AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 25-01-2017
Aflevering 4
RubriekEHRM
TitelEHRM 26-04-2016, 8602/09
CiteertitelAB 2017/26
SamenvattingRechtszekerheidsbeginsel. Fair trial. Heropening civiele procedure is in strijd met de rechtszekerheid. Strijd met art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court;Fair hearing);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD000860209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelAB 2017/27
SamenvattingIntrekking diploma. Ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is de rector bevoegd tot intrekking van een diploma.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2014 heeft de rector het besluit aan [appellant] het havo-diploma te verstrekken, ingetrokken.
AnnotatorT. Barkhuysen , M. Claessens
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelAB 2017/28
SamenvattingArt. 4:15 lid 1 aanhef en onder a Awb is niet van toepassing op de beslissing op een aanvraag om een bestemmingsplanvaststelling, maar de Afdeling ziet wel aanleiding om deze bepaling naar analogie op een dergelijke aanvraag toe te passen.
Samenvatting (Bron)[appellant A] en [appellant B] hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad op hun aanvraag van 22 juli 2014 om het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening fase 1A" te herzien voor zover het betreft het perceel [locatie 1] ongenummerd te Hulsel.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-10-2016
CiteertitelAB 2017/29
SamenvattingGeen belang hoger beroep inreisverbod vanwege intrekking verblijfsrechtelijke procedures bij vrijwillige terugkeer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2015 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorP. Boeles
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-08-2016
CiteertitelAB 2017/30
SamenvattingMaatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Bedrijfswoningen op een gezoneerd industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-07-2016
CiteertitelAB 2017/31
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Derde heeft toegang tot de bestuursrechter bij niet tijdig beslissen op een aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 18 april 2016, heeft SES beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de door ENCI B.V. Vestiging Maastricht (hierna: ENCI) aangevraagde vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het voortzetten van de bestaande bedrijfsactiviteiten aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht.
AnnotatorD.M. Bakker , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2017/32
SamenvattingVerdeling van rechtsmacht bij geschillen over schade wegens belastingaanslagen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 9 maart 2015 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelAB 2017/33
SamenvattingBewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan in dit geval ook door middel van verklaringen van derden. In eerdere uitspraken sloot de Afdeling die mogelijkheid uit, gelet op de door haar gestelde eisen aan het bewijs bij invordering. Zijn deze uitspraken tegenstrijdig, of zijn de eisen van de Afdeling misschien geen eisen (meer)?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2014 heeft het college [appellant] gelast binnen twintig weken: 1) ten aanzien van het schilderwerk van de houtconstructies van de woningen aan [locaties 1] de strijd met artikel 2.6 van het Bouwbesluit 2012 (hierna: het Bouwbesluit) en artikel 11 van de Monumentenwet 1988 op te heffen onder oplegging van een dwangsom van 2.000,00 voor iedere week of gedeelte daarvan tot een maximum van 8.000,00;
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-06-2016
CiteertitelAB 2017/34
SamenvattingRegulering van eigendom. Art. 1 EP EVRM. Vaststelling melkveefosfaatreferenties. Individuele en buitensporige last. Besluiten onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)melkveefosfaatreferenties, art. 1 van het Eerste Protocol, EVRM, eigendomsrecht. Besluiten onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:149
Artikel aanvragenVia Praktizijn