Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 30-11-2016
Aflevering 11
RubriekArtikel
TitelDe B3-status
CiteertitelTAR 2016/181
SamenvattingEen stichting (de hier besproken uitspraak gaat over gewezen medewerkers van een stichting) kon, zo bepaalde laatstelijk het besluit van het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, houdende regels tot vaststelling van de regels inzake de toepassing van artikel B3 enzovoort uit 1995, als B3-instelling worden aangewezen als zij “als doelstelling of mede als doelstelling heeft het zonder winstoogmerk verrichten van werkzaamheden die door de overheid worden aangemerkt als te behoren tot een terrein van belangenbehartiging dat de overheid zich als eigen zorg aantrekt”.
Auteur(s)P.J. Schaap
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 18-08-2016
CiteertitelTAR 2016/182
SamenvattingHerplaatsing in lagere functie; uitleg begrip passende arbeid
Samenvatting (Bron)Herplaatsing en wijziging van de aanstelling. Geen passende arbeid. De Raad is van oordeel dat, nu de herplaatsing een wijziging van de aanstelling inhoudt en aldus diep ingrijpende gevolgen voor de ambtenaar met zich kan brengen, de inspanningsverplichting van artikel 6.1.9 van de Saw tot het aanbieden van passende arbeid door het betrokken bestuursorgaan nauwgezet in acht dient te worden genomen. Voor appellant was bepalend dat betrokkene spoedig herplaatst zou worden en dat deze functie destijds de enige beschikbare functie was. Appellant heeft aldus alleen bezien of de arbeid was berekend naar de krachten en bekwaamheden van betrokkene en hij heeft geen rekening gehouden met andere, onder 4.2.3 vermelde factoren. Het langdurige arbeidsverleden van betrokkene als juridisch medewerker en haar opleidingsniveau, een universitaire studie Nederlands recht, in beschouwing nemend, ligt de functie van uitvoerend medewerker ver beneden het niveau van de voorheen door haar vervulde functie. Van betekenis daarbij acht de Raad dat de rapportage van de Arbo Unie van 10 juni 2014, naast functies in schaal 7 en schaal 8, slechts één functie in schaal 6 als passende functie aanmerkt en dit dus een absolute ondergrens is. Daar komt bij dat in deze rapportage is uitgegaan van fulltime functies, terwijl betrokkene is herplaatst in een functie voor achttien uur. Dit betekent een halvering van haar oorspronkelijke arbeidsduur. Ten slotte is sprake van een forse achteruitgang in beloning, nu de functie vier loonschalen lager wordt gewaardeerd dan de oorspronkelijke functie. Gelet op het vorenstaande concludeert de Raad dat de arbeid als uitvoerend medewerker niet is aan te merken als passende arbeid. Dat met betrokkene over deze functie voorafgaand aan het herplaatsingsbesluit is gesproken, doet hier geenszins aan af. Gelet op de tekst van artikel 6.1.9 van de Saw volgt de Raad appellant voorts niet in het standpunt dat geen ruimte zou bestaan om de mogelijkheid tot plaatsing in een andere functie af te wachten. Het bestreden besluit komt daarom voor vernietiging in aanmerking en het primaire besluit voor herroeping. De rechtbank heeft het bestreden besluit dan ook terecht vernietigd en het primaire besluit evenzeer terecht herroepen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 25-08-2016
CiteertitelTAR 2016/183
SamenvattingStrafontslag; niet melden nevenwerkzaamheden
Samenvatting (Bron)Plichtsverzuim. Niet gemelde nevenwerkzaamheden. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt niet.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 25-08-2016
CiteertitelTAR 2016/184
SamenvattingTerugvordering onkostenvergoeding
Samenvatting (Bron)Algemene onkostenvergoeding teveel uitbetaald. Bevoegdheid tot terugvordering terughoudend getoetst. Vaste rechtspraak. Appellant zelf kon op eenvoudige wijze hoogte onkostenvergoeding vaststellen en controleren.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 25-08-2016
CiteertitelTAR 2016/185
SamenvattingOngeschiktheidsontslag
Samenvatting (Bron)In strijd met uitdrukkelijk door leidinggevende gegeven instructie zich niet aan taakstelling gehouden. Tevens zonder enige noodzaak binnen zwaar beveiligd en afgeschermd gebied begeven. De korpschef heeft niet ten onrechte geconcludeerd dat betrokkene niet beschikt over de eigenschappen, mentaliteit en instelling die zijn vereist voor het op goede wijze vervullen van zijn functie.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2016
CiteertitelTAR 2016/186
SamenvattingAfwijzing plaatsing in eigen functie
Samenvatting (Bron)Na reorganisatie komt functie ongewijzigd terug met reductie. Minder arbeidsplaatsen dan oorspronkelijk aantal medewerkers. Met betrokkene en anders dan appellant is de Raad van oordeel dat appellant zijn standpunt over ongeschiktheid onvoldoende heeft onderbouwd. Opdracht nieuw besluit waarbij appellant er vanuit moet gaan dat niet kan worden vastgesteld dat betrokkene ten tijde hier van belang minder geschikt was voor de functie dan haar drie collegas. Appellant is er herhaalde malen niet in is geslaagd om zijn standpunt deugdelijk te onderbouwen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2016
CiteertitelTAR 2016/187
SamenvattingStrafontslag vanwege niet melden relatie met ex-gedetineerde
Samenvatting (Bron)Werknemer PI had relatie met een ex-gedetineerde. In gedragscode neergelegde meldplicht. Ernstig plichtsverzuim. Toerekenbaar. Bevoegdheid minister om appellante disciplinair te straffen. De straf van ontslag was niet onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2016
CiteertitelTAR 2016/188
SamenvattingDisciplinair ontslag
Samenvatting (Bron)Betrokkene heeft welbewust en weloverwogen met schoenen de kassa gepasseerd zonder deze te betalen, zij heeft de haar verweten gedraging begaan. De Raad benoemt psychiater. Conclusie is dat bevindingen van behandelend psycholoog/psychotherapeut reconstructie van de feiten mist als ook onderzoek naar cognitief functioneren van betrokkene. Toerekenbaar plichtsverzuim. Disciplinaire straf niet onevenredig.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2016
CiteertitelTAR 2016/189
SamenvattingLeerlingbeoordeling KMA
Samenvatting (Bron)Leerling beoordeling officiersopleiding KMA. Vertoont sterke overeenkomst met reguliere beoordeling van de functievervulling van een militair. Terughoudende toets. Bijzondere omstandigheden. Wijze van beoordeling onvoldoende transparant, beoordelaars hebben de verschillende gezichtspunten afzonderlijk in onvoldoende mate recht gedaan. Gerechtvaardigde kritiek op de beoordeling lijkt naast zich neergelegd. Ook nadere motivering kan beoordeling niet dragen. Bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-09-2016
CiteertitelTAR 2016/190
SamenvattingAfwijzing verzoek om terug te komen van een rechtens vaststaand besluit
Samenvatting (Bron)Verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbaar besluit. Het ontslag was ten tijde van het verzoek nog niet ingegaan. Het alsnog open houden van het [naam bedrijf] was een nieuw feit. Niet langer grond appellant per 15 juni 2013 te ontslaan.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-09-2016
CiteertitelTAR 2016/191
SamenvattingJoorwaardelijke schorsing
Samenvatting (Bron)Straf opgelegd van een voorwaardelijke schorsing gedurende één maand, met een proeftijd van twee jaar. Plichtsverzuim. Het is noodzaak om in de functie van appellante in een penitentiaire inrichting met uiterste zorgvuldigheid en precisie te waken over sleutels en aanverwante zaken, dit vanwege het risico dat deze in handen vallen van gedetineerden. Dat dit laatste zich in dit geval niet heeft voorgedaan, betekent niet dat het in dit opzicht tekortschieten door appellante in het geheel geen plichtsverzuim inhoudt. Plichtsverzuim toerekenbaar. De minister was dus bevoegd om appellante een disciplinaire straf op te leggen. De opgelegde voorwaardelijke schorsing is niet evenredig aan de verweten gedragingen. De door appellante achtergelaten portofoon behoorde niet tot haar vaste werkuitrusting, maar was haar tijdens de bewuste gebedsdienst, onverwacht, in bewaring gegeven. Appellante ondervindt daarbij aantoonbaar nadeel van het nog altijd boven haar hoofd hangen van de voorwaardelijke straf. Appellante is tijdens haar langdurige dienstverband niet eerder disciplinair bestraft. De straf van een schriftelijke berisping is wél evenredig te achten aan wat appellante wordt verweten.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-09-2016
CiteertitelTAR 2016/192
SamenvattingVoorwaardelijk strafontslag
Samenvatting (Bron)Oplegging disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van 24 maanden. Plichtsverzuim. Niet is gebleken dat hetgeen appellante wordt verweten niet aan haar is toe te rekenen. Het college was bevoegd appellante voor haar ernstig tekortschietende communicatie vanuit Iran een disciplinaire straf op te leggen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 15-09-2016
CiteertitelTAR 2016/193
SamenvattingSchriftelijke berisping en overplaatsing
Samenvatting (Bron)Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat de bijdrage van appellante op 29 september 2012 niet zodanig van aard is dat deze gekwalificeerd moet als strafwaardig plichtsverzuim. Uiteenlopende verklaringen, objectieve waarheid. Korpschef heeft niet aannemelijk gemaakt dat appellante gewaarschuwd is. Situatie als bijzonder geval zien, zodat tewerkstelling van appellante op een andere plaats in belang van de dienst was.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 15-09-2016
CiteertitelTAR 2016/194
SamenvattingNiet verlengen tijdelijke aanstelling; afwijzing verzoek oproepen getuige
Samenvatting (Bron)Niet tijdig bezwaar gemaakt, geen gronden om aan termijnoverschrijding voorbij te gaan. Vaststelling dat sprake is van aanstelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. Beroep op vertrouwensbeginsel. Beschikbare gegevens onvoldoende voor oordeel dat sprake was van stellige en onvoorwaardelijke toezegging tot voortzetting dienstverband. Bijzondere positie [functie B]. Vertrouwensconflict. Oproepen getuigen kan niet leiden tot door appellant beoogde doel.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 15-09-2016
CiteertitelTAR 2016/195
SamenvattingOntslag op andere gronden
Samenvatting (Bron)Gelet op 4.2 tot en met 4.8 wordt de rechtbank gevolgd oordeel dat ten tijde van de ontslagverlening niet sprake was van zodanige verstoring arbeidsverhouding en impasse dat voortzetting dienstverband niet langer van appellant kon worden gevergd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-09-2016
CiteertitelTAR 2016/196
SamenvattingAfwijzing sollicitatie naar functie ZIWB-er
Samenvatting (Bron)Sollicitatieprocedure. Beoordelingsvrijheid bestuursorgaan. Geen voorrangskandidaat, ook niet op grond van Circulaire. Rechtbank heeft dit niet onderkend. Beroep op vertrouwensbeginsel onterecht gehonoreerd. Beroep tegen bestreden besluit is ongegrond.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 13-10-2016, AWB - 16 _ 7440
CiteertitelTAR 2016/197
SamenvattingWerkgever mag vertrouwen op wil tot medewerken die blijkt uit gedrag
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:12340
Artikel aanvragenVia Praktizijn