Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 31-12-2016
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelFlexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB’s verkend (deel 2)
CiteertitelBR 2016/96
SamenvattingIn dit tweede deel bespreekt auteur de bestuurlijke afwegingsruimte in de regels voor bestuursorganen, neergelegd in de omgevingswaarden en instructieregels. Hiervoor zijn nadere bepalingen gesteld in de consultatieversie van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het omgevingsplan staat daarbij centraal.
Auteur(s)M.C. Brans
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStaatssteun en gebiedsontwikkeling (deel 2)
CiteertitelBR 2016/97
SamenvattingIn het eerste deel van dit overzichtsartikel over gebiedsontwikkeling en staatssteun (BR 2016/88) werd aan de hand van de Mededeling Staatssteun ingegaan op vastgoedtransacties in algemene zin. In dit tweede deel wordt ingegaan op enkele meer specifieke voor de bouwrechtelijke praktijk relevante onderwerpen, te weten de toepassing van de steunregels bij leningen en garanties, de financiering van infrastructuur en de onrendabele topfinanciering.
Auteur(s)A.D.L. Knook , G.J. van Midden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe evidente privaatrechtelijke belemmering bij bouwaanvragen, een kwestie op de grens van het bestuursrecht en het privaatrecht!
CiteertitelBR 2016/98
SamenvattingIn de gevallen waarin het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan dient naast de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, een omgevingsvergunning te worden aangevraagd op basis van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is mogelijk dat, in de zienswijzefase en in beroep bij de rechtbank, wordt aangevoerd dat er sprake is van een privaatrechtelijke belemmering en dat het bouwplan daardoor onuitvoerbaar is. Over de privaatrechtelijke belemmering bij bouwaanvragen is weinig gepubliceerd.
Met bouwzaak wordt bedoeld de situatie dat een omgevingsvergunning activiteit bouwen is verleend, tegelijkertijd met de omgevingsvergunning om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. Alleen in de volgende alinea wordt met bouwzaak de omgevingsvergunning activiteit bouwen bedoeld.
Auteur(s)M.B.P. Kuitenbrouwer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelBR 2016/99
SamenvattingBrainport Industries Campus; raad heeft in redelijkheid voor eis van een groene omgeving kunnen kiezen. Geen volwaardige alternatieve locaties binnen bestaand stedelijk gebied, nu herstructurering van bestaande bedrijventerrein te veel tijd en geld kost. (Eindhoven)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Brainport Industries Campus (cluster 1)" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelBR 2016/100
SamenvattingOntheffing, artikel 4.1a Wro, provinciale ruimtelijke verordening. (Oldambt)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Wereldbazar te Winschoten" vastgesteld. Hieraan ligt ten grondslag het besluit van 21 september 2015 van het college van gedeputeerde staten van Groningen tot ontheffingverlening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (hierna: Omgevingsverordening).
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelBR 2016/101
SamenvattingVan een door een provinciale weg van agrarisch gebied afgesneden en tot dorpskern te rekenen plangebied, destijds verkocht aan projectontwikkelaar met een tot burgerwoning getransformeerde voormalige agrarische bedrijfswoning, was te verwachten dat het, vroeg of laat, voor woondoeleinden zou worden bestemd. Normaal maatschappelijk risico 3%. (Leerdam)
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 27 januari 2014 heeft het college aan [belanghebbende A], [belanghebbende B] en [belanghebbende C] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende A]), [belanghebbende D], [belanghebbende E], [belanghebbende F] en [belanghebbende G] en [belanghebbende H] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende G]) tegemoetkomingen in planschade toegekend van respectievelijk € 11.600,00, € 12.500,00, € 4.700,00, € 12.500,00 en € 13.100,00.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelRechtbank Gelderland 24-03-2016
CiteertitelBR 2016/102
SamenvattingAuteursrecht van de architect: afdwingen bouwstop in geval onbetaalde facturen (I) 
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vordering staken inbreuk auteursrechten van architect jegens onderaannemer. Aannemer heeft de aan de architect verschuldigde exploitatievergoeding onbetaald gelaten en is inmiddels gefailleerd. Onderaannemer heeft ook niet betaald voor gebruik tekeningen. Aangenomen dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet en dat onderaannemer inbreuk maakt omdat zij zonder toestemming gebruik maakt van de tekeningen bij de bouw van woningen. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:2023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 31-08-2016
CiteertitelBR 2016/103
SamenvattingAuteursrecht van de architect: afdwingen bouwstop in geval onbetaalde facturen (II)
Samenvatting (Bron)Het afbouwen van een appartementencomplex na overname van het contract van de failliete aannemer met de woningbouwcorporatie levert inbreuk op auteursrecht van de architect op het ontwerp. De aan de (thans) failliete aannemer door de architect verstrekte licentie is naar haar aard niet voor overdracht aan een derde vatbaar. Het belang van de architect bij bescherming van zijn auteursrecht tegen gebruik zonder toestemming en zonder vergoeding prevaleert boven het belang van de aannemer en anderen die niet bij het kort geding zijn betrokken. De voorzieningenrechter legt een bouwstop en verbod tot oplevering op met bepaling dat de architect daar geen rechten aan kan ontlenen zodra de aannemer de fee en vergoeding van proceskosten voldoet. Niet voorstelbaar is dat de aannemer niet over de liquiditeiten beschikt om vrijgave van het bouwproject te bewerkstelligen
AnnotatorM.H.L. Hemmer , B.P. Woltering
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:7375
Artikel aanvragenVia Praktizijn