Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 01-12-2016
Aflevering 7447
RubriekRedactioneel
TitelParaplu-weigeringsgronden
CiteertitelGst. 2016/153
SamenvattingIedere APV conform de VNG model-APV kent een bepaling waarin voor grotere evenementen een vergunning is vereist van de burgemeester. Omdat daarbij meestal muziek ten gehore wordt gebracht die geluidhinder veroorzaakt, blijkt ook een ontheffing benodigd van het college. Deze bevoegdheidsverdeling volgt uit artikel 160 resp. artikel 174 Gemw. Wanneer kan de evenementenvergunning resp. de ontheffing worden geweigerd? Wie is bevoegd voorschriften op te leggen voor eventuele geluidhinder? In het algemeen deel van de APV voorziet artikel 1:8 in een viertal paraplu-weigeringsgronden. Een vergunning of ontheffing kan door het bevoegd bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van de: “openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of de bescherming van het milieu”. Uit de toelichting blijkt dat ter bevordering van de systematiek en duidelijkheid is gekozen voor deze algemene weigeringsgronden zodat in de afzonderlijke vergunningstelsels de betreffende artikel(led)en konden vervallen. Andere weigeringsgronden dan die van artikel 1:8 APV, worden opgenomen bij de vergunningsbevoegdheid. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden die strekken tot bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist (artikel 1:4 model-APV).
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMet het Pact van Amsterdam kunnen onze steden de sociale markteconomie van de EU voor Nederland benutten
CiteertitelGst. 2016/154
SamenvattingIn het Pact van Amsterdam hebben de Europese steden de bevoegdheid gekregen om rechtstreeks contact te hebben met de Commissie over Europees beleid en Europese regelgeving. Dat contact heeft betrekking op luchtkwaliteit, circulaire economie en klimaat als onderwerpen van milieubeleid en betreft armoede, migranten en vluchtelingen, huisvesting en lokale werkgelegenheid als onderwerpen van gemeentelijksociaal beleid. Met deze beleidsdoelstellingen kunnen de bij het Pact betrokken steden in samenwerking met de Commissie gebruikmaken van de sociale markteconomie die de Commissie heeft uitgewerkt in haar Mededeling en langetermijnvisie Europa 2020. Daarmee kunnen onze steden het dominerende neoliberalisme2 met steun van de Commissie aanpakken, omdat de Commissie dat nodig vindt om samenlevingen, dus ook Nederland, te redden.
Auteur(s)B. Hessel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeter een goede buur dan een verre vriend; burenruzies en gemeentelijke handhaving
CiteertitelGst. 2016/155
SamenvattingAan gemeentelijke handhavingskwesties ligt dikwijls een burenconflict ten grondslag. Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met burenruzies die op alle fronten uit de hand (dreigen te) lopen. Dit vraagt inzet van het ambtelijk apparaat, waaronder de inzet van politie, maatschappelijk werk, mediators, toezichthouders, wijkvrijwilligers, enz. Los van deze feitelijke inmenging van overheidswege, dienen buren nogal eens een verzoek in om handhavend op te treden. Een handhavingsverzoek wordt dan (mede) aangegrepen om de buur dwars te zitten. Desalniettemin moet in beginsel op een dergelijk verzoek beschikt worden, het gaat immers om een aanvraag in de zin van de Awb, namelijk een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, aldus artikel 1:3 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht. Buren zijn hierbij al snel belanghebbend en dus zal het bevoegde gemeentelijke bestuursorgaan in beginsel op een dergelijk aanvraag moeten beschikken.
Auteur(s)M.A.J. West , M.G.J. Maas-Cooymans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelGst. 2016/156
SamenvattingBeginselplicht tot handhaving. Geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien. Toepassing bestuurlijke lus. College van B&W dient concreet zicht op legalisering zelfstandig te beoordelen. Geen sprake van misbruik van procesrecht door instellen bezwaar en beroep. (Utrecht)
Zie ook het artikel M.A.J. West en M.G.J. Maas-Cooymans onder Gst. 2016/155.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2013 heeft het college het verzoek om handhaving van [appellant sub 1] met betrekking tot het perceel [locatie 1], te Utrecht (hierna: het perceel) afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-07-2016
CiteertitelGst. 2016/157
SamenvattingHeroverweging beslissing op bezwaar. Herstel fouten in primaire besluit. Aanpassing rechtsgrond handhavingsbesluit is mogelijk indien feitencomplex en opgelegde last niet of niet zozeer wijzigt. (Vlaardingen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft het college zijn beslissing om op 11 februari 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen in de woning aan de [locatie A] te Vlaardingen op schrift gesteld. Daarbij heeft het college gemeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang op [appellant] zullen worden verhaald.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-07-2016
CiteertitelGst. 2016/158
SamenvattingNa de formele toets of aan de toepassingscriteria voor het kunnen verlenen van een kruimelgevallenafwijking wordt voldaan, moet ook altijd een materiële toets plaatsvinden of het toestaan van die afwijking in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het is aan aanvrager om de voor die toets noodzakelijke gegevens aan te leveren. (Maasdriel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2014 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk bewonen van een kantoorpand aan [locatie] te Heerewaarden.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 16-08-2016
CiteertitelGst. 2016/159
SamenvattingWat is de reikwijdte van de compensatieplicht inzake begeleiding onder de Wmo 2015 (Pijnacker-Nootdorp)
Samenvatting (Bron)maatwerkvoorziening individuele begeleiding Wmo 2015 afgewezen
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:9630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelGst. 2016/160
SamenvattingHandhaving. Gedogen. De schriftelijke weigering om te gedogen is geen besluit. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 november 2014 heeft de burgemeester geweigerd [appellant] opnieuw een gedoogstatus voor de verkoop van drugs vanuit de horeca-inrichting aan de [locatie] te Den Haag te verlenen.
AnnotatorM.H.W. Bodelier
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelGst. 2016/161
SamenvattingBetoging, voorschriften en beperkingen. Kampement. Wanordelijkheden. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012 heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van De Buitenkerk.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 24-11-2015
CiteertitelGst. 2016/162
SamenvattingBuiten behandeling laten aanvraag. Bankafschriften niet ingeleverd. Niet op gesprek verschenen. Besluit. Geen inhoudelijk besluit. Marginale toets. Terughoudende rechterlijke toets. (Kerkrade)
Samenvatting (Bron)Buiten behandeling laten aanvraag. Bankafschriften niet ingeleverd. Niet op gesprek verschenen.
AnnotatorB. Kaya
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:4159
Artikel aanvragenVia Praktizijn