Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 28-12-2016
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelPositiebepaling van het bestuursrecht: verovering of zending?
CiteertitelNTB 2016/48
SamenvattingWordt het tijd dat het bestuursrecht rechtsverhoudingen annexeert die traditioneel niet tot het bestuursrechtelijke domein behoren? Of moeten bestuursrechtjuristen de boer op om te bewerkstelligen dat in andere gebieden van het recht de verworvenheden van het bestuursrecht worden onderkend en in daarvoor geëigende situaties worden overgenomen? Met andere woorden, met welke strategie moet de positie van het bestuursrecht worden bepaald: verovering of zending?
Auteur(s)G. Jurgens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelUitbesteding van overheidstaken: wegbestemming van rechtsbescherming?
CiteertitelNTB 2016/49
SamenvattingHet symposium bij het afscheid van Maria Vlasblom stelt een thema aan de orde dat aandacht verdient: de vraag wat de gevolgen voor de rechtsbescherming zijn van het uitbesteden van overheidstaken. Dat thema is actueel omdat uitbesteding door bestuursorganen in toenemende mate voorkomt. Het sociaal domein is daarvan een duidelijk voorbeeld, en daarover gaat deze bijdrage. De problematiek is algemener, en de hier ontwikkelde gedachtegang kan dan ook buiten dit veld relevant zijn.
De rechtsbescherming in het sociaal domein roept meer vragen op dan alleen die rond de uitbesteding. Is het wel verstandig het beroep op de bestuursrechter geheel op het besluit te concentreren? Die vraag wordt in de hier volgende bijdrage van Van Ettekoven behandeld. Hier staat centraal de vraag wat er met de beroepsmogelijkheden op de bestuursrechter bij uitbesteding gebeurt of moet gebeuren. Indien de burger beroep op de bestuursrechter kan instellen indien hij het niet eens is met de taakuitoefening door de gemeente, blijft dit dan zo wanneer de gemeente ervoor kiest tot uitbesteding over te gaan. Of vervalt dan de mogelijkheid om naar de bestuursrechter te gaan?
Auteur(s)M. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
Titel‘Herrie rond de keukentafel’
CiteertitelNTB 2016/50
SamenvattingDe uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 over de Wmo 2015 zijn hard aangekomen bij Rijk, gemeenten en zorgverleners. Gemeentebesturen wordt in theorie ruimte gelaten om zelf beleidsregels te maken ter uitvoering van de Wmo 2015, maar de voorliggende beleidsregels hebben de rechterlijke toets niet doorstaan. De hoogste sociale zekerheidsrechter heeft met de eisen van zorgvuldig onderzoek en rechtszekerheid in de hand een streep gehaald door een uitvoeringspraktijk waarin volgens die rechter onvoldoende maatwerk wordt geleverd. Door de bestuursrechters wordt verder creatief omgegaan met het besluitbegrip uit de Algemene wet bestuursrecht. Van de door de wetgever beoogde transformatie en ‘kanteling’ lijkt weinig terecht te komen. Gemeenten voelen zich klemgezet tussen nieuwe taken, een forse bezuiniging door het Rijk en rechters die hoge eisen stellen. Rijk en gemeenten zoeken naar oplossing. Een update van de Awb kan bijdragen aan maatschappelijk adequate rechtsbescherming.
Auteur(s)B.J. van Ettekoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelThe mystery guests in het bestuursrecht: fraudeonderzoek door particuliere recherchebureaus
CiteertitelNTB 2016/51
SamenvattingMystery shoppers, mystery callers en mystery guests; ze hebben de afgelopen jaren allemaal hun opwacht gemaakt in de Nederlandse bestuursrechtelijke handhavingspraktijk. Zo controleren mystery guests of vermeend frauderende ambtenaren contant geld aannemen, of woningeigenaren hun huis vrijwel permanent voor vakantieverhuur beschikbaar stellen en of de helpdesks van zorgverzekeraars misleidende informatie geven. De inzet van mystery guests roept niet alleen de vraag op naar de geoorloofdheid van uitlokking, maar ook de vraag wie de leden van deze ‘moderne Nachtwachten’ eigenlijk zijn.
Auteur(s)Y.E. Schuurmans , S.H. Ranchordás
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet coöperatieve bestuursorgaan
CiteertitelNTB 2016/52
SamenvattingBij het thema ‘privatisering en liberalisering’ denkt men al snel aan de grote hervormingen in de publieke en semi-publieke sector die in de jaren 80 van de vorige eeuw werden ingezet. De (uitvoering van de) publieke taak werd meer bedrijfsmatig benaderd en veel overheidsbedrijven werden verzelfstandigd. Publiek-Private Samenwerking (PPS) was een toverwoord en New Public Management was de managementfilosofie die daarbij als toverstaf werd gehanteerd.
Auteur(s)W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRede
TitelDe identiteit van het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2016/53
SamenvattingDe vraagstukken die in de voorgaande bijdragen zo boeiend behandeld zijn, gingen over overheidstaak, openbaar gezag, bestuursorgaan, privatisering en rechtsbescherming en daarmee over de kern, de grenzen en de waarborgen van het bestuursrecht en de verhouding van dat recht tot het privaatrecht. Daarop aansluitend wil ik, uitgaande van het begrip ‘openbaar gezag’, ten afscheid wat zeggen over de identiteit van het bestuursrecht en zijn verhouding tot het privaatrecht, maar ook tot het staatsrecht en het strafrecht.
Auteur(s)M. Schreuder-Vlasblom
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2016/54
SamenvattingDe bronnen voor deze kroniek bestrijken de periode 1 mei 2016-11 november 2016. In de kroniekperiode verscheen onder meer het boek Handhavingsrecht van de hand van de hoogleraren F.C.M.A. Michiels, A.E. Blomberg en G.T.J.M. Jurgens. De auteurs hebben zich ten doel gesteld om in extenso het ‘algemeen deel’ van het bestuursrechtelijke toezichts- en handhavingsrecht te beschrijven.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting , R.W. Veldhuis
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2016/55
SamenvattingDeze kroniek beslaat de periode van mei 2016 tot en met oktober 2016. In deze periode hebben zich wederom ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van de bestuurshandelingen. Het besluitbegrip blijft de nodige vragen en daarmee ook de nodige jurisprudentie opleveren. Zolang het besluitbegrip de mogelijkheid van bestuursrechtelijke rechtsbescherming min of meer monopoliseert, is dat ook niet verwonderlijk. Niet alleen is er in de afgelopen verslagperiode de nodige jurisprudentie verschenen, maar ook zijn er annotaties verschenen bij al eerder gewezen uitspraken. Auteurs hebben de annotaties opgenomen die naar onze indruk nog bijzondere aandacht verdienden.
Auteur(s)R.M. van Male , T.G. Oztürk , G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn