Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 02-12-2016
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelDe vrijheid van de aanvrager
CiteertitelM en R 2016/104
SamenvattingDe omvang en inhoud van de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt uitsluitend door de aanvrager bepaald. Deze vrijheid van de aanvrager is uitgangspunt in de regeling voor de omgevingsvergunning in de Omgevingswet en kennen we reeds in de Wabo. Die vrijheid heeft tot gevolg gehad dat de ‘omgevingsvergunningsoep’ niet zo heet gegeten wordt als die was opgediend. In de praktijk worden in veel gevallen aparte deel-omgevingsvergunningen verleend voor de verschillende activiteiten die deel uitmaken van één project.
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet concept Aanvullingswet geluid: haakjes en contouren
CiteertitelM en R 2016/105
Samenvattingn het voorjaar vond de internetconsultatie plaats van het concept Aanvullingswet geluid. Het concept legt de basis voor regels in de Omgevingswet over de beheersing van geluid afkomstig van wegverkeer, spoorverkeer en industrieterreinen. Hoe gaat het nieuwe systeem eruitzien en wat vinden de insprekers van de internetconsultatie van het concept Aanvullingswet geluid? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.
Auteur(s)J.H. Geerdink
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 10-06-2016
CiteertitelM en R 2016/107
SamenvattingVrijspraak horecabedrijf ter zake van het tenlastegelegde feit (artikel 8.40 Wet milieubeheer). Een akoestisch deskundige heeft de door een toezichthoudend ambtenaar uitgevoerde geluidscontroles bij een horecabedrijf beoordeeld. De deskundige heeft ten aanzien van beide controles geconcludeerd dat aan de metingen en beoordelingen diverse onjuistheden en gebreken kleven, waardoor deze niet volgens de aanwijzingen en regels in de wettelijk voorgeschreven Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai voldoen.
Samenvatting (Bron)Art. 8.40, eerste lid, Wet milieubeheer. Geluidsmetingen van de toezichthoudend ambtenaar voldoen niet aan de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Daarmee zijn zij ondeugdelijk, waardoor de berekeningen van de overschrijding van de geluidsnorm niet kunnen worden gebruikt voor het bewijs. Vrijspraak.
LinkVolledige tekst wetsartikel (8.40 Wmb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:2471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-04-2016
CiteertitelM en R 2016/108
SamenvattingMedeplegen van opzettelijke overtreding van de Wgb en valsheid in geschrifte. Niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen ingevoerd en op de Nederlandse markt gebracht. Vervalsing van facturen en bestickering op verpakkingen. Geldboete van € 80.000,-.
Samenvatting (Bron)Verdachte, een rechtspersoon, heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan het medeplegen van opzettelijke overtreding van de WGB en valsheid in geschrift. Zij heeft gewasbeschermingsmiddelen, te weten Bitoxybacillin en Lepidocide ingevoerd en op de Nederlandse Markt gebracht. Deze middelen zijn in Nederland niet toegelaten. Facturen en bestickering op verpakkingen zijn vervalst. De middelen zijn vervolgens verkocht. Veroordeeld tot een geldboete van 80.000,=.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-04-2016
CiteertitelM en R 2016/109
SamenvattingIllegale overbrenging en uitvoer naar Duitsland zonder kennisgeving ‘zuiveringsslib/bruine eimix’. Omdat de substantie via een behandeling met een tweetal stoffen van afvalwater ontstaat vormt het geen dierlijk bijproduct in de zin van de EU Verordening dierlijke bijproducten 1069/2009. Het slib vormt afval, EVOA en Wm regels inzake notificatie grensoverschrijdende overbrenging zijn van toepassing.
Samenvatting (Bron)Feitelijke leiding geven aan illegale overbrenging zuiveringsslib/bruine eimix, i.s.m. art. 10.60 lid 2 Wet Milieubeheer en uitvoer zuiveringsslib/bruine eimix i.s.m. art. 2.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, begaan door een rechtspersoon. Middel: het hof heeft ten onrechte als beoordelingskader gekozen voor Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 (afvalstoffen) in plaats van de Verordening dierlijke bijproducten 1069/2009. HR: 81.1 RO. Samenhang met de zaak tegen de rechtspersoon (15/02469 E).
AnnotatorW.Th. Douma
LinkVolledige tekst verordening (eur-lex.europa.eu)
LinkVolledige tekst richtlijn (eur-lex.europa.eu)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelM en R 2016/110
SamenvattingOnderzoek naar nadeelcompensatie vereist bij beperking schubvisvangst
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 28 mei 2014 heeft de staatssecretaris aan de vennoten een vergunning verleend voor aalvisserij op het IJsselmeer.
AnnotatorP.I. A’Campo , K.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 29-04-2016
CiteertitelM en R 2016/111
SamenvattingAfvalwater dat in riool terechtkomt, maar er voor het de RWZI bereikt weer uit wordt gehaald, valt in casu niet onder de zuiveringsheffing
Samenvatting (Bron)Zuiveringsheffing Waterschap Groot Salland; art. 122d Waterschapswet; art. 3 Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Groot Salland; heffing ter zake van het direct of indirect afvoeren op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het waterschap. Ingevolge de Verordening doet het belastbare feit zich niet voor bij stoffen die uit het gemeenteriool worden verwijderd voordat zij het zuiveringstechnische werk hebben kunnen bereiken. Bewijslast voor de omvang van het verwijderde deel ligt bij belanghebbende.
LinkVolledige tekst wetsartikel (122d Wschw, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelM en R 2016/112
SamenvattingPassende beoordeling bij toename stikstofdepositie onder 1 mol/ha/jr; nog niet vastgesteld uitwerkingsplan is een onzekere toekomstige situatie zodat cumulatie niet is vereist
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft het college het uitwerkingsplan "Haagweg nabij 39 te Monster" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 10-06-2016
CiteertitelM en R 2016/113
SamenvattingAsbest: vervolging wegens overtreding zorgplicht
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Asbest. 1. Overtreding van artikel 10.1, derde lid, van de Wet milieubeheer. Verdachte heeft als rechtspersoon bedrijfsmatig werkzaamheden met asbest verricht, terwijl zij wist dat daardoor schade aan het milieu kon ontstaan. Dagvaarding partieel nietig voor zover deze betrekking heeft op het tenlastegelegde nalaten. Geen sprake van medeplegen. Geen (voorwaardelijk) opzet, maar wel nalatig gehandeld. 2. Overtreding door rechtspersoon van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet door sloopwerkzaamheden te doen verrichten in een pand waar asbest was achtergebleven, terwijl zij wist dat daardoor levensgevaar of schade aan de gezondheid van de werknemers te verwachten was.
AnnotatorH.J.A. van Ham
LinkVolledige tekst wetsartikel (10.1 Wmb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:2230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-06-2016
CiteertitelM en R 2016/114
SamenvattingWet verantwoorde groei melkveehouderij – bepaling melkveefosfaatreferentie; wet voldoet in zijn algemeenheid aan de in het kader van artikel 1 van het EP te stellen eisen van proportionaliteit, wel nader onderzoek naar individuele en buitensporige last (‘individual and excessive burden’) vereist
Samenvatting (Bron)melkveefosfaatreferenties, art. 1 van het Eerste Protocol EVRM, eigendomsrecht, besluiten onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-06-2016
CiteertitelM en R 2016/115
SamenvattingGebruikmaken van een eerdere passende beoordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" (hierna: plan 1) vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-06-2016
CiteertitelM en R 2016/116
SamenvattingGrote grazers Oostvaardersplassen (III): Staatsbosbeheer handelt niet in strijd met zorgplicht(en)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Stichting Dierenwelzijn Oostvaardersplassen vordert in kort geding dat Staatsbosbeheer en de Staat worden veroordeeld om: 1) de grote grazers in de Oostvaardersplassen in de wintermaanden bij te voeren, 2) beschutting en schuilplaatsen voor de grote grazers te creëren en 3) het aantal grote grazers terug te brengen door ze te verplaatsen of door afschot. Deze vorderingen worden afgewezen. Staatsbosbeheer en Staat voeren als beleid dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een vroegtijdig stadium worden afgeschoten en dat ze niet worden bijgevoerd, behoudens twee uitzonderlijke gevallen. Niet aannemelijk dat Staatsbosbeheer en Staat met dit beleid niet voldoen aan hun zorgplicht als bedoeld in de Flora- en Faunawet en Wet Dieren. Dit beleid houdt kort gezegd in dat de grote grazers.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:3355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29-06-2016
CiteertitelM en R 2016/117
SamenvattingVerzoek om handhavend op te treden tegen broederijen wegens overtreding van het Besluit welzijn productiedieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren; wijze van omgaan met een door een deskundige opgesteld rapport als hier gemotiveerd op wordt gereageerd.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om handhaving, waarbij verweerder zich baseert op extern rapport. Reactie van appellante waarin de juistheid van de conclusies van het rapport wordt betwist ten onrechte niet voorgelegd aan de opstellers van het rapport. Strijd met artikel 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Awb.
LinkVolledige tekst wetsartikel (3:2 Awb, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:12 Awb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:170
Artikel aanvragenVia Praktizijn