Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-02-2005
Aflevering 7224
TitelDe omvang van het bestuursrechtelijke geding: het Europese recht als paard van Troje? Over de (on)toelaatbaarheid van procestechnische trechters en ambtshalve rechtstoepassing
CiteertitelGst. 2005, 26
SamenvattingIn het nationale bestuursrecht is de afgelopen tien jaar veel aandacht uitgegaan naar de vraag hoe de bestuursrechter een aan hem gepresenteerde rechtsstrijd dient af te bakenen. Zoals bekend, is in dit verband het - niet op alle punten heldere - stelsel van art. 8:69 Awb maatgevend. Duidelijk is in ieder geval dat de Nederlandse bestuursrechter in beginsel niet ambtshalve aan het recht mag toetsen. Hij is wel verplicht de rechtsgronden aan te vullen. Een ander belangrijk gegeven dat van invloed is op de omvang van het bestuursrechtelijke geding betreft de opkomst van verschillende 'trechters' en 'fuiken'. In deze bijdrage wordt een en ander belicht tegen de achtergrond van relevant communautair en EVRM-recht. Hierbij wordt uitvoerig stilgestaan bij recente bestuursrechtelijke jurisprudentie.
Auteur(s)C.L.G.F.H. Albers , R.J.N. Schlössels
Pagina81-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op de column Op-recht bekeken, 'Christofori en de gemeentelijke verordeningen' van prof. mr. W. Konijnenbelt, Gst. 2004, 205. Om de kwaliteit van decentrale regelgeving
CiteertitelGst. 2005, 27
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina95-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op het artikel van mr. M.A.D.W. de Jong, De opgetuigde burgemeester. Over de uitbreiding van de bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde, Gst. 2004, 196
CiteertitelGst. 2005, 28
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina96-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402459/1
CiteertitelGst. 2005, 29
SamenvattingArgumentatieve fuik, grondentrechter. (Staat)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft verweerder aan appellant op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend voor een veehouderijbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers , R.J.N. Schlössels
Pagina97-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 16-09-2004, T-274/01
CiteertitelGst. 2005, 30
SamenvattingBegrip steunmaatregelen, voordeel, verkoopprijs van grond, deskundigenrapport, Altmark-criteria, financiering van parkeerterrein door gemeente, dienst van algemeen (economisch) belang. (Staat)
AnnotatorN. Saanen-Siebenga , R.J.M. van den Tweel
Pagina99-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402405/1
CiteertitelGst. 2005, 31
SamenvattingMilieuvergunning, bouwvergunning, coördinatie, vervangen, vervallen. (Uden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2004, kenmerk 2003/51, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een varkenshouderij op het perceel [locatie 1] te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 5 februari 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina109-112
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402103/1
CiteertitelGst. 2005, 32
SamenvattingPlanschadevergoeding. In het oude bestemmingsplan opgenomen maar niet gerealiseerde wijzigingsbevoegdheid ex art. 11 WRO, noch voor planvergelijking noch voor voorzienbaarheidsvraag van betekenis. (Zaandam)
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina112-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-03-2004, 200303824/1
CiteertitelGst. 2005, 33
SamenvattingPlanschadeclaim. Voorzienbaarheid vanwege in vorige bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsregeling ex art. 11 WRO. (Neder-Betuwe)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2001 heeft de raad van de gemeente Echteld (hierna: de raad) het verzoek van appellanten om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), met overneming van de overwegingen en de conclusie, zoals verwoord in het advies van de schadebeoordelingscommissie gemeente Echteld (hierna: de schadebeoordelingscommissie) van 27 juli 2001, afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina114-116
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO5198
Artikel aanvragenVia Praktizijn