Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-01-2017
Aflevering 1
RubriekMededelingen
TitelTijdschrift voor Bouwrecht: 10 jaar!
CiteertitelTBR 2017/1
SamenvattingIn deze bijdrage wordt door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis kort stilgestaan bij het verschijnen van de tiende jaargang van het Tijdschrift voor Bouwrecht.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelBerichten over PPS: betrouwbaar?
CiteertitelTBR 2017/2
SamenvattingIn deze column bespreekt de auteur de rol van netwerken en experts die PPS promoten. Hoewel PPS aangeraden wordt om een investeringsbeslissing te maken wijst de praktijk, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, uit dat de ervaring met PPSen helemaal niet zo onverdeeld positief zijn. Onafhankelijk advies per geval is daarom nodig. Het is de vraag hoe onafhankelijk de rol is van deze netwerken en experts.
Auteur(s)L.P.I.M. Hombergen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter?
CiteertitelTBR 2017/3
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur het instrument onteigening in de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom. Allereerst wordt de huidige procedure besproken, en vanuit dat uitgangspunt worden de wijzigingen benoemd. De auteur bespreekt of het onteigeningsinstrument de opgaven in de fysieke leefomgeving en de positie van de onteigende borgt en sluit af met enkele aanbevelingen aan de wetgever.
Auteur(s)E.W.J. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gevolgen van het faillissement van de aannemer voor de aannemingsovereenkomst. Over vorderingen, verrekening en de financiŽle afwikkeling
CiteertitelTBR 2017/4
SamenvattingDe in geval van faillissement van de aannemer bij de financiŽle afwikkeling van de aannemingsovereenkomst betrokken partijen kunnen op uiteenlopende juridische vraagstukken stuiten. In dat kader is het van belang om vast te stellen welke vorderingen in die afwikkeling kunnen worden betrokken, op welke wijze deze vorderingen kunnen ontstaan en of verrekening al aan de orde kan zijn. Niet alleen de bepalingen uit de Faillissementswet spelen bij de beantwoording van deze vragen een rol, ook de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de overeenkomst en algemene voorwaarden, waaronder het autonome bouwrecht, zijn daarbij relevant. Opdrachtgever en curator kunnen bij dit alles al snel verstrikt raken in een kluwen van juridische bepalingen en verzanden in academische discussies. In dit artikel passeren de belangrijkste aspecten die daarbij kunnen spelen de revue.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe eeuwigheidswaarde van het architectonisch ontwerp en herbouw van verloren gegane gebouwen
CiteertitelTBR 2017/5
SamenvattingIn deze bijdrage gaat auteur in op de overwegingen voor de herbouw van beelden en bouwwerken die door geweld verloren zijn gegaan. Een belangrijk argument voor herbouw is dat de intellectuele prestatie van de architect of beeldhouwer los blijft bestaan van de uitvoering, en dus ook herhaald kan worden. De prestatie van de architect of bouwer wordt daarmee niet minder authentiek.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHuurkoop onroerende zaken eindelijk vernieuwd!. En zij leefden nog lang en gelukkig
CiteertitelTBR 2017/6
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt auteur de (summiere) afwijkingen van het goedgekeurde wetsvoorstel t.o.v. het concept wetsvoorstel (34 442) inzake huurkoop onroerende zaken. In TBR 2015/186 heeft auteur reeds de meest in het oog springende bepalingen uit het concept wetsvoorstel besproken.
Auteur(s)C.J.J.C. Arnouts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelSchrap het omgevingsplan als beoordelingsregel voor milieubelastende activiteiten. En schrap dat begrip ook
CiteertitelTBR 2017/7
SamenvattingIn deze bijdrage betoogt de auteur dat de introductie van het begrip milieubelastende activiteit in het Bkl onduidelijkheid geeft ten aanzien van de toetsing van deze activiteiten. De functie van het omgevingsplan als beoordelingsregel bij een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit moet los gelaten worden.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelToepasselijkheid algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen in Bestek of Technische Omschrijving
CiteertitelTBR 2017/8
SamenvattingReactie op annotatie van M.B.M. Loos bij Hof Amsterdam 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5258 (TBR 2016/174)
Auteur(s)Y.R.R.R. de Mul
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelTBR 2017/9
SamenvattingInpassingsplan Noord Brabant
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelTBR 2017/10
SamenvattingBestemmingsplan Wijchen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014, kenmerk 14 RZ 227, heeft de raad het bestemmingsplan "Thermen Berendonck" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 22-07-2015
CiteertitelTBR 2017/11
SamenvattingBestemmingsplan Hilvarenbeek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoed De Utrecht" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelTBR 2017/12
SamenvattingHoger beroep supermarkt Nijkerk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2014 heeft het college Lidl Nederland GmbH een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een supermarkt aan de AmpŤrestraat 5 te Nijkerk (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelTBR 2017/13
SamenvattingVoorzienbaarheid binnenplanse vrijstelling Wormerland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , N. Fokke
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 14-07-2016, C-406/14
CiteertitelTBR 2017/14
SamenvattingWrocław - Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 2016.#Wroclaw - Miasto na prawach powiatu tegen Minister Infrastruktury i Rozwoju.#Verzoek van de Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/18/EG - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Regelmatigheid van de verplichting voor inschrijvers om een bepaald percentage van de opdracht zonder beroep op onderaanneming uit te voeren - Verordening (EG) nr. 1083/2006 - Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - Verplichting voor de lidstaten om een financiele correctie op te leggen in verband met geconstateerde onregelmatigheden - Begrip onregelmatigheid - Noodzaak van een financiele correctie in geval van schending van het recht van de Unie inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.#Zaak C-406/14.
AnnotatorY.R.R.R. de Mul
UitspraakECLI:EU:C:2016:562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2016
CiteertitelTBR 2017/15
SamenvattingBouwstof: functioneel ongeschikt of incidenteel gebrekkig
Samenvatting (Bron)Overeenkomst van aanneming (de bouw van een ondergrondse tankinstallatie voor een Shell pompstation). Toepassing van artikel 7:760 lid 2 en lid 3 BW. Beroep op schending van de waarschuwingsplicht van artikel 7:754 BW.
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst annotatie (Cassel-advocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:3790
Artikel aanvragenVia Praktizijn