Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-11-2016
Aflevering 7446
RubriekRedactioneel
TitelEen verjaardag en een vooruitblik
CiteertitelGst. 2016/143
SamenvattingOp 13 oktober 1851 verscheen het eerste nummer van de Gemeentestem. De directe aanleiding daarvoor vormde de inwerkingtreding van de gemeentewet in datzelfde jaar. De snelle rekenaar zal hebben geconcludeerd dat zowel de Gemeentewet als de Gemeentestem dit jaar hun 165e verjaardag hebben gevierd! Een zeer respectabele leeftijd, en iets om even bij stil te staan.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVlees op de botten van de Omgevingswet
CiteertitelGst. 2016/145
SamenvattingMet de publicatie op 1 juli van een viertal ontwerp-AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet is een belangrijke vervolgstap gezet in de totstandkoming van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. De publicatie van deze besluiten maakt onderdeel uit van een breder traject rond de invoering van de op 23 maart in het Staatsblad (nr. 156) verschenen Omgevingswet. Er volgen nog een Invoeringswet en een Invoeringsbesluit en een viertal aanvullingswetten met bijbehorende besluiten. En natuurlijk vergt deze omvangrijke wetgevingsoperatie ook een uitgebreide implementatie waarmee intussen al een aanvang is gemaakt. Men kan, gelet op de belangrijk rol die in dit project aan de gemeentebesturen wordt toegekend, spreken van de aankomende vierde decentralisatie, na de drie in het sociale, nu in het fysieke domein. In deze bijdrage zal ik de context van de vier centrale besluiten van het vernieuwde omgevingsrecht schetsen en vervolgens kort stilstaan bij hun opzet en inhoud, met aandacht voor hun relevantie voor de gemeente. Afgesloten wordt met een nabeschouwing.
Auteur(s)F.P.C.L. Tonnaer
LinkVolledige tekst artikel (tonnaer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDe bezwaren tegen algemene zorgplichtbepalingen
CiteertitelGst. 2016/146
SamenvattingIn zijn nabeschouwing betoogt Tonnaer (Gst. 2016/145) dat “het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers, als een van de uitgangspunten van de nieuwe regeling van het omgevingsrecht, (….) onder omstandigheden (kan) betekenen dat van de initiatiefnemer een grotere inspanning mag worden verwacht dan waartoe de voorschriften strikt genomen nopen” en dat “in dat verband (…) de zwaardere rol die in de regelingen aan zorgplichten wordt toegekend alleen maar (kan) worden toegejuicht”.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op J.M.H.F. Teunissen
CiteertitelGst. 2016/147
SamenvattingHet is goed te constateren dat prof. Teunissen gevolg heeft gegeven aan mijn oproep om bij te dragen aan het doordenken van het voor de theorie en de praktijk van het recht interessante instrument van de zorgplichten. Het is hier niet de plaats voor een uitgebreide discussie en daarom wil ik volstaan met een korte kanttekening bij zijn gewaardeerd commentaar. Terecht wijst Teunissen (Gst. 2016/146) op de spanning die er bestaat tussen het in toenemende mate toepassen van zorgplichten en het lex certa-beginsel.
Auteur(s)F.P.C.L. Tonnaer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelGst. 2016/148
SamenvattingWeigering uitwegvergunning. B&W konden in aanmerking nemen dat volgens provinciaal uitwegenbeleid uitweg bij gebiedsontsluitingsweg ongewenst is. (Waterland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2014 heeft het college aan [wederpartij] een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een uitweg op het perceel gelegen tussen de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Ilpendam, gemeente Waterland.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016
CiteertitelGst. 2016/149
SamenvattingHet in vermoeden als bedoeld in artikel 9.9 WSF is in beginsel geoorloofd. Het mag in geval van een bestuurlijke boete echter niet neerkomen op omkering van de bewijslast. Dit brengt onder meer mee dat het vermoeden tot maximaal twaalf maanden voorafgaand aan de constatering van de overtreding mag terugwerken.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep oordeelt in enkele uitspraken van 1 juni 2016 over bestuurlijke boetes die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden opgelegd aan studenten die studiefinanciering ontvangen als uitwonende studerende, terwijl ze, gelet op hun woonsituatie, niet voldoen aan alle voorwaarden voor toekenning van een uitwonendenbeurs.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGst. 2016/150
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet. Opslag voorraad softdrugs voor coffeeshops. Pand is zelf geen coffeeshop. Achterdeurproblematiek. Sluiting lokaal voor de duur van zes maanden. Beleidsregel. Verhouding bestuursrecht strafrecht. Veiligheidsrisico’s en verstoring openbare orde. 13b Opiumwet is een herstelsanctie. (Tilburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2014 heeft de burgemeester [appellant A] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het pand aan de [locatie] te Tilburg (hierna: het pand) met ingang van 9 oktober 2014 voor de duur van zes maanden te sluiten en gesloten te houden.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelGst. 2016/151
SamenvattingPlanschade door hoogspanningsleiding; horizonvervuiling, geluidhinder en belemmering uitoefening recreatieve neventak, zoals kamperen bij de boer; aantasting woongenot door incidentele dreigende situatie bij extreme weersomstandigheden; ook bedrijfsgedeelte en niet alleen bedrijfswoning kan object van planschade zijn; verlaging WOZ-waarde heeft betekenis voor planschade; vergoeding deskundigenkosten bij aanvraag. (Slochteren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad aan [appellant] een planschadevergoeding van 3.403,35 toegekend, vermeerderd met de wettelijke rente van 7 juni 2000 tot de dag van uitbetaling.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek openbare-orderecht 2016
CiteertitelGst. 2016/152
SamenvattingIn deze kroniek bespreken auteurs een aantal ontwikkelingen van het afgelopen kroniekjaar op het terrein van het openbare-orderecht. Hieronder gaan auteurs eerst in op de wetgeving die het afgelopen jaar aanhangig is gemaakt of is geweest. Daarna bespreken auteurs een aantal noemenswaardige beleidsontwikkelingen en gebeurtenissen op het terrein van het openbare-orderecht. Daarna geven auteurs een overzicht van relevante openbare-ordejurisprudentie van het afgelopen jaar. Er is in het afgelopen kroniekjaar ook interessante literatuur verschenen over dit rechtsgebied.
Auteur(s)J.H.A. van der Grinten , A.E.M. van den Berg
Artikel aanvragenVia Praktizijn