Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-01-2017
Aflevering 7449
RubriekRedactioneel
TitelDe Omgevingswet als instrument voor de vierde decentralisatie?
CiteertitelGst. 2017/1
SamenvattingIn dit blad is de afgelopen twee jaren veel aandacht besteed aan de drie decentralisaties binnen het sociaal domein. Gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Die drie decentralisaties zijn voor de gemeentelijke praktijk bijzonder belangrijk en hebben voor ons blad geleid tot diverse artikelen en annotaties bij rechterlijke uitspraken, soms ook met kritische bevindingen.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kost gaat voor de baat uit? Over de toetsing van de kostendelersnorm door de CRvB
CiteertitelGst. 2017/2
SamenvattingVanaf 1 januari 2015 is de kostendelersnorm in werking getreden. De kostendelersnorm is een regeling in de Participatiewet. De regeling houdt in dat, als een bijstandsgerechtigde onder ťťn dak woont met andere meerderjarige personen, er minder bijstand wordt verstrekt. De bijstandsnorm wordt bij iedere persoon per huishouden percentueel lager. Een aantal personen is van deze hoofdregel uitgezonderd. Juist bij deze uitzonderingen wringt de schoen. Dit levert namelijk vaak onevenredige situaties op voor de bijstandsgerechtigden. De Centrale Raad van Beroep heeft zich in dertien uitspraken op 1 november 2016 uitgelaten over diverse aspecten van de kostendelersnorm. Deze jurisprudentie bespreken we in dit artikel. Eerst komt het doel van de kostendelersnorm aan de orde; we plaatsen dit in een historisch perspectief. Vervolgens bespreken we de toepassing en de systematiek van de kostendelersnorm. Daarna volgt een uitvoerige analyse van de uitspraken van de CRvB met uitstapjes naar de voorgaande uitspraken van rechtbanken. Hierbij passeren de belangrijkste bezwaren de revue: mantelzorgsituaties, het discriminatieverbod en de inbreuk op artikel 1 Europese Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP).
Auteur(s)F.M.E. Schulmer , C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKapers op de Italiaanse kust
CiteertitelGst. 2017/3
SamenvattingDe gevolgen van het arrest Promoimpresa voor de verdeling van schaarse rechten
Auteur(s)M.R. Botman
UitspraakECLI:EU:C:2016:558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-11-2016
CiteertitelGst. 2017/4
Samenvatting (Bron)Beroep op ontneming van eigendom. Appellant woont in bij zijn moeder. Er is bij de toegepaste verlaging van de bijstandsnorm sprake van inmenging in het eigendomsrecht van app. Verlaging is te toetsen aan artikel 1 van het Eerste Protocol (EP), waarbij het eigendomsrecht is gewaarborgd. De grond dat een legitieme doelstelling ontbreekt en dat in de Memorie van Toelichting ten onrechte is verwezen naar het budgetonderzoek van het CBS waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport Equivalentiefactoren 1995-2000, slaagt niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de invoering van de kostendelersnorm gemeend heeft de bijstand houdbaar en toegankelijk te houden en het vangnetkarakter van de bijstand heeft versterkt door bij de norm direct rekening te houden met de voordelen van het delen van kosten bij hoofdverblijf binnen dezelfde woning. Beperking van overheidsuitgaven is een gerechtvaardigde doelstelling. Aan de kostendelersnorm ligt een legitieme doelstelling in het algemeen belang ten grondslag. Er was geen plaats voor een onderzoek door het college omdat app door de verlaging van de bijstand niet in financiŽle problemen is geraakt. Evenmin is er plaats voor een afstemming van de bijstand, in afwijking van toepassing van de kostendelersnorm. Er is geen sprake van een onevenredig zware last en evenmin van een schending van artikel 1 van het EP. Er zijn geen aanknopingspunten om ervan uit te gaan dat het alleen gaat om het kunnen delen van de kosten van het wonen en niet om kosten van het huishouden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-11-2016
CiteertitelGst. 2017/5
Samenvatting (Bron)Gezamenlijk hoofdverblijf in verband met zorgbehoefte cq mantelzorg: Appellante woont bij haar broer en schoonzus in. Appellante stelt dat zij als jonggehandicapte is aan te merken. Haar broer heeft een huis gekocht waarbij rekening is gehouden met haar handicap. Er zijn door het geven van mantelzorg hogere kosten voor broer en schoonzus, stelt appellante. De reden van de gezamenlijke bewoning staan los van de voordelen daarvan. Aan de wetsgeschiedenis is te ontlenen dat de voordelen waarmee de kostendelerskorting rekening houdt ook aanwezig zijn bij verlenen van mantelzorg. De wetgever heeft de mantelzorgsituaties bewust niet willen uitzonderen van de kostendelersnorm. Dat er geen stapeling is van uitkeringen binnen de woning betekent niet dat de kostendelersnorm niet van toepassing is. Het voorkomen van stapeling van uitkeringen binnen ťťn woning raakt de doelstelling dat de bijstand houdbaar en toegankelijk blijft voor de toekomst. Beroep op artikel 26 IVBPR is tardief, eerst ter zitting, naar voren gebracht.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2016
CiteertitelGst. 2017/6
SamenvattingLegesaanslag voor in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning. Schending gelijkheidsbeginsel bij heffing. Begunstigend beleid ten onrechte achterwege gebleven.
