouden op grond van de Participatiewet worden ingediend. Hulp bij het huishouden kan op grond van de Wmo 2015 naar het oordeel van de rechtbank worden aangeboden door het treffen van een algemene voorziening. De rechtbank is echter van oordeel dat verweerder met de getroffen algemene voorziening, die enkel bestaat uit gratis bemiddeling, niet heeft voldaan aan het bieden van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wmo 2015.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:2564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGJ 2016/119
SamenvattingHuisarts Tuitjenhorn, Bevel IGZ, Bevel onrechtmatig, Hoger beroep gegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2013 heeft de inspecteur aan de huisartsenpraktijk het bevel gegeven dat de in de huisartsenpraktijk werkzame huisarts [overledene] met ingang van 2 oktober 2013 om 14.00 uur voor de duur van zeven dagen geen zorg meer in de huisartsenpraktijk verleent en niet anderszins betrokken is bij (de organisatie van) de individuele gezondheidzorg in de huisartsenpraktijk, tot het moment dat de door [overledene] te verlenen zorg en diens betrokkenheid bij (de organisatie van) de individuele gezondheidzorg in de huisartsenpraktijk naar het oordeel van de inspecteur aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden van verantwoorde zorgverlening, als omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelGJ 2016/120
SamenvattingAanwijzing staatssecretaris, Verantwoorde zorg, IGZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen, Concrete aanwijzing, Tekortkomingen, Verbeterpunten, Openbaarmaking, Eerbiediging persoonlijke levenssfeer, Bestuurlijke lus, Gebreken in besluit herstellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2013 heeft de staatssecretaris [appellante sub 2] een aanwijzing gegeven. Volgens deze aanwijzing dient [appellante sub 2] alle in zorg zijnde cliŽnten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na inwerkingtreding van dit besluit aantoonbaar over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Zij dient hierover alle cliŽnten binnen een maand na inwerkingtreding van dit besluit te informeren. [appellante sub 2] dient verder geen nieuwe cliŽnten meer aan te nemen. Zij mag pas weer zorg leveren indien na toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidzorg is vastgesteld dat [appellante sub 2] aan de vereisten van de Kwaliteitswet zorginstellingen (hierna: Kwz) voldoet. De staatssecretaris heeft verder te kennen gegeven het besluit op 23 december 2013 openbaar te zullen maken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-06-2016
CiteertitelGJ 2016/121
SamenvattingTarief hooggebergtebehandeling Zwitserland, Nederlands Astmacentrum Davos, Tariefverzoek NZa, Voorlopige voorziening, Verzoek afgewezen.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening. Tariefbesluit. Tarieven hooggebergtebehandeling. Kostendekkendheid van de tarieven. Standpunt verzoekster, dat NZa gehouden zou zijn om tarieven vast te stellen die voor haar kliniek kostendekkend zijn, ook indien het aantal patiŽnten om wat voor reden dan ook terugloopt waardoor de zorghandelingen minder kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd, kan niet als juist worden aanvaard. Verzoek afgewezen.
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-07-2016
CiteertitelGJ 2016/122
SamenvattingNZa, Tarieven gespecialiseerde GGZ, Zorgverzekeringswet, Basis tarieven, Productprijs, Kostprijsonderzoek, Mediane kostprijs, Representativiteit, Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Artikel 50 Wet marktordening gezondheidszorg. Tariefbeschikkingen gespecialiseerde GGZ 2014 en 2015. NZa heeft de tarieven gebaseerd op een kostprijsonderzoek bij een gestratificeerde steekproef van de zorgaanbieders. Omdat de uitkomsten sterk afweken van hetgeen NZa verwacht had, is het tarief niet conform de oorspronkelijke opzet op basis van een gewogen gemiddelde bepaald, maar is zonder stratumcorrectie de mediaan van de gevonden kostprijzen als grondslag voor de bepaling van de landelijke productprijzen genomen. Aldus is de productprijs niet op juiste wijze bepaald. Bovendien dient de keuze voor een model van kostprijsonderzoek vooraf te worden gemaakt en niet achteraf op basis van de beschikbare uitkomsten. Het College vernietigt de bestreden besluiten en geeft nog een aantal overwegingen over andere door appellante aangevoerde argumenten, die NZa bij een nieuwe tariefbepaling kan betrekken. Het College wijst er voorts op dat NZa ten onrechte op de bezwaren van de zorgverzekeraars en de bezwaren van enkele zorgaanbieders tegen de beide tariefbeschikkingen heeft beslist zonder de vanuit verschillende invalshoeken geformuleerde bezwaren in ťťn behandelings- en besluitvormingsproces te betrekken.
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Amsterdam 13-04-2016
CiteertitelGJ 2016/123
SamenvattingMedische hulpmiddelen, Televisie-uitzending, Productie injectienaalden, Misstanden productie, Klokkenluiders, Anonieme bronnen, Verantwoordelijkheid beschuldigingen, Noodzakelijkheidscriterium, Persvrijheid, Zorgvuldigheid, Ongefundeerde beschuldigingen, Hoofdelijke aansprakelijkheid, Rectificatie.
Samenvatting (Bron)Omroep en twee medewerkers aansprakelijk voor schade door twee uitzendingen over medi-sche apparatuur. Beschuldiging dat de apparatuur ondeugdelijk is, niet waargemaakt. Onvol-doende onderzoek verricht. Afweging van uitingsvrijheid (art. 10 EVRM) tegen belang be-drijf. Omroep moet beslissing rechtbank vermelden op haar website en bij elke verwijzing naar de uitzendingen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:2121
Artikel aanvragenVia Praktizijn