Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 31-10-2016
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelHet Omgevingsbesluit en de Barbapapa-planologie
CiteertitelBR 2016/77
SamenvattingIn de Omgevingswet zal het omgevingsplan dé hoeksteen zijn voor het locale omgevingsbeleid, en daarmee voor een groot deel het ‘gezicht’ zijn van het nieuwe stelsel. Ondanks deze grote rol is over vorm en inhoud daarvan, weinig terug te vinden in de vier AMvB’s die op 1 juli jl. voor consultatie ter inzage zijn gelegd. Feitelijk alleen een serie instructie-regels in het Besluit kwaliteit leefomgeving, ter vervanging van onder meer het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en een stuk milieuregelgeving waaronder waterregelgeving. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de facto geheel overboord gezet. Alleen in de NvT bij het Omgevingsbesluit is enige tekst gewijd aan het omgevingsplan: circa 20 pagina’s, op een totaal van bijna 3.000 pagina’s voor de vier AMvB’s. Zelfs deze 20 pagina’s zijn vaag, her en der tegenstrijdig en lijken vooral te suggereren dat gemeenten geheel vrij zullen zijn in het opstellen van omgevingsplannen, de onderwerpen die zij daarin willen regelen, de vorm waarin, de mate van gedetailleerdheid enz. Voorspelbaar is dan ook dat iedere gemeente ‘het wiel zal gaan uitvinden’ en dat de praktijk zal worden geconfronteerd met bijna 400 compleet verschillende omgevingsplannen. Niemand zit daar op te wachten: niet de burgers en bedrijven, niet de rechterlijke macht en zeker ook niet de gemeenten zelf.
Auteur(s)E. Alders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging van de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet als gevolg van de Aanvullingswet grondeigendom (deel 2)
CiteertitelBR 2016/78
SamenvattingDe consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom laat op het onderdeel kostenverhaal nogal wat wijzigingen zien ten opzichte van de aangenomen Omgevingswet. In deel 1 van dit artikel (BR 2016/70) is de regeling belicht en zijn verschillen uiteengezet. Daarbij is ook een relatie gelegd met het ontwerp van het Omgevingsbesluit. In dit deel 2 wordt inhoudelijk ingegaan op diverse onderdelen van de kostenverhaalsregeling en de bedoelde verschillen.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpenbaarheid en verantwoording onderhandelingsresultaat gebiedsoverstijgende kosten
CiteertitelBR 2016/79
SamenvattingDe afdeling 6.4 grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening (ook bekend als Grondexploitatiewet, Gew) introduceerde in 2008 de wettelijke plicht om bij de planologische inpassing van bouwplannen die genoemd zijn in art. 6.2.1 Bro de gerelateerde kosten van de grondexploitatie te verzekeren. Het gaat hier om zowel de ‘gebiedseigen’ als de ‘gebiedsoverstijgende’ kosten. Gemeenten kunnen deze kosten zoals bekend publiekrechtelijk verzekeren, d.w.z. middels vaststelling van een Exploitatieplan (art. 6.12 lid 1 Wro) of ervoor kiezen om, vooruitlopend op de planologische inpassing, met de particuliere grondexploitant over een ‘anterieure’ grondexploitatieovereenkomst (art. 6.24 lid 1 Wro) te onderhandelen waarin deze kosten verzekerd worden (privaatrechtelijk kostenverhaal). De wetgever heeft expliciet ruimte gegeven aan het privaatrechtelijk spoor van kostenverhaal, en deze weg wordt in de praktijk ook veelvuldig toegepast.
Auteur(s)D. Muñoz Gielen , H. Nijland , T. van der Heijden
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Fiscaliteiten: ontwikkelingen BTW en overdrachtsbelasting
CiteertitelBR 2016/80
SamenvattingDe omzet van bouwbedrijven zit in de lift, huizenprijzen blijven stijgen en de meeste gemeenten hoeven grondposities niet meer af te waarderen. Kortom, de bouwsector is volop in ontwikkeling. Hoewel er zich geen grote wijzigingen in regelgeving op het gebied van btw en overdrachtsbelasting binnen de bouwsector hebben voorgedaan waren er ook in de periode september 2015 – augustus 2016 weer voldoende ontwikkelingen die vermeldenswaardig zijn.
Auteur(s)P.D. Vettenburg , J.M.H.M. Ariës
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelBR 2016/81
SamenvattingVoorzienbaarheid planschade door in openbare raadsvergadering aanvaard en openbaar gemaakt convenant over voorwaarden en criteria jaarrond strandpaviljoens. (Zandvoort)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 23 februari 2012 en 16 mei 2012 heeft het college de verzoeken van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelBR 2016/82
SamenvattingIntrekking omgevingsvergunning, belangenafweging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2014 heeft het college vier aan [appellant sub 2D] verleende omgevingsvergunningen voor het perceel [locatie] te Haaren ingetrokken.
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 06-07-2016
CiteertitelBR 2016/83
SamenvattingBij besluit van 26 augustus 2014 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning naar aanleiding van de gemaakte bezwaren geweigerd; de Afdeling is van oordeel dat de rechtbank terecht de motivering van het college niet voldoende heeft geacht en verklaart het hoger beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland (thans: het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam) aan [appellant sub 2] omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan de achterzijde van de woning op het perceel [locatie 1] te Hoek van Holland (hierna: het perceel), grenzend aan de Koning Willem III Weg.
AnnotatorP.H.J. van Aardenne , V.V. Jacobs
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 15-04-2016
CiteertitelBR 2016/84
SamenvattingOpzegging duurovereenkomst tussen overheden, niet-opzegbaarheid naar partijbedoeling, maatstaf, artikelen 6:248 lid 2 en 6:258 BW.
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Duurovereenkomst tussen provincie en gemeenten over exploitatie(bijdragen) gezamenlijk opgericht natuurreservaat. Opzegging mogelijk? Samenhang met statuten natuurreservaat.
AnnotatorM. Hendriks
LinkVolledige tekst wetsartikel (6:248 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (6:258 BW, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad 08-07-2016
CiteertitelBR 2016/85
SamenvattingMarktwaarde van door de gemeente verrichte (nietige)prestaties.
Samenvatting (Bron)Exploitatieovereenkomst met gemeente. Nietigheid wegens strijd met exploitatieverordening (art. 42 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)). Onverschuldigde betaling. Vergoeding van de waarde van door de gemeente verrichte werkzaamheden, art. 6:210 lid 2 BW. Voldaan aan eisen van HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3532, NJ 2016/159 (Michielse/Gemeente Reusel-De Mierden)? Marktwaarde van door de gemeente verrichte prestaties.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 14-07-2016, C-406/14
CiteertitelBR 2016/86
SamenvattingIn hoeverre mag een beroep op onderaannemers worden beperkt?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 2016.#Wroclaw - Miasto na prawach powiatu tegen Minister Infrastruktury i Rozwoju.#Verzoek van de Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/18/EG - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Regelmatigheid van de verplichting voor inschrijvers om een bepaald percentage van de opdracht zonder beroep op onderaanneming uit te voeren - Verordening (EG) nr. 1083/2006 - Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - Verplichting voor de lidstaten om een financiele correctie op te leggen in verband met geconstateerde onregelmatigheden - Begrip onregelmatigheid - Noodzaak van een financiele correctie in geval van schending van het recht van de Unie inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.#Zaak C-406/14.
AnnotatorP.F.C. Heemskerk , N. Kiani deh Kiani
UitspraakECLI:EU:C:2016:562
Artikel aanvragenVia Praktizijn