Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 30-11-2016
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelBestekpret
CiteertitelTBR 2016/165
SamenvattingIn deze column bespreken Marc Verhage en Kelly Alwicher de positie en ontwikkeling van het bestek, en de wijze waarop STABU gestandaardiseerde besteksystematiek uitgeeft en beheert.
Auteur(s)L.M. Verhage , K.A.E. Alwicher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan Natuurbeschermingswet 1998 naar Wet natuurbescherming. Het gebiedsbeschermingsrecht in de Wnb nader bezien
CiteertitelTBR 2016/166
SamenvattingIn dit artikel beschrijft de auteur het systeem van de Wet Natuurbescherming 2015 die op 1 januari 2017 in werking treedt. De in het oog springende verschillen met de ‘oude’ Natuurbeschermingswet 1998, de verschillende instrumenten, alsmede de rechtsbescherming en overgangsrecht komen aan de orde.
Auteur(s)J. Verbeek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerhuur voor een korte periode (short stay , Airbnb en B&B) in het appartementsrecht
CiteertitelTBR 2016/167
SamenvattingIn dit artikel analyseert de auteur korte verhuur van woningen in het kader van short-stay. Op grond van het splitsingsreglement moet gebruik overeenkomstig de bestemming zijn. De mogelijkheden en de rechtspraak over short-stay worden geduid. Daaruit blijkt dat de verschillende uitspraken vaak gebruik maken van doelredeneringen om korte verhuur te limiteren. Het splitsingsreglement en de wet geven daar geen aanleiding toe.
Auteur(s)N.L.J.M. Rijssenbeek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorkeursrechten in de Omgevingswet: zet het Paard van Troje hier maar neer
CiteertitelTBR 2016/168
SamenvattingIn dit artikel analyseert de auteur het instrument voorkeursrecht zoals dat in de Aanvullingswet grondeigendom een plaats krijgt. Er zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van het bestaande systeem van de Wvg, die besproken worden. Meest opvallende wijziging is de voorgeschreven bijzondere omstandigheid die tot een ontheffing op de aanbiedingsplicht moet leiden. De auteur betoogt dat het effect van voorkeursrechten daardoor geweld aan wordt gedaan.
Auteur(s)A. de Snoo
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelFinanciering van DBFM(O) projecten met behulp van projectobligaties
CiteertitelTBR 2016/169
SamenvattingIn dit peer-reviewed artikel gaat de auteur in op de toepassing van projectobligaties bij DBFM en DBFMO-contracten. Dit artikel beoogt de impact van dit Europese initiatief op de Nederlandse praktijk van DBFM(O) te analyseren. De hypothese is dat financiering met behulp van projectobligaties invloed zal hebben op hoe DBFM(O) projecten en gerelateerde overeenkomsten zijn ingericht. In dit artikel wordt eerst een beeld geschetst van de huidige Nederlandse DBFM(O) praktijk vanuit het perspectief van projectfinanciering. Vervolgens worden de ontstaansgeschiedenis en werking van het Europese Project Bond Initiative toegelicht en daarna de resultaten van de pilotfase. Vervolgens komt de betekenis voor Nederland aan de orde en wordt de praktijk van na de kredietcrisis besproken.
Auteur(s)M. Kuhlmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelOp welk niveau van het Bouwbesluit 2012 handhaven?
CiteertitelTBR 2016/170
SamenvattingDe auteur geeft een reactie op het artikel van P.M.J. de Haan (TBR 2016/130) over de wijze waarop de handhavingsbevoegdheid onder het Besluit bouwwerken leefomgeving functioneert, met name toegespitst op de termijn gedurende welke nieuwbouwvoorschriften zijn te handhaven. Op deze reactie volgt een naschrift van P.M.J. de Haan.
Auteur(s)H.C.M. van Egmond
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelTBR 2016/171
SamenvattingWereldbazar Groningen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Wereldbazar te Winschoten" vastgesteld. Hieraan ligt ten grondslag het besluit van 21 september 2015 van het college van gedeputeerde staten van Groningen tot ontheffingverlening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (hierna: Omgevingsverordening).
AnnotatorJ.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelTBR 2016/172
SamenvattingBestaand gebruik Uffelte
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2015 heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) aan [appellant] verleend voor het in werking hebben van een schapenhouderij aan de [locatie] te Uffelte.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelTBR 2016/173
SamenvattingOverzichtsuitspraak planschade
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam 15-12-2015
CiteertitelTBR 2016/174
SamenvattingVerwijzing naar algemene voorwaarden in technische omschrijving
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Bevoegdheid kantonrechter in bouwzaak. Beroep op arbitraal beding in UAV 2012 verworpen omdat deze voorwaarden tussen opdrachtgever en aannemer niet zijn overeengekomen. Verwijzing in tekeningen van architect daarvoor onvoldoende. Eventuele toepasselijkheid AVA 1992 niet relevant.
AnnotatorM.B.M. Loos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-02-2016
CiteertitelTBR 2016/175
SamenvattingMeerwerk en waarschuwingsplicht
Samenvatting (Bron)Aanneming van werk. Meer- en minderwerk. Opdrachtgever had uit zichzelf dienen te begrijpen dat de door hem gewenste toevoegingen ten opzichte van het overeengekomen werk tot een prijsverhoging zouden leiden. Artikel 7:755 BW.
AnnotatorL.H. Muller
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:755 BW, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 11-04-2016, 71.917
CiteertitelTBR 2016/176
SamenvattingOntbinding overeenkomst van (onder)aanneming
AnnotatorP. Vermeij
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Gravenhage 31-01-2012
CiteertitelTBR 2016/177
SamenvattingReferentiepunt kostenverhogende omstandigheden
Samenvatting (Bron)paragraaf 47 UAV; kostenverhogende omstandigheden na aanbesteding werk; stijging staalprijzen
AnnotatorW.J.M. Herber
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 25-04-2016, 35.131
CiteertitelTBR 2016/178
SamenvattingKostenverhogende omstandigheden; Aanzienlijke verhoging
LinkVolledige tekst uitspraak (akte tot herstel, raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn