Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 01-12-2016
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelBurgerlijke rechter, bestuursrechter en de burger
CiteertitelNTB 2016/43
SamenvattingStelt u zich eens voor. U wilt uw keuken uitbouwen, een stukje de tuin in. U wilt graag weten of daar een vergunning voor nodig is. U hebt doorgeleerd voor bestuursrecht, dus heel moeilijk kan dat toch niet wezen. Monter begint u de toepasselijke regelgeving door te nemen. Dat valt echter lelijk tegen. Het bestemmingsplan is weliswaar online te raadplegen, maar de toepasselijke voorschriften zijn dermate onduidelijk, dat u het na een paar uur moedeloos opgeeft. Dan toch maar naar het gemeentehuis. De ambtenaar achter het loket weet het ook niet, en verwijst u naar de website van rijksoverheid.nl onder de fraaie titel ‘checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen’. U doorloopt de checklist, tot u komt bij de vraag: ‘Is het bouwwerk in overeenstemming met het bestemmingsplan?’ Als u ‘Nee’ aan vinkt, volgt dat u geen vergunning nodig hebt; vinkt u ‘Ja’ aan, dan volgt – Oh! Verrassing! – een vergunningplicht. Uiteindelijk besluit u maar te gaan bouwen, met een zeer bevredigend resultaat.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe doorwerking van het EVRM en het Unierecht in vergunningstelsels in driehoeksverhoudingen
CiteertitelNTB 2016/44
SamenvattingDe doorwerking van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het recht van de Europese Unie (Unierecht) in de nationale rechtsorde stelt de rechtspraktijk en de rechtswetenschap voor interessante vragen. Waar de internationale rechtsorde en de rechtsorde van de Europese Unie (EU) enerzijds en de nationale rechtsorde anderzijds met elkaar in aanraking komen, zullen zich immers onvermijdelijk spanningen voordoen. Dat komt enerzijds doordat die rechtsordes niet altijd naadloos op elkaar aansluiten. Anderzijds komt dat ook doordat aan internationaalrechtelijke en Unierechtelijke verplichtingen in de nationale rechtsorde vaak uitvoering zal zijn gegeven binnen het kader van bepaalde nationale regelgeving, terwijl burgers zich soms ook buiten het kader van die nationale regelgeving op die internationaalrechtelijke en/of Unierechtelijke verplichtingen beroepen.
Auteur(s)D.G.J. Sanderink
LinkVolledige tekst artikel (damste.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVan Wob naar Woo: de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en intern beraad
CiteertitelNTB 2016/45
SamenvattingDe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nadert mogelijk zijn einde. Bij de Eerste Kamer ligt sinds april van dit jaar het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). De behandeling van dit wetsvoorstel zou in september hebben plaatsgevonden, maar is uitgesteld omdat minister Blok de Eerste Kamer bij brief heeft laten weten een impactanalyse te willen laten uitvoeren. De resultaten zijn waarschijnlijk begin 2017 beschikbaar. De verdere behandeling van het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer tot dan uitgesteld.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , J.A.E. van der Jagt-Jobsen , L. Maas
LinkMeer over dit onderwerp (re)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2016/46
SamenvattingInteressant in deze kroniekperiode is het onlangs verschenen rapport van de Commissie Rechtseenheid bestuursrecht. Uitgangspunt bij de advisering was het bij de Tweede Kamer ingediende regeringsvoorstel over de vormgeving van de hoogste bestuursrechtspraak. De Commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. M. Scheltema, heeft advies uitgebracht over de wijze waarop binnen het in dat voorstel voorziene stelsel van bestuursrechtspraak kan worden voorzien in rechtseenheid binnen het bestuursrecht en tussen het bestuursrecht en de andere rechtsgebieden. De Commissie stelt een gedifferentieerde aanpak voor, maar stelt in een voorgesteld artikel 8:118l Algemene wet bestuursrecht (hierna ook: Awb) voorop dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna ook: de Afdeling) en de Hoge Raad over en weer de eenheid en consistentie van het recht bevorderen. Voor belangrijke rechtseenheidsvragen wordt daartoe voorzien in een uit vijf leden bestaande rechtseenheidskamer te vormen bij de Hoge Raad en de Afdeling. Om die taak te kunnen vervullen, zullen in beide colleges enkele leden van het andere college benoemd moeten worden om deel te gaan uitmaken van de rechtseenheidskamer. Bij de Afdeling zijn reeds raadsheren uit de Hoge Raad benoemd tot staatsraden in buitengewone dienst, maar voor benoeming van leden van de Afdeling in de Hoge Raad zal een wetswijziging nodig zijn. Van belangrijke rechtsvragen op het terrein van de rechtseenheid is sprake, zo zegt de Commissie, als er een rechtsvraag voorligt waarbij het andere college de meest gerede rechter is.
Auteur(s)I.C. Bierkens , J.A. de Boer , L.A. van Heusden , C.J.A.M. Merkx , J.C.A. de Poorter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2016/47
Samenvatting“Tegelijkertijd zie je dat de overheid in haar beleid, wetgeving en systemen per definitie ervan uit lijkt te gaan dat de burger de boel wil bedonderen.” Met deze uitspraak zet de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015 getiteld ‘Burgerperspectief: een manier van kijken’ de toon wat betreft zijn beeld van de relatie tussen bestuur en burger, een relatie die naar zijn aard in het teken behoort te staan van het respecteren van de eisen van behoorlijk bestuur. Een gefixeerd burgerbeeld en een zekere vooringenomenheid passen daar niet bij.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
LinkVolledige tekst (Jaarverslag 2015, nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn