ArbeidsRecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift ArbeidsRecht
Datum 21-11-2016
Aflevering 11 Themanummer Zelfstandigen
TitelDe rechtspositie van zelfstandigen
CiteertitelArbeidsRecht 2016/40
SamenvattingThemanummer Zelfstandigen. Maar het tijdschrift gaat toch over ArbeidsRecht? En op zelfstandigen is het arbeidsrecht dan juist toch niet van toepassing? Die laatste vraag moet ontkennend worden beantwoord. Sinds 1945 was op sommige opdrachtnemers het BBA van toepassing. De Arbowet 1980 voorzag in de bescherming van niet-werknemers. Sommige opdrachtnemers en aannemers van werk vallen onder de verplichte verzekeringen WW, ZW en WIA. Dus al geruime tijd genieten (sommige) zelfstandigen arbeidsrechtelijke bescherming. Maar meer dan ooit (het percentage zelfstandigen zonder personeel is nog nooit zo hoog geweest) staat de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) onder druk, en dreigen vaste werknemers vervangen te worden door allerlei soorten flexkrachten, waaronder zzp’ers.
Auteur(s)G.C. Boot
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Managementovereenkomst
CiteertitelArbeidsRecht 2016/41
SamenvattingDe managementovereenkomst, zo blijkt in de praktijk, verheugt zich in een vrij grote populariteit. De keuze voor het op basis van een managementovereenkomst verrichten van leidinggevende werkzaamheden lijkt te worden ingegeven door de gedachte dat men dan én zijn zelfstandigheid en flexibiliteit behoudt én financieel (vooral fiscaal) ‘goed bezig is’.
Auteur(s)J.J. Trap
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZelfstandigen in de thuiszorg
CiteertitelArbeidsRecht 2016/42
SamenvattingIn de wetgeving inzake de organisatie van thuiszorg is de laatste jaren veel veranderd. De wetgever richt zijn pijlen op meerdere doelen tegelijk: bescherming van de zorgvrager, efficiënte uitvoering van de zorg en faciliteren van zelfstandig ondernemerschap. Een recenter doel is het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Dit nieuwe doel bedreigt de voorgaande doelen die net gehaald leken te zijn. In deze bijdrage wordt besproken welke wetswijzigingen de positie van zelfstandigen in de zorg de afgelopen jaren hebben geraakt. Kunnen alle doelstellingen in dit domein wel worden gecombineerd?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnderhandelen voor afhankelijke zelfstandigen, de lessen van het arrest C-413/13 FNV Kiem/de Staat der Nederlanden
CiteertitelArbeidsRecht 2016/43
SamenvattingWaar werknemers en zzp’ers in een onderneming dezelfde activiteiten verrichten kan concurrentie op de prijs van de arbeid ontstaan. In het belang van zowel de werknemers als de zzp’ers willen de vakbonden graag cao-afspraken in de vorm van minimumtarieven overeenkomen. Een dergelijke cao werd echter in 2007 door de NMa als in strijd met het EU en Nederlandse mededingingsrecht beoordeeld. Het Hof van Justitie van de EU oordeelde in december 2014 anders (C-413/13). Deze zelfstandigen kunnen gedurende de loop van de opdrachtovereenkomst onder voorwaarden worden beschouwd als werknemers. Ook voor hen mogen derhalve cao-afspraken in de vorm van minimumtarieven worden overeengekomen.
Auteur(s)K. Boonstra
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe cao en bepalingen die betrekking hebben op zzp’ers
CiteertitelArbeidsRecht 2016/44
SamenvattingWerknemers zien zzp’ers regelmatig als bedreiging voor het behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Door op prijs te concurreren, zagen de zelfstandigen het aan de stoelpoten van de werknemers. Werknemersvertegenwoordigers spreken in dit kader dan ook regelmatig over de ‘race naar het putje’. In deze bijdrage bespreek ik mogelijkheden die werknemers, gelet op mededingingsregels, hebben om zich in cao’s te beschermen. Ook komt aan de orde of zelfstandigen ten behoeve van zichzelf collectieve overeenkomsten mogen sluiten.
Auteur(s)A. Stege
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid voor een arbeidsongeval van een zzp’er
CiteertitelArbeidsRecht 2016/45
SamenvattingIn deze bijdrage is aan de orde of ‘degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft’ waarvan in artikel 7:658 lid 4 BW sprake is, zo moet worden uitgelegd dat hij ook aansprakelijk is voor de schade die de door hem gecontracteerde zzp’ers in de uitoefening van hun werkzaamheden als gevolg van een arbeidsongeval lijden.
Auteur(s)J. van Drongelen
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:658 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnige actualiteiten over het pensioen van zelfstandigen
CiteertitelArbeidsRecht 2016/46
SamenvattingHet pensioen van zelfstandigen is een belangrijk onderwerp in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Zelfstandigen bouwen grosso modo minder pensioen op dan werknemers. Dit kan na pensionering leiden tot een inkomensterugval onder zelfstandigen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de huidige mogelijkheden tot pensioenopbouw van zelfstandigen en op een aantal recente initiatieven die dit beogen te verbeteren. Ook wordt stilgestaan bij enkele mogelijke toekomstige maatregelen.
Auteur(s)M.E.C. Boumans
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet DBA: hoe kan een arbeidsrechtadvocaat cliënten ondersteunen?
CiteertitelArbeidsRecht 2016/47
SamenvattingIn de fiscale praktijk is het onderscheiden van een arbeidsovereenkomst van een overeenkomst van opdracht soms lastig. Dat geldt vooral voor overeenkomsten die worden aangegaan met ‘losse krachten’ (zzp’ers). Opdrachtgevers lopen risico’s op naheffingsaanslagen loonheffingen als zij het fiscale karakter van overeenkomsten verkeerd beoordelen. De risico’s zijn met de Wet DBA sinds 1 mei 2016 toegenomen en veel opdrachtgevers zijn – terecht – nu erg onzeker over wat zij moeten doen. Vanwege de onzekerheid bij veel opdrachtgevers en de aanhoudende onrust over de Wet DBA in het algemeen, werd de staatssecretaris op 29 september 2016 door de Tweede Kamer ontboden.
Auteur(s)G.W.B. van Westen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZelfstandigen en de WAGwEU
CiteertitelArbeidsRecht 2016/48
SamenvattingSinds 18 juni 2016 geldt de WAGwEU in Nederland ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn. Anders dan de richtlijn bepaalt de WAGwEU dat er een beperkte meldingsplicht voor zelfstandige dienstverleners zal gelden als zij vanuit een andere EU lidstaat in Nederland komen werken. De meldingsplicht geldt zowel voor zelfstandigen die direct voor een Nederlandse opdrachtgever komen werken als voor zelfstandigen die via een tussenkomstbureau in Nederland komen werken. Doel van de meldingsplicht is dat de Inspectie SZW meer zicht heeft op wie er in Nederland komen werken zodat beter gecontroleerd kan worden of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De vraag is echter of dat doel bereikt wordt door het invoeren van een meldingsplicht.
Auteur(s)E.J.A. Franssen
LinkVolledige tekst wet (wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerknemers en zelfstandigen in België
CiteertitelArbeidsRecht 2016/49
SamenvattingBelgië is verder dan Nederland waar het gaat om de wettelijke regelingen met betrekking tot de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Er wordt in België in die regelingen onderscheid gemaakt naar sectoren, er is veel aandacht voor de partijbedoeling maar ook voor sociaaleconomische criteria. In dit artikel worden die regelingen besproken en daar waar voor de Nederlandse situatie relevant van commentaar voorzien.
Auteur(s)G.C. Boot
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn