Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-12-2016
Aflevering 7448
RubriekRedactioneel
TitelSteunt het OM de burgemeester als hoeder van de bestuurlijke integriteit?
CiteertitelGst. 2016/163
SamenvattingSinds begin dit jaar belast de Gemeentewet de burgemeester met de bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Hem zijn daarbij geen specifieke bevoegdheden of instrumenten aangereikt. Hij zal deze taak op allerlei manieren vorm kunnen geven. In elk geval zal hij niet lijdzaam kunnen toezien als zich rond een lid van de raad of van het college een integriteitsprobleem voordoet. Dan wordt ‘gepaste actie’ van hem verwacht en moet hij zich daarover ook kunnen verantwoorden.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (on)opzegbaarheid van duurovereenkomsten, een kwestie van uitleg
CiteertitelGst. 2016/164
Samenvatting15 april 2016 heeft de Hoge Raad opnieuw arrest gewezen over duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Volgens eerdere jurisprudentie zijn duurovereenkomsten in beginsel opzegbaar. Nu oordeelt hij dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen (ook) niet-opzegbaar kan zijn. De bewijslastverdeling voor de partijen verschuift en er kan gedacht worden aan een beroep op onvoorziene omstandigheden of de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Een nieuwe regel, nuancering, of een kwestie van uitleg?
Auteur(s)M. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2016:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBed-bad-brood: Vrijheidsbeperking niet in strijd met verplichting om opvang te bieden?
CiteertitelGst. 2016/165
SamenvattingOp 26 november 2015 hebben de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zorgvuldig georkestreerde samenwerking vier uitspraken gedaan waaruit blijkt dat de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL), waarbij de voorwaarde van meewerken aan uitzetting wordt gesteld, een afdoende vorm van opvang is.1 De gemeente mag derhalve opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen weigeren en hen voor onderdak verwijzen naar een VBL. De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie mag bij het bieden van onderdak (‘bed, bad en brood’) eisen dat een vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland (het ‘meewerkcriterium’). Dat is alleen anders in geval van bijzondere omstandigheden. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de houdbaarheid van deze uitspraken, zowel in het licht van internationale verplichtingen als in het licht van de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast vindt een overzicht plaats van de nadere uitwerking van deze uitspraken in de meest recente jurisprudentie, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de invulling van het begrip ‘meewerkcriterium’. Tot slot komt de vraag naar de ruimte voor gemeentelijke opvang aan de orde.
Auteur(s)P. Minderhoud , K.M. Zwaan
LinkVolledige tekst uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:3803, rechtspraak.nl)
LinkVolledige tekst uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:3834, rechtspraak.nl)
LinkVolledige tekst uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:4093, rechtspraak.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelGst. 2016/166
SamenvattingLast onder dwangsom in verband met het op een openbare plaats aanwezig hebben dan wel vervoer van inbrekerswerktuigen. (Putten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2014 heeft het college [appellant] gelast om geen inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben op een openbare plaats in de gemeente Putten, onder oplegging van een dwangsom van 2.500,00 per geconstateerde overtreding met een maximum van 10.000,00.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGst. 2016/167
SamenvattingIntrekking Drank- en horecawetvergunning en tegelijk tijdelijke sluiting horeca-inrichting geen ongeoorloofde cumulatie van sancties. Inhoud van de politie-rapportage. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft de burgemeester de aan [appellante] verleende exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning (hierna: DHW-vergunning) voor de horeca-inrichting op het perceel [locatie] te Den Haag ingetrokken en de horeca-inrichting voor een periode van zes maanden gesloten.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 23-06-2016
CiteertitelGst. 2016/168
SamenvattingKennelijk onredelijk gebruik van procesrecht; natuurlijke persoon in proceskosten veroordeeld. Creatieve toepassing van kostenpost voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand uit Besluit proceskosten bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Misbruik van recht bij indienen Wob-verzoek. Eiser wordt veroordeeld in de door verweerder gemaakte proceskosten.
AnnotatorC.N. van der Sluis , H. van Dam
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:3804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-06-2016
CiteertitelGst. 2016/169
SamenvattingArtikel 2:4 Awb, vooringenomenheid, subsidie, tender, Subsidieregeling energie en innovatie. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Artikel 2:4 Awb, vooringenomenheid, subsidie, tender, Subsidieregeling energie en innovatie
AnnotatorC.N. van der Sluis , H. Pennarts
LinkVolledige tekst wetsartikel (2:4 Awb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelGst. 2016/170
SamenvattingArtikel 2:4 Awb, vooringenomenheid, planschade, advocaat. (Raalte)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , H. Pennarts
LinkVolledige tekst wetsartikel (2:4 Awb, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-07-2016, C-387/15, C-388/15
CiteertitelGst. 2016/171
SamenvattingUitleg en toepassing van verschillende onderdelen van artikel 6 Habitatrichtlijn, passende beoordeling en het onderscheid tussen mitigerende en compenserende maatregelen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juli 2016.#Hilde Orleans e.a. tegen Vlaams Gewest.#Verzoeken van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Natura 2000-gebied ,Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' - Ontwikkeling van een havengebied - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Optreden van negatieve gevolgen - Voorafgaande maar nog niet voltooide ontwikkeling van een areaal van een aan het verloren gegane deel gelijkwaardig type - Voltooiing na de beoordeling - Artikel 6, leden 3 en 4.#Gevoegde zaken C-387/15 en C-388/15.
AnnotatorS.D.P. Kole
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2016:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelGst. 2016/172
SamenvattingHet bij beleidsregel beperken van de toegelaten maximale vloeroppervlakte van (sta)caravans heeft nadelige gevolgen die onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Toekenning van een nadeelcompensatie van € 599.529 plus wettelijke rente vanaf 2002. (Apeldoorn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2002 heeft het college aan Bospark een vergunning verleend voor het houden van kampeerplaatsen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelGst. 2016/173
SamenvattingHerziening exploitatieplan. Financiële gedeelte van herzieningsbesluit betreft een afzonderlijk besluitonderdeel. Hypotheekhouder heeft een rechtstreeks betrokken belang bij het herzieningsbesluit. (Maasgouw)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2016 heeft de raad de eerste herziening van het exploitatieplan "Linne Zuidoost" vastgesteld.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn