Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 27-01-2017
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelHet voorkeursrecht onder de Omgevingswet – the devil is in the details
CiteertitelBR 2017/1
SamenvattingIn verschillende tijdschriften is al een globaal overzicht gegeven van alle wijzigingen waarin de Aanvullingswet grondeigendom voorziet. In deze bijdrage wordt specifiek ingegaan op de veranderingen voor het voorkeursrecht, zoals die uit het voorontwerp van de Aanvullingswet blijken. De gevolgen van deze wet voor de grondexploitatieregeling – of liever: het kostenverhaal – zijn in eerdere bijdragen in dit tijdschrift toegelicht. In andere tijdschriften is reeds uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de Aanvullingswet grondeigendom voor het onteigeningsinstrument.
Auteur(s)W.J. Bosma
LinkVolledige tekst voorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe RAW-inschrijfstaat: van postengenialiteit naar kostendekkendheid
CiteertitelBR 2017/2
SamenvattingInmiddels is het ruim vijf jaar geleden dat de Standaard 2005 is herzien. Bij die herziening, in de Standaard 2010, is een fundamentele wijziging doorgevoerd in de artikelen van de Standaard die de inrichting van de inschrijfstaat en de beoordeling daarvan regelen.
Inmiddels is de Standaard 2015 alweer verschenen. Daarin is de hiervoor genoemde, in de Standaard 2010 geïntroduceerde herziening gehandhaafd. Dit ondanks enige kritische opmerkingen in de literatuur. Daarom is het een aardig moment om eens stil te staan bij de Standaard op dit punt.
Auteur(s)R. van Cooten
LinkMeer over dit onderwerp (wikipedia.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelBR 2017/3
SamenvattingBestemmingsplan en duurzame energie. Bescherming vrije zonlichtinval. WKO. (Leiden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Rijnsburgerblok deel 1" vastgesteld.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelBR 2017/4
SamenvattingHypotheekhouder als belanghebbende, exploitatieopzet als één besluitonderdeel, wijziging faseringsregel en introductie koppelingsregel in de herziening van het exploitatieplan, looptijd exploitatieplan langer dan bestemmingsplan. (Maasgouw)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2016 heeft de raad de eerste herziening van het exploitatieplan "Linne Zuidoost" vastgesteld.
AnnotatorE.J. van Baardewijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelBR 2017/5
SamenvattingGelijkheidsbeginsel. Transparantieverplichting. Verdeling schaarse vergunningen. Gemeentelijke verordening. (Vlaardingen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2012 heeft de burgemeester aan de besloten vennootschap Hommerson Leisure Vlaardingen B.V. (hierna: Hommerson) een exploitatievergunning voor de duur van vijf jaar en een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2012 verleend ten behoeve van een speelautomatenhal aan het Veerplein 132-134 te Vlaardingen.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelBR 2017/6
SamenvattingLast onder dwangsom. Zorgvuldige voorbereiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2014, heeft het algemeen bestuur [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om, voor zover van belang, binnen 40 weken te beginnen met werkzaamheden om de fundering van het pand [locatie] te vernieuwen en de stabiliteit van de voorgevel van dat pand te verbeteren en deze werkzaamheden binnen 52 weken te voltooien.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelBR 2017/7
SamenvattingNadeelcompensatie wegens inkomensschade; belemmering weidegang door reconstructie weg en aanzienlijke toename verkeersintensiteit; berekende schade komt neer op 2,3% jaaromzet; drempel van 50% wegens normaal maatschappelijk risico niet onredelijk? (Maasdriel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een bedrag van 29.862,00, vermeerderd met de wettelijke rente van 6 april 2012 tot en met 23 mei 2014, aan nadeelcompensatie toegekend en een bedrag van 1000,00 aan deskundigenkosten vergoed.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelR 29-09-2016, 71.990
CiteertitelBR 2017/8
SamenvattingOntwerpverantwoordelijkheid in de UAV-gc 2005. Gefixeerde schadevergoeding ex art. 6:92 lid 2 BW.
AnnotatorM.R. Lim
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 05-10-2016
CiteertitelBR 2017/9
SamenvattingOnrechtmatige hinder door verwezenlijking studentenflat; vordering tot afbraak toegewezen; art. 5:37 en art. 6:162 BW.
Samenvatting (Bron)Vordering van omwonenden strekkende tot afbraak van een kamerverhuurcomplex. De vordering van enkele omwonenden wordt toegewezen. De rechtbank oordeelt dat de door hen ondervonden hinder zodanig ernstig is, dat gesproken dient te worden van onrechtmatige hinder die toewijzing van de (primair) gevorderde afbraak rechtvaardigt. Het hebben van een bouwvergunning met formele rechtskracht staat een beroep op artikel 5:37 BW niet in de weg.
AnnotatorC.A. Maat
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:4439
Artikel aanvragenVia Praktizijn