Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-12-2016
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
TitelUtopia revisited
CiteertitelTBR 2016/181
SamenvattingIn deze column gaat de auteur in op het feit dat het boek 'Utopia' van Thomas More 500 jaar geleden voor het eerst verscheen. In dat boek wordt de ideale staat beschreven waarin iedereen geacht wordt de wet te kennen. Gezien de huidige complexe (ruimtelijke) wetgeving lijkt dat adagium erg utopisch en in de huidige tijd moeilijk vast te houden. De auteur doet een aanzet om dit thema verder te doordenken en vraagt zich af of er niet een financiële compensatiemogelijkheid zou moeten komen in de vorm van een algemene wettelijke basisvoorziening.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving en het gebruik van bouwwerken. De gebruiksmelding, specifieke zorgplicht, maatwerkregels en -voorschriften en het energielabel
CiteertitelTBR 2016/182
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van bouwwerken op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving, een van de algemene maatregelen van bestuur (amvb's) bij de Omgevingswet. De auteurs vergelijken het gebruiksregime ten aanzien van het Bouwbesluit 2012 en gaan in op de gebruiksmelding, zorgplichten, maatwerkvoorschriften en het energielabel.
Auteur(s)A.M.M. Ferwerda , E. Haverkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToezicht Nederlandse bestuursrechters op de naleving en handhaving van de Europese staatssteunregels 2011-2016
CiteertitelTBR 2016/183
SamenvattingIn dit artikel bespreken auteurs alle uitspraken van de Afdeling, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en rechtbanken met betrekking tot staatssteun die in de periode 2011-2016 gewezen zijn. Zij besteden aandacht aan uitspraken met betrekking tot ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling subsidies, heffingen, garanties en andere bijdragen door overheidsinstanties. Daarnaast komen getrapte toetsing van staatssteun alsmede procedurele- en bewijstechnische aandachtspunten aan de orde.
Auteur(s)J. Langer , T.E. Hovius , T. Groot
LinkVolledige tekst artikel (stijladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Raad van Deskundigen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In nationaal en internationaal perspectief
CiteertitelTBR 2016/184
SamenvattingDe Raad van Arbitrage voor de Bouw kent sinds eind vorig jaar een nieuw model-reglement voor de Raad van Deskundigen (als voorzien in artikel 18 van de Model Basisovereenkomst behorende bij de UAV-GC 2005: ‘GESCHILLENREGELING d.d. 1 september 2013 (versie 2, dec. 2015)’ met een daarbij behorend ‘REGLEMENT ADVIES RAAD’. Wat Remmert Sluijter betreft zou het model-reglement op onderdelen nog wel kunnen worden verbeterd, maar de auteur hoopt dat het - ook in zijn huidige vorm - de toepassing van Raden van Deskundigen zal stimuleren. Daaraan wil de auteur met dit artikel een bijdrage leveren.
Auteur(s)R.M. Sluijter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ruimtelijke relevantie van recentelijke Europeesrechtelijke zaken: Weser, Grüne Liga Sachsen en Caretta Caretta
CiteertitelTBR 2016/185
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur de toepassing van de Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn in het licht van 3 recente uitspraken van het HvJEU. De focus ligt daarbij vooral op de invloed die Grüne Liga Sachsen, Weser en Caretta Caretta hebben op de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)A. Pol
LinkVolledige tekst uitspraak (Grüne Liga Sachsen, ECLI:EU:C:2016:10)
LinkVolledige tekst uitspraak (Weser, ECLI:EU:C:1996:149)
LinkVolledige tekst uitspraak (Caretta Caretta, ECLI:EU:C:2002:60)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMeer ruimte voor keurmerken in aanbestedingen?
CiteertitelTBR 2016/186
SamenvattingIn dit artikel gaat auteur in op de wijze waarop het eisen van keurmerken in de Aanbestedingswet 2012 is geregeld, en welke ruimte de wetswijziging biedt. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen die de mogelijkheden voor keurmerken bieden voor de praktijk van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers.
Auteur(s)G.R. Werkman-Bouwkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelTBR 2016/187
SamenvattingHandhaving Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2014, heeft het algemeen bestuur [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om, voor zover van belang, binnen 40 weken te beginnen met werkzaamheden om de fundering van het pand [locatie] te vernieuwen en de stabiliteit van de voorgevel van dat pand te verbeteren en deze werkzaamheden binnen 52 weken te voltooien.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelTBR 2016/188
SamenvattingBijbehorend bouwwerk Oud-Gastel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2014 heeft het college aan Stichting Bernardus Wonen een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een appartementencomplex met vijftien appartementen, genoemd "De Rozenhof", op het perceel Alsemlaan 1 tot en met 29 (oneven) te Oud Gastel (hierna: het bouwplan).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRechtbank Midden-Nederland 30-08-2016
CiteertitelTBR 2016/189
SamenvattingWaterberging Leusden
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Verzoek om tegemoetkoming in planschade in verband met de dubbelbestemming Tijdelijke waterberging. Aangezien het bestemmingsplan na de invoering van de Waterwet is vastgesteld, is artikel 2.34 van de Invoeringswet Waterwet niet van toepassing. Artikel 7.16 van de Waterwet is wel van toepassing. Dit betekent dat vergoeding van planschade is uitgesloten voor zover er een schaderegeling is op grond van de Waterwet. Het is onvoldoende inzichtelijk waarom de planologische aanwijzing van de landbouwgronden als waterbergingsgebied niet leidt tot een lagere waarde van deze gronden en de bijbehorende bouwpercelen. De stelling dat van directe en indirecte planschade geen sprake is omdat de gronden in het verleden met dezelfde frequentie onderliepen is niet onderbouwd. Bij het herstel van het gebrek kan verweerder uitgaan van een normaal maatschappelijk risico van in ieder geval 2%.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:4796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelTBR 2016/190
SamenvattingActieve risicoaanvaarding Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum een aanvraag van Rapenburg om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 19-02-2014, 34.099
CiteertitelTBR 2016/191
SamenvattingOnterechte beëindiging bouwteamovereenkomst
AnnotatorL.A. Burgersdijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 25-02-2014, 34.501
CiteertitelTBR 2016/192
SamenvattingGebruik NEN-normen gewoonte in de bouwsector
AnnotatorE.M. Bruggeman
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 29-04-2016
CiteertitelTBR 2016/193
SamenvattingPeriodieke herziening erfpachtcanon
Samenvatting (Bron)Gemeentelijke erfpacht Amsterdam. Goederenrecht. Europees consumentenrecht. Vermelding canon in akte van erfpacht; art. 5:85 lid 2 BW, art. 767 (oud) BW. Beding in Algemene Bepalingen (AB) over periodieke herziening canon door deskundigen; voldoende bepaalbaar (art. 6:227 BW)? Formele rechtszekerheidsbeginsel, art. 3:14 BW. Geschilbeslechting als bedoeld in art. 6:136 onder n BW (zwarte lijst)? Vaststellingsovereenkomst, art. 7:900 BW. Exclusieve bevoegdheid gerechtshof Den Haag voor vordering van belangenorganisatie (art. 3:305a BW) tot vernietiging beding in AB? Art. 6:240-241 BW. Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen); temporele reikwijdte. Ambtshalve toetsing en richtlijnconforme uitleg; HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, NJ 2014/274 (Heesakkers/Voets). Beding op indicatieve lijst bij deze Richtlijn, onredelijk bezwarend (art. 6:233 BW)? Hoor en wederhoor.
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon , F.J. Vonck
UitspraakECLI:NL:HR:2016:769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 18-05-2016, 72.016
CiteertitelTBR 2016/194
SamenvattingBeroepsaansprakelijkheid adviseur (architect)
AnnotatorF.R.A. Schaaf
Artikel aanvragenVia Praktizijn