Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 24-11-2016
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelFlexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB’s verkend (deel 1)
CiteertitelBR 2016/87
SamenvattingFlexibiliteit, onder de Omgevingswet lijkt het een toverwoord; het omgevingsrecht moet flexibeler worden en bestuursorganen moeten meer afwegingsruimte krijgen. Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is ook het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken. In de parlementaire geschiedenis bij de Omgevingswet wordt veelvuldig over flexibiliteit gesproken en in de wet worden zes “vormen van flexibiliteit” geïntroduceerd. De precieze toepassing van de mogelijkheden onder deze flexibiliteitsvormen blijft in de Omgevingswet echter ongewis, de wetgever heeft daarvoor herhaaldelijk naar de uitvoeringsregelgeving verwezen. Hierin zal duidelijk worden hoe de flexibiliteitsmogelijkheden in de praktijk kunnen worden toegepast. Op 1 juli 2016 zijn de consultatieversies van de uitvoeringsregelgeving, het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), bekendgemaakt. Een goede aanleiding dus om in dit artikel de meer concrete toepassing van de flexibiliteitsmogelijkheden onder de loep te nemen. Erkend wordt dat een belangrijk deel van deze toepassing pas inzichtelijk zal worden bij de vaststelling van het omgevingsplan, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes die de gemeenteraden daarin zullen maken. Tegelijkertijd geven de vier uitvoerings-AMvB’s wel inzicht in de grenzen waarbinnen dit dient te gebeuren en op welke onderwerpen van de fysieke leefomgeving gemeenten (en provincies) veel of weinig flexibiliteit wordt geboden.
Auteur(s)M.C. Brans
LinkVolledige tekst voorstel (Omgevingsbesluit, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst voorstel (Besluit activiteiten leefomgeving, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst voorstel (Besluit bouwwerken leefomgeving, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst voorstel (Besluit kwaliteit leefomgeving, internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStaatssteun en gebiedsontwikkeling (deel 1)
CiteertitelBR 2016/88
SamenvattingHet staatssteunrecht is de afgelopen jaren een snelgroeiend rechtsgebied gebleken, onder meer omdat steeds meer sectoren met dit rechtsgebied te maken kregen. Binnen de vastgoedsector is van oudsher echter altijd al veel aandacht geweest voor het staatssteunrecht, of het nu ging om de herontwikkeling van het dorpscentrum in Haaksbergen, de verplaatsing van een kleine autosloperij in Zevenaar of de bouw van een waterstofperoxidefabriek in Delfzijl. Ook de risico’s zijn materieel gebleken. Zo oordeelde de Europese Commissie in laatstgenoemde zaak al in 1998 dat f 6,3 miljoen aan steun moest worden teruggevorderd, waardoor dit besluit een grote impact had op de vastgoedpraktijk.
Auteur(s)A.D.L. Knook , G.J. van Midden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek onteigeningsrecht
CiteertitelBR 2016/89
SamenvattingRecent is gevierd dat de Onteigeningswet uit 1851 de respectabele leeftijd van 175 jaar heeft bereikt. Er zullen echter weinig nieuwe verjaardagen meer volgen. De huidige Onteigeningswet zal namelijk – naar het zich thans laat aanzien – in het voorjaar van 2019 worden vervangen door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Deze Aanvullingswet brengt – zo volgt uit een brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 25 november 2015 – grote veranderingen teweeg.
Auteur(s)H.X. Botter , E.W.J. de Groot
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
Titel‘De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief’
CiteertitelBR 2016/90
SamenvattingBij de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht was er ruimte voor gereserveerd: een algemene regeling voor het intrekken en wijzigen van beschikkingen. Invulling werd er tot nu toe niet aangegeven. Specifieke intrekkingsregelingen zijn er wel. Ze zijn opgenomen in bijzondere wetten, verschillen nogal van elkaar en zijn vaak verre van compleet. Hoe zou zo’n algemene regeling eruit kunnen zien? Op dit onderwerp promoveerde Brita de Kam op 23 mei 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder treft u haar onderzoeksvragen en -resultaten aan.
Auteur(s)M.I. Jaarsma
LinkVolledige tekst proefschrift (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelBR 2016/91
SamenvattingLadder Duurzame Verstedelijking; klein project: geen ‘stedelijke’ ontwikkeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2014 heeft het college aan [appellant sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een kantoorruimte en het aanleggen van een parkeerplaats achter het pand op het perceel [locatie] te Eijsden.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelBR 2016/92
SamenvattingMaatwerkvoorschrift; gezoneerd industrieterrein; geluidgevoelige objecten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
AnnotatorJ.A. Mohuddy
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelBR 2016/93
SamenvattingNadeelcompensatie; normaal ondernemersrisico; drempelmethode; normale maatschappelijke ontwikkeling; omzetdrempel 15%.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2013 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] (hierna: [appellant sub 2]) om nadeelcompensatie afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelBR 2016/94
SamenvattingNadeelcompensatie; normaal ondernemersrisico; drempelmethode; normale maatschappelijke ontwikkeling; reguliere infrastructurele werkzaamheden; omzetdrempel 8%; geen verhoogde motiveringsplicht; schadeberekening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft het college het verzoek van AH Cassandraplein om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.S. Procee , I.M. van der Heijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelBR 2016/95
SamenvattingAfdeling oordeelt dat het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan is om zich ervan te vergewissen dat de planschadeadviseur die zij inschakelt onafhankelijk en onpartijdig is; een verzoeker moet daarop kunnen vertrouwen. (planschade Raalte)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1970
Artikel aanvragenVia Praktizijn