Samenvatting (Bron)Leges. Aanvraag omgevingsvergunning. Woonwagen op woonwagenkamp. Schending gelijkheidsbeginsel.
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:6028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016
CiteertitelGst. 2017/7
SamenvattingParticipatiewet. Schending inlichtingenplicht in verband met woonsituatie. Verhouding tussen intrekken en terugvorderen van bijstand. Verhouding tussen terugvorderen en boete. Cautie. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen. Niet wonen op uitkeringsadres. Besluit op bezwaar terugvordering is op juiste wijze genomen. Intrekking hersteld. Boete, cautie. Niet gereageerd op voornemen boete oplegging. in vrijheid in bezwaarschrift reden van de schending uiteengezet. Dit geldt als bewijsmiddel.
AnnotatorH. van Deutekom
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelGst. 2017/8
SamenvattingOnderdelentrechter, goede procesorde, verklaring van geen bedenkingen. De zienswijze omtrent een ontwerp-omgevingsvergunning had betrekking op de activiteit Ďafwijken van het bestemmingsplaní. Om die reden kon de beroepsgrond over (het ontbreken van) de bevoegdheid om zonder verklaring van geen bedenkingen af te wijken van het bestemmingsplan, die na het nemen van het besluit pas is ingediend, inhoudelijk worden behandeld. Dit was evenmin in strijd met een goede procesorde. Het besluit van de raad dat nooit een verklaring van geen bedenkingen is vereist bij het toepassen van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo is onverbindend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2015 heeft het college aan [appellant sub 2] omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een akkerbouwbedrijf op het perceel [locatie 1] te Zuidzande, gemeente Sluis.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelGst. 2017/9
SamenvattingHandhaving. Betekenis van vaststellingsovereenkomst die resultaat is van mediation. Er kan jegens derden geen beroep op worden gedaan. Afwijken gerechtvaardigd als zwaarwegend belang wordt geschaad. (Bladel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2014 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit de opslag van stenen en grond op het perceel [locatie 1] ongenummerd te Hapert te beŽindigen en beŽindigd te houden en de op het perceel geplaatste afzetcontainer te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelGst. 2017/10
SamenvattingOmgevingsvergunning voor activiteit bouwen. Beroep op exploitatieovereenkomst, aankoopvoorwaarden en rechten uit het voorheen geldende bestemmingsplan. Vertrouwensbeginsel niet geschonden. (Goeree-Overflakkee)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van negen woningen op de percelen Parklaan 6 tot en met 22 te Ouddorp "Oosterpark".
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelGst. 2017/11
SamenvattingOverzichtsuitspraak planschade. (Zutphen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , M.J.O. Copier
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelGst. 2017/12
SamenvattingZorgplicht. Activiteitenbesluit uitsluitend aan de orde in gevallen waarvoor het Activiteitenbesluit geen uitputtende regeling bevat. (Druten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen De Nieuwe Muziekschool afgewezen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelGst. 2017/13
SamenvattingBij de beslissing op bezwaar kan in het kader van de heroverweging van het primaire besluit naar aanleiding van de daartegen ingediende bezwaren een nieuwe begunstigingstermijn worden gesteld, mits de opgelegde last inhoudelijk en het daaraan ten grondslag gelegde feitencomplex niet veranderen. (Barneveld)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2013 heeft het college [appellant] gelast om vůůr 1 juli 2013 de woonvoorzieningen uit het pand aan de [locatie 1] te Kootwijkerbroek te verwijderen en verwijderd te houden, te weten door in ieder geval de badkamer en de keuken volledig te ontmantelen, onder oplegging van een dwangsom van 7.500,00 ineens.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2965
Artikel aanvragenVia Praktizijn