Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-12-2016
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelZijn we veilig?
CiteertitelM en R 2016/119
SamenvattingDe recente Wereld Risico Index van de Verenigde Naties leert dat Nederland het hoogste risico op een natuurramp van Europa loopt. De stijging van de zeespiegel maakt de kans op een ramp reëel. Tegelijkertijd meldt de index dat ons land goed is voorbereid en het geld en de kennis voor preventie heeft. Dat laatste stelt enigszins gerust, al blijft waakzaamheid geboden, temeer waar de laatste overstromingsramp al weer ruim 63 jaar achter ons ligt (1995 was voor het Gelders rivierengebied een narrow escape). We moeten alert blijven.
Auteur(s)H. Havekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOmgevingswet en omgevingsvergunningprocedure: regulier of uitgebreid?
CiteertitelM en R 2016/120
SamenvattingNet als de Wabo, kent de Omgevingswet naast de reguliere procedure een uitgebreide procedure voor het nemen van besluiten. Uitgebreid houdt in dat het besluit wordt voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Awb.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswet en emissiehandel
CiteertitelM en R 2016/121
SamenvattingOp 22 maart 2016 is de Omgevingswet door de Eerste Kamer aangenomen. Op 26 april 2016 is de wet gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de ontwerp-AMvB’s bekend, en wordt er gewerkt aan de Invoeringswet Omgevingswet. De regelgeving omtrent de handel in broeikasgasemissierechten wordt voorlopig nog niet overgeheveld naar de Omgevingswet. Het is echter de bedoeling dat deze regelgeving op een later moment alsnog wordt overgeheveld, daarvoor is hoofdstuk 14 Omgevingswet gereserveerd.4 Dit artikel belicht deze toekomstige overheveling vanuit de volgende perspectieven:
– De overgang van het begrip inrichting naar het begrip activiteit.
– De afstemming met installaties als bedoeld in Richtlijn 2010/75/EU (IE-installaties).
– Handhaving en rechtsbescherming.
Auteur(s)T.J. Thurlings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHet wettelijk kader voor externe veiligheid: afgerond maar beperkt houdbaar?
CiteertitelM en R 2016/122
SamenvattingEnkele ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid
Auteur(s)E. Broeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelM en R 2016/123
SamenvattingActiviteitenbesluit milieubeheer. Geen maatwerkvoorschriften voor woningen op gezoneerd industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 05-09-2016
CiteertitelM en R 2016/124
SamenvattingBBT bij containeropslag; richtlijn PGS15; Rotterdams groepsrisicobeleid
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het op- en overslaan van containers, deels beladen met gevaarlijke stoffen. Voorschrift 5.6.7. van PGS15 is terecht voorgeschreven. PGS15 biedt mbt voorschrift 5.6.7 alleen de mogelijkheid om met een gelijkwaardig alternatief af te wijken. In dit geval geen sprake van gelijkwaardige alternatieven. Voorts is een vergunning voor LT4-stoffen (een vloeibare toxische stof van de hoogste categorie qua gevaarzetting) terecht geweigerd. De StAB heeft het Rotterdamse groepsrisicobeleid aanvaardbaar geacht. Belangen van de omgeving wegen zwaarder dan het (economische) belang van RST dat een beperkt aantal containers met LT4 per jaar niet kan op- en overslaan
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:6837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-12-2015
CiteertitelM en R 2016/125
SamenvattingBeroep niet-ontvankelijk vanwege ontbreken zienswijze op ontwerpbesluit; verwijzing naar arresten inzake Djurgården en Commissie/Duitsland baat niet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2015 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enci B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de klinker- en cementproductie aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht, het opslaan van afvalstoffen voor een periode van 10 jaar als bedoeld in artikel 8.17, tweede lid, alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, voor de activiteiten in de groeve.
AnnotatorA.C. Collignon
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-03-2016
CiteertitelM en R 2016/126
SamenvattingGoede ruimtelijke ordening. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Spuitzones
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2012 heeft de raad besloten de hierna te noemen drie besluiten gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro).
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-07-2016
CiteertitelM en R 2016/127
SamenvattingCiviele zaak over rioleringszorgplicht en hemelwaterzorgplicht van de gemeente
Samenvatting (Bron)Schade aan laag gelegen perceel met woonhuis door hevige regenval. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente haar rioleringszorgplicht en haar hemelwaterzorgplicht niet heeft geschonden. Wel heeft zij als eigenaar van het hoger gelegen erf onrechtmatig gehandeld door niet te voorkomen dat uittredend rioolwater via de openbare weg kon afstromen naar het perceel van eiser. Uittredend rioolwater is naar het oordeel van de rechtbank geen van nature aflopend water waarvoor voor lagere gelegen erven op grond van artikel 5:38 BW een ontvangstplicht geldt.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:3604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 11-07-2016
CiteertitelM en R 2016/128
SamenvattingBruiloften in Friesland; de Voorzieningenrechter pakt – dubbel – door
Samenvatting (Bron)Verzoek om een voorlopige voorziening betreffende de weigering handhavend op te treden. Teatertún te Rijs. Festiviteiten waarbij de horecafunctie vooropstaat, zoals bruiloften en vergelijkbare evenementen, zijn op grond van de planvoorschriften niet toegestaan. Het verbinden van een cultureel aspect aan een bruiloft of vergelijkbare activiteit neemt niet weg dat de horecafunctie voorop blijft staan. Verweerder heeft onvoldoende onderzocht of in de Teatertún met het bestemmingsplan strijdige activiteiten plaatsvinden. Beroep gegrond. De voorzieningenrechter treft verder de voorlopige voorziening dat verweerder een of meerdere toezichthouder(s) aanstelt waartoe verzoekers zich kunnen wenden in geval van klachten en gelast verweerder om de betrokken toezichthouder(s) op te dragen dat deze bij een serieuze klacht/melding onverwijld naar het perceel gaat en onderzoek doet, ongeacht het tijdstip van de klacht/melding.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:3278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelM en R 2016/129
SamenvattingBaanverlichting Teuge: geen milieuneutrale wijziging – precisering jurisprudentie milieugebruiksruimte – koppeling aan specifieke activiteiten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2014 heeft het college aan de naamloze vennootschap NV Luchthaven Teuge een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het gebruiken van baanverlichting op de luchthaven Teuge aan De Zanden 15A te Teuge.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelM en R 2016/130
SamenvattingBestemmingsplan infrastructuur onderuit vanwege norm voor PM2,5
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Reconstructie N34 (provinciegrens-aansluiting N377)" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-07-2016, C-387/15, C-388/15
CiteertitelM en R 2016/131
SamenvattingVerschil tussen instandhoudingsmaatregelen, preventieve en compenserende maatregelen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juli 2016.#Hilde Orleans e.a. tegen Vlaams Gewest.#Verzoeken van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Natura 2000-gebied ,Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' - Ontwikkeling van een havengebied - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Optreden van negatieve gevolgen - Voorafgaande maar nog niet voltooide ontwikkeling van een areaal van een aan het verloren gegane deel gelijkwaardig type - Voltooiing na de beoordeling - Artikel 6, leden 3 en 4.#Gevoegde zaken C-387/15 en C-388/15.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:EU:C:2016:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 28-07-2016, C-457/15
CiteertitelM en R 2016/132
SamenvattingBroeikasgasemissiehandel; een installatie die is bestemd voor elektriciteitsopwekking valt onder het ETS zodra voor het eerst broeikasgassen worden uitgestoten (ook bij proefdraaien)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 28 juli 2016.#Vattenfall Europe Generation AG tegen Bundesrepublik Deutschland.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Berlin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Werkingssfeer ratione temporis - Tijdstip waarop de verplichting tot handel in emissierechten ontstaat - Artikel 3 - Bijlage I - Begrip ,installatie' - Verbranden van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW.#Zaak C-457/15.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2016:613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelM en R 2016/133
SamenvattingHoger beroep aanpak meeuwenoverlast; uitleg begrip onderzoek – gevolgen voor niet in ontheffing opgenomen soort
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2014 heeft de staatssecretaris aan de gemeenten Leiden, Alkmaar en Haarlem ontheffing verleend van de artikelen 10, 11 en 12 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor de soorten kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw van 31 januari 2014 tot en met 30 januari 2017.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelM en R 2016/134
SamenvattingInstemming onder voorwaarden met melding wijziging saneringsplan is Awb-besluit
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 december 2014 heeft het college een reactie gegeven op de melding van VABO Ontwikkeling B.V. (hierna: VABO) tot wijziging van een saneringsplan betreffende de sanering op de locatie [locatie] te Beusichem (hierna: de locatie).
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2342
Artikel aanvragenVia Praktizijn