Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-12-2016
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelBeschermt de Omgevingswet tegen geluidhinder?
CiteertitelM en R 2016/136
Samenvattingat geluidhinder tot (ernstige) gezondheidsschade kan leiden, is inmiddels algemeen bekend. Ook in dit blad werd daar al eerder aandacht aan besteed (zie M. Weber, M en R 2014/50). Nu bescherming van de gezondheid een van de doelstellingen van de Omgevingswet is, zou je verwachten dat dit ook tot uitdrukking komt in de regels over geluidhinder, zoals die in de wet en de uitvoeringsbesluiten zullen worden opgenomen. Uit de tot nu toe bekende concepten van de Aanvullingswet geluid en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) komt echter een ander beeld naar voren.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPeilbeheer op peil
CiteertitelM en R 2016/137
SamenvattingIn dit artikel staat de verhouding tussen het peilbesluit en de watervergunning voor het afwijken van het peil centraal. Welke juridische verplichtingen vloeien hieruit voort voor het waterschapsbestuur en de burger? Hoe kan degene die baat heeft bij een afwijkend peil worden verplicht om zelf de maatregelen te nemen om dit afwijkende peil in stand te houden? Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid van het waterschap en de burger? Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet op deze materie? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVertraagde inwerkingtreding van besluiten met mogelijk onherstelbare gevolgen voor de leefomgeving? – Wabo versus Wet natuurbescherming
CiteertitelM en R 2016/138
SamenvattingDe huidige natuurbeschermingswetgeving wordt vanaf 1 januari 2017 vervangen door de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). Het is de bedoeling dat deze wet een kort bestaan heeft en opgaat in de Omgevingswet (Ow). Een voorontwerp voor een aanvullingswet is echter nog niet gepubliceerd. Een onderwerp dat bij de totstandkoming en wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) herhaaldelijk wel, maar bij de totstandkoming van de Wet natuurbescherming geheel geen aandacht heeft gekregen is de inwerkingtreding van besluiten op grond van deze wet, met name van vergunningen voor projecten en plannen met mogelijk onherstelbare gevolgen voor Natura 2000-gebieden en besluiten tot intrekking van een gebiedsaanwijzing.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelM en R 2016/140
SamenvattingSulky’s Noordwijk: Flora- en faunawet behelst een uitputtende regeling – geen mogelijkheid om het leefklimaat van vogels via een APV te beschermen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college geweigerd om aan [appellant] een ontheffing te verlenen van het verbod op het strand ter hoogte van de Langevelderslag te Noordwijk met acht paarden met sulkys te rijden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelM en R 2016/141
SamenvattingStikstofregeling in bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld.
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelM en R 2016/142
SamenvattingAnders dan bij vergunningverlening kunnen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer woningen op een gezoneerd industrieterrein niet beschermen tegen geluidhinder. Het college van burgemeester en wethouders is daartoe niet bevoegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelM en R 2016/143
SamenvattingVerzoek tot wijziging of intrekking: geen toets aan een BREF-document als ‘technische ontwikkeling’ als de BREF pas ná vergunningverlening voor het eerst op de inrichting van toepassing is geworden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het college het verzoek van Stichting Tegengas Rooi en anderen om intrekking of wijziging van de vergunningen van [appellant sub 2] voor de inrichting aan de [locatie] te Sint-Oedenrode afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelM en R 2016/144
SamenvattingBelanghebbende en omgevingsvergunning voor bouwen. Dat degene die stelt belanghebbende te zijn, eigenaar is van het perceel dat in onmiddellijke nabijheid van een bouwlocatie is voldoende om van een rechtstreeks belang te kunnen spreken, geen toets aan criterium ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de kelder op het perceel [locatie] te 't Goy.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelM en R 2016/145
SamenvattingBelanghebbende. Omgevingsvergunning voor bouwen. Ondanks een grote afstand tot een perceel kan toch sprake zijn van ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onroerend Goed Pannehuys B.V. omgevingsvergunning verleend voor bouwen van een horecagelegenheid op het adres Pannenhuisstraat 40 te Den Hout.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelM en R 2016/146
SamenvattingBelanghebbende en omgevingsvergunning voor bouwen. Geringe afstand tot een perceel betekent niet per se dat sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woning met vrijstaande garage op het perceel [locatie 1].
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelM en R 2016/147
SamenvattingBelanghebbende en omgevingsvergunning voor bouwen. Geringe afstand tot een perceel betekent niet per se dat sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woning met garage op het perceel [locatie 1].
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 12-09-2016
CiteertitelM en R 2016/148
SamenvattingWanneer schade aan beschermd natuurmonument en wanneer sprake van opzettelijk verontrusten?
Samenvatting (Bron)Een 31-jarige man uit Haarlem die ervan verdacht werd met een drone opzettelijk onrust veroorzaakt te hebben bij dieren in de Oostvaardersplassen in september 2015, is vrijgesproken door de politierechter. Op hol slaan Een boswachter zag een kudde heckrunderen eerst in alle rust en vervolgens in grote paniek op hol slaan. Met zijn verrekijker zag hij boven en voor de heckrunderen een drone vliegen, en grauwe ganzen opvliegen doordat de drone bij hen in de buurt kwam. De boswachter zag vervolgens dat ook de edelherten op hol sloegen en alle kanten op renden toen de drone en heckrunderen dichterbij kwamen. Geen opzet De politierechter oordeelt dat het dossier geen bewijs bevat dat de man handelingen heeft verricht die schadelijk konden zijn voor de dieren. Daarnaast is niet gebleken dat hij de dieren opzettelijk op de vlucht wilde laten slaan. De rechter spreekt de man daarom vrij.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:4968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelM en R 2016/149
SamenvattingVerzuim verrichten formele m.e.r.-beoordeling niet fataal nu een informele m.e.r.-beoordeling is verricht die inhoudelijk niet verschilt van een formele m.e.r.-beoordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2014 heeft het college aan [appellante sub 1] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, in samenhang met artikel 2.6, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor een afvalstoffeninrichting aan de [locatie] te Son.
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-10-2016
CiteertitelM en R 2016/150
SamenvattingSteenuilenkast Siebengewald: omgevingsvergunning milieu – geen “aanvullende toets” voor soorten die onder de Ffw vallen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2013 heeft het college aan [appellante sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van een inrichting aan de [locatie] te Siebengewald, gemeente Bergen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2715
Artikel aanvragenVia Praktizijn