AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-12-2016
Aflevering 48
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-02-2015
CiteertitelAB 2016/446
SamenvattingDe kostenverhaalsregeling van art. 75 Wbb staat niet in de weg aan een vordering tot schadevergoeding van een gemeentelijk grondeigenaar die schade lijdt wegens kosten van onderzoek en sanering.
Samenvatting (Bron)Herstelarrest, art. 31 Rv (proceskostenveroordeling in HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:37).
AnnotatorJ.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:HR:2015:393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-10-2016
CiteertitelAB 2016/447
SamenvattingWijziging jurisprudentie, Inherente afwijkingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2015 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] in Breda (hierna: de woning) met ingang van 17 februari 2015 voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 19-10-2016
CiteertitelAB 2016/448
SamenvattingBestemmingsplan. Spuitzone. Voorwaardelijke verplichting. Ruimtelijke relevantie boom-soort.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Velddriel herziening 2015, Voorstraat" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelAB 2016/449
SamenvattingToepassing bestuursdwang, wanneer komt een naast een drugsruimte gelegen ruimte een zelfstandige functie toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2014 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast het lokaal aan de [locatie] te Berg en Terblijt (hierna: het lokaal) met ingang van 9 juli 2014 om 11:00 uur voor de duur van twaalf maanden te sluiten en aangezegd de kosten van toepassing van bestuursdwang op [appellant] te verhalen.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-09-2016
CiteertitelAB 2016/450
SamenvattingToepassing bestuursdwang, wanneer komt een naast een drugsruimte gelegen ruimte een zelfstandige functie toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2014 heeft de burgemeester bekend gemaakt dat op 19 en 20 februari 2014 een doorzoeking door de politie heeft plaatsgevonden waarbij twee amfetaminelaboratoria zijn aangetroffen in een loods op het perceel [locatie 1] in Rucphen en dat hij daarin aanleiding heeft gezien op 24 februari 2014 de woning, de loods en het terrein te sluiten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelAB 2016/451
SamenvattingToepassing bestuursdwang, wanneer komt een naast een drugsruimte gelegen ruimte een zelfstandige functie toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2014, kenmerk V282068, heeft de burgemeester [appellant sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het perceel aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Hagestein met alle onroerende en roerende zaken met ingang van 22 september 2014 voor een periode van zes maanden te sluiten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelAB 2016/452
SamenvattingBeslissing op verzoek om wijziging kentekenregister is een besluit.
Samenvatting (Bron)Bij e-mail van 21 juli 2014 heeft de RDW [bedrijf] meegedeeld dat hij de catalogusprijs in het kentekenregister alleen mag aanpassen op aangeven van de importeur als het betreffende voertuig nog niet is tenaamgesteld en in alle andere gevallen de Belastingdienst de wijziging moet doorgeven aan de RDW. [bedrijf] is meegedeeld dat hij zich voor het laten wijzigen van de catalogusprijs van een voertuig van het merk Audi met kenteken [...] dient te wenden tot de Belastingdienst.
AnnotatorC.M. Bitter
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-07-2015
CiteertitelAB 2016/453
SamenvattingEffectieve en werkbare rechtsbescherming bij afwijzing van een subsidieaanvraag binnen een tendersysteem. Het belang van een afgewezen aanvrager is niet rechtstreeks betrokken bij de verleningsbesluiten aan andere aanvragers, zodat deze niet als belanghebbende bij die besluiten kan worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 31 juli 2012 heeft het Fonds aanvragen van Stichting Tafel van Vijf, Stichting De Veenfabriek en Stichting Nederlands Vocaal Laboratorium (thans: Silbersee; hierna: VocaalLAB) om subsidie in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013-2016 (hierna: de Deelregeling) ingewilligd.
AnnotatorW. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2016/454
SamenvattingPlanschade. Schijn van partijdigheid deskundige.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.H.M. Huijts
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelAB 2016/455
SamenvattingHet legaliteitsbeginsel in het licht van het Unierecht: vijf jaar later.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2014 heeft het college de aan [appellant] voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer verleende subsidie ingetrokken en de betaalde subsidie tot een bedrag van 74.715,49 teruggevorderd.
AnnotatorR. Molendijk , R. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 06-10-2016
CiteertitelAB 2016/456
SamenvattingNa nieuwe gedingstukken geen zitting. Vanwege de specifieke omstandigheden van dit geval ambtshalve beoordelen of de redelijke termijn was overschreden en ambtshalve vergoeding van immateriële schade.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte zonder (nadere) zitting afgedaan, nadat nieuwe gedingstukken aan het procesdossier waren toegevoegd. Strijd met artikel 8:57 Awb. Geen terugwijzing naar de rechtbank. De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank over de matching bij toekenning van en overgang naar LFNP-functie en onderschrijft de overwegingen die zij daaraan ten grondslag heeft gelegd. De overschrijding van de redelijke termijn met drie dagen leidt tot een schadevergoeding van 500,- ten laste van Staat der Nederlanden.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 29-01-2016
CiteertitelAB 2016/457
SamenvattingNa toepassing bestuurlijke lus geen toepassing art. 6:22 Awb.
Samenvatting (Bron)Gebrek niet meer passeren met toepassing art 6:22 Awb. Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:385) heeft het Uwv een rapport van de verzekeringsarts en een rapport van de arbeidsdeskundige ingezonden. Hiermee is alsnog afdoende motivering gegeven. Anders dan in het verleden (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CRVB:2014:2652) zal de Raad in een geval zoals dit, waarin een in een tussenuitspraak vastgesteld gebrek wordt hersteld met een nadere motivering die niet leidt tot wijzigingen in de bij het bestreden besluit tot stand gebrachte dan wel ontzegde rechtsgevolgen, geen toepassing meer geven aan art. 6:22 Awb. Daaraan ligt ten grondslag dat na de vaststelling in een tussenuitspraak dat sprake is van een gebrek, de bestuursrechter niet meer de ruimte behoort te hebben dat gebrek met een ongegrondverklaring van het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep te "passeren". Dat betekent in het voorliggende geval dat - met vernietiging van de aangevallen uitspraak - het beroep gegrond wordt verklaard, het bestreden besluit wordt vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb en de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 15-03-2016
CiteertitelAB 2016/458
SamenvattingOvergangsrecht verplichte intrekking en terugvordering bijstand. Onmiddellijke werking en tijdstip ontstaan vordering. Zesmaandenjurisprudentie. Dringende redenen.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht. Verplichte intrekking en terugvordering. Uitleg temporele werking in verhouding tot bevoegdheidsgrondslag. Invulling begrip dringende redenen bij terugvorderingsverplichting. Betekenis zesmaandenjurisprudentie.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 15-03-2016
CiteertitelAB 2016/459
SamenvattingIntrekking en terugvordering bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Bij terugvordering rekening houden met eventueel aanvullend recht op gezinsbijstand.
Samenvatting (Bron)Verplichte terugvordering. Matiging terugvordering bij verzwegen gezamenlijke huishouding. Rechtspraak verplicht terugvorderingsregime ABW/ Abw. Per saldo niet meer terugvorderen dan ten onrechte is genoten. Reparatoir karakter. Bewijslast.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-10-2016
CiteertitelAB 2016/460
SamenvattingTerugvordering op grond van Unierechtelijke terugvorderingsverplichting in combinatie met nationale terugvorderingsbevoegdheid. De verjaringstermijn van art. 4:57 lid 4 Awb wordt gestuit door uitspraak van de Afdeling. Geen geslaagd beroep op de beginselen van rechtszekerheid en vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Subsidieverlening vernietigd, na subsidievaststelling. Artikel 4:57 Awb. Verplichting tot terugvordering op grond van Europees recht. Gevolgen overdracht subsidie. Verjaring stuiting
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-10-2016
CiteertitelAB 2016/461
SamenvattingBestuurlijke boete Meststoffenwet. Derogatienorm. Geen dubbele bestraffing van beboeting achtereenvolgende jaren en randvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)overtreding art. 7 Msw, feitelijke beschikkingsmacht, derogatie en dubbele bestraffing
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-07-2016
CiteertitelAB 2016/462
SamenvattingMeelkartel. Verjaring boetebevoegdheid. Boetebesluit binnen de door het boeterapport bepaalde grenzen. Hoogte bestuurlijke boete. Ernst van de overtreding. Ernstfactor. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Mededingingswet
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-03-2016
CiteertitelAB 2016/463
SamenvattingZilveruien-kartel. Verjaring boetebevoegdheid en stuitingshandeling. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de opgelegde bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Zilveruienkartel. Uit de tekst van artikel 64 van de Mededingingswet volgt dat een stuitingshandeling geldt jegens alle ondernemingen of ondernemingsverenigingen die aan de overtreding hebben deelgenomen. De vervaltermijn is daarom ook jegens appellante als (voormalige) moederonderneming van één van de bij het kartel betrokken ondernemingen gestuit. De door ACM gemaakte keuze om de voormalige dochter van appellante niet hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de aan appellante opgelegde boete, is vanwege de toepasselijke boetemaxima niet minder onredelijk dan de keuze om die voormalige dochter wel aansprakelijk te stellen.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 29-12-2015
CiteertitelAB 2016/464
SamenvattingDe bevoegdheid tot herziening en terugvordering van een Europese subsidie kan afgeleid worden uit Verordening (EU, Euratom) 966/2012. Verdragsconforme uitleg art. 4:49 Awb. Toepassing van het Unierechtelijk rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Grondslag in Verordening voor herziening en terugvordering subsidie uit EU-fonds. Verordeningsconforme uitleg van artikel 4:49 van de Awb. Unierechtelijke vertrouwensbeginsel.
AnnotatorN.H. van Amerongen
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:6072
Artikel aanvragenVia Praktizijn