StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 01-03-2005
Aflevering 1
TitelHet intrekken van bouwvergunningen. Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingEen onderwerp dat niet zo heel frequent in de jurisprudentie centraal staat, betreft de bevoegdheid tot het intrekken van bouwvergunningen als bedoeld in artikel 59 Woningwet (Ww). Wellicht dat een verklaring daarvoor is dat deze bevoegdheid in de praktijk niet vaak wordt gebruikt. Het kan ook zijn dat de toepassing van de intrekkingsbevoegdheid vrijwel steeds zonder juridische discussie gepaard gaat.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Pagina10-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-09-2004, 00162/04 E
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingUitleg van begrippen 'oppervlaktewater' en 'in enig oppervlaktewater brengen'.
Samenvatting (Bron)"In enig oppervlaktewater brengen" ex art. 4.1 Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daaronder moet worden verstaan al dat handelen en nalaten dat tot gevolg heeft dat afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in enig oppervlaktewater terechtkomen. HR verwijst naar HR NJ 2003, 553 en oordeelt dat onder voormelde termen ook moet worden begrepen het terugvoeren van dergelijke stoffen die enig oppervlaktewater op de drooggevallen rivierbedding heeft achtergelaten naar dat oppervlaktewater.
Pagina15-17
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP8079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200307287/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingGeurvoorschriften in onderliggende vergunning hebben ook betrekking op een later vergunde verandering van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2003, kenmerk 03/28560, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor het veranderen van de inrichting op het perceel [locatie] te Swalmen, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 24 september 2003 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina17-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 05-10-2004, AWB 04/4113 WET
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingArt 6, derde lid, eerste volzin van de Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing mee. Het bevoegd gezag heeft niet voldaan aan de op hem rustende last om aan te tonen dat wordt voldaan aan de habitatcriteria.
Samenvatting (Bron)Art. 6.3, eerste volzin, Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing met zich in die zin, dat eerst dan een passende beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen van een plan of project voor een gebied indien dat plan of project significante gevolgen kan hebben voor zon gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.
Pagina19-23
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2004:AR3421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400844/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingLidstaten en hun organen dienen zich tot het moment van vaststelling door de Commissie van habitatgebieden te onthouden van activiteiten die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen brengen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003, kenmerk CE241, heeft verweerder, op verzoek van [vergunninghouder] de aan hen bij besluit van 10 april 2001, kenmerk CE241 (10268 WO) verleende vergunning als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Grondwaterwet gewijzigd. Dit besluit is op 18 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200308425/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingEen voorschrift waarin is vastgelegd binnen welk tijdsbestek een ongewoon voorval moet worden gemeld, verdraagt zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2003, kenmerk DGWM/2003/15102, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een bierbrouwerij, kantoorcomplex en haven op de percelen Burgemeester Smeetsweg 1, Hoge Rijndijk 299-307 en Hoge Rijndijk 66 te Zoeterwoude, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nummers 2458-2461, 3500, 3640 en 4529 en sectie H, nummers 184, 187, 188 en 189. Dit besluit is op 8 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402378/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe term 'verbrandingsmotoren' in categorie 1.1, onder b, van bijlage I bij het Ivb ziet uitsluitend op verbrandingsmotoren van installaties en dus niet op voertuigen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2003, kenmerk 2003/5344, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen de activiteiten van [vergunninghoudster A] en [vergunninghoudster B] beide gevestigd op het bedrijventerrein Molenvliet aan de [locatie] te Papendrecht.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina26-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200304823/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingArtikel 3 Wet ammoniak en veehouderij kan 'IPPC-richtlijnconform' worden toegepast. Beoordelingskader van de IPPC-richtlijn is in onvoldoende mate toegepast door verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een pluimveeopfokbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te Beuningen, kadastraal bekend gemeente Beuningen, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 10 juli 2003 ter inzage gelegd.
Pagina29-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-11-2004, 200407317/1 en 200407317/2
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingEen grotere controlefrequentie kan worden voorgeschreven, indien een eenmalige meting niet volstaat om vast te stellen of aan de normstelling van de vergunning wordt voldaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2004, kenmerk 03-81, heeft verweerder krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning onder voorschriften aan appellante verleend voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, hemelwater en bedrijfsafvalwater op het gemeentelijke rioolstelsel. Dit besluit is op 22 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina32-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403656/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingIn een vergunning kan niet worden voorgeschreven dat bezoekers een bepaalde rijroute moeten volgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2004, kenmerk 2725, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stoeterij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 24 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200401808/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingZorgplichtbepaling van artikel 1.1a Wet milieubeheer is een vangnetbepaling die slechts kan worden ingeroepen bij ernstige nadelige gevolgen van het milieu.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 juli 2002, kenmerk VI/Z3915/WP/JM, heeft verweerder verzoekster kennis gegeven van zijn besluit tot het toepassen van bestuursdwang krachtens artikel 40, eerste lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen betreffende haar terrein met opstallen gelegen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [..], nummer [].
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200000690/1-A en 200101670/1-A
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVoorzorgbeginsel in PKB-Waddenzee niet in overeenstemming met de uitleg die het Europese Hof van Justitie aan dit beginsel heeft gegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 1 juli 1999 (zaak nr. 200000690/1) en 7 juli 2000 (zaak nr. 200101670/1) heeft de toenmalige Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de CoŲperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunningen verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee.
AnnotatorP. Stroeken
Pagina37-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200408822/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVoor onderscheid tussen nuttige toepassing of verwijdering is de eerste handeling die de afvalstoffen na hun overbrenging moeten ondergaan, van belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2004, kenmerk NL108075, heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen het voornemen van verzoekster om, met gebruikmaking van de procedure van algemene kennisgeving als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening), 2.000.000 kg verfslib in vaten naar BelgiŽ uit te voeren.
Pagina40-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200305267/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingAfdeling acht zich bevoegd om kennis te nemen van beroepen tegen besluit tot begrenzing van de ecologische hoofdstructuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003, kenmerk RE2003.48941, heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet) vastgesteld welke gebieden in de provincie Gelderland deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (hierna: de EHS).
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2004, 200404983/2
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingTegen acceptatie melding op grond van artikel 8.40 Wm staat geen beroep open. Voor de beantwoording van de vraag of de inrichting valt onder een Besluit als bedoeld in artikel 8.40 Wm is de feitelijke situatie ten tijde van het bestreden besluit bepalend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2003 heeft verweerder de verzoeken van verzoeker van 27 augustus 2003 en 27 oktober 2003 om ten aanzien van de stichting Stichting Spectrum bestuurlijke handhavingsmiddelen toe te passen, afgewezen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2004, 200406692/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingLager beschermingsniveau voor woningen op industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004, kenmerk 406656, heeft verweerder beslist het verrichten van spuitactiviteiten in de inrichting, gelegen aan de [locatie] te Schiedam, onder voorwaarden te gedogen tot drie maanden na de inwerkingtreding van het besluit op de aanvraag om een veranderingsvergunning van 7 april 2004 dan wel tot uiterlijk 1 april 2005.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200402708/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingNiet aangevoerde bedenking betreffende strijdigheid met Vogel- en Habitatrichtlijn toch beoordelen nu het gaat om mogelijk rechtstreeks werkende bepalingen van Europees recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2004, kenmerk 2003/8181, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een veehouderij op het perceel [locatie] te IJsselstein, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 19 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400973/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBij splitsing van een bedrijf kan geen sprake zijn van een dubbele toedeling van bestaande rechten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 5 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401717/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDoor ontbreken van gegevens bij melding heeft verweerder niet kunnen oordelen over de milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003, kenmerk 2003-30935, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer een melding als geregeld in artikel 8.19, tweede lid, van deze wet van de [vergunninghouder] van 24 juli 2003 geaccepteerd voor een verandering van haar inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval en campingafval, gelegen op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200404257/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingOnderzoek naar de gevolgen van het habitat is ten onrechte nagelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2004, kenmerk CD 11238, heeft verweerder naar aanleiding van een verzoek van [vergunninghoudster] de aan haar bij besluit van 10 april 2001, kenmerk CD11238, verleende vergunning als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Grondwaterwet gewijzigd en deels ingetrokken. Dit aangehechte besluit is op 22 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2004, 200407535/2
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingNiet de planologische status maar het feitelijk gebruik van een woning is bepalend voor het toe te kennen beschermingsniveau.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004, kenmerk 03-13080, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een loonbedrijf met handel in landbouwproducten aan de [locatie 1], kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 30 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402250/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingHoogte dwangsom relateren aan financieel voordeel dat overtreder heeft gehad of kan verwachten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2003 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd van 400,00 per overtreding per dag, tot een maximum van 20.000,00 ter zake van de overtreding van voorschrift 1.15, verbonden aan de bij besluit van 13 november 1998 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning voor haar inrichting voor onder meer de opslag van ongebroken puin, gebroken puin in diverse gradaties en diverse bouwmaterialen op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200403349/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingErf bij woning krijgt geen bescherming tegen lichthinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2003 heeft verweerder krachtens artikel 5 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) een nadere eis gesteld ten aanzien van de inrichting van voetbalvereniging Lekkerkerk op het perceel [locatie 1] te Lekkerkerk.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200403478/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingKosten uitvoeren bestuursdwang zijn in beginsel voor rekening overtreder; draagkracht speelt daarbij geen rol.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003, kenmerk Sb/vhh/03/1530m/folmro/cg, heeft verweerder krachtens artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met de artikelen 5:21 en 5:24, zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn beslissing om op 16 oktober 2003 bestuursdwang toe te passen ter zake van een in opdracht van appellant aan de openbare weg geplaatste bakunit alsnog op schrift gesteld. Voorts heeft verweerder besloten dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht ten laste komen van appellant.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401952/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBedenking is voldoende gemotiveerd als deze met een concreet hinderaspect is aangeduid.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004, kenmerk Mv 2003-07, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Club CŤrcle Hippique een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een trainingscentrum voor sportpaarden en een paardenpension op het perceel Middenweg 147b te Wijdemeren, kadastraal bekend gemeente Nederhorst den Berg, sectie C, nummers 2953 en 2739. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200308121/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVeiligheidsafstanden CPR 11-3 kunnen ook worden toegepast op tankwagens met propaan die gedurende langere tijd worden gestald.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een vergunning verleend voor het veranderen van haar inrichting bestemd voor het machinaal bewerken van schuim, gelegen aan de Zuiderhavenweg 52 te Tiel. Dit besluit is op 24 oktober 2003 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401874/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBegrenzing speciale beschermingszone wordt uitsluitend bepaald door ornithologische en daarmee samenhangende criteria.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2000 (Stcr. 31 maart 2000, nr. 65) heeft verweerder het op de bij dat besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam Leekstermeergebied, aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: Vogelrichtlijn).
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403892/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBij de besluitvorming omtrent een verzoek tot wijziging van de aanwijzing van het militaire luchtvaartterrein Soesterberg had verweerder moeten bezien in hoeverre het gebruiksplan ruimte bood tot inkrimping van de zone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 1999, no. MG1999002332, heeft verweerder afwijzend beslist op de aanvraag van appellant om wijziging van de aanwijzing van het militair luchtvaartterrein Soesterberg.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200307297/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingTer plaatse van 'dove gevel' mag geen hogere geluidsbelasting worden toegestaan.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2003, kenmerk 2002/012, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het vervaardigen, repareren, verhandelen en verhuren van houten pallets en kisten met opslag op het terrein en het verhuren van kantoor- en opslagruimten aan derden, op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 25 september 2003 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200400017/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe geluidsbelasting van een nieuw te bouwen kantoorpand van 60 tot 70 dB(A) als equivalent geluidsemmissieniveau vanwege de bronnen op hetzelfde gezoneerde industrieterrein, maakt niet dat ten onrechte vrijstelling is verleend van de vigerende bestemming, ten einde de bouw mogelijk te maken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 †met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een kantoor met aanvullende kantoorruimten op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie 1] tot en met [locatie 2] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200401981/1 en andere nummers
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVoor uitzaaien oesters en mosselen in Oosterschelde is een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet vereist.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2003, kenmerk 03/1401/BB/MvdS, heeft verweerder aan appellante sub 1 een vergunning onder voorwaarden op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het uitzaaien van oesters en mosselen afkomstig uit diverse productiegebieden in Ierland en Engeland in het staatsnatuurmonument Oosterschelde-buitendijks alsmede voor het opvissen van de uitgezaaide schelpdieren. Bij besluiten van 24 september 2003, kenmerken 03/2170/HZ/MvdS, 03/2149/hz/ae, 03/2147/hz/ae, 03/2144/HZ/MvdS, 03/2145/HZ/MvdS, 03/2169/HZ/MvdS, 03/2168/hz/ae, 03/2153/HZ/MvdS, 03/2150/HZ/MvdS, 03/2158/HZ/MdH, 03/2151/HZ/MdH en 03/2152/HZ/MdH heeft verweerder aan appellanten sub 2 tot en met 13 soortgelijke vergunningen verleend.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200404070/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingEr bestaat geen concreet uitzicht op legalisatie indien de situatie waarvoor vergunning is aangevraagd afwijkt van de illegale situatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2004, kenmerk Ast03/5563/G/JB, heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de veehouderij van [de maatschap], op het perceel [locatie] te Asten.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-12-2004, 200409107/2
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingAfwijzing verzoek om in het najaar van 2004 mechanisch op kokkels te mogen vissen in de Waddenzee.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk DRZ/04/2823/ME/SM, heeft verweerder aan verzoekster ten behoeve van de bij haar aangesloten visserijbedrijven een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200400493/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingAan toezeggingen kan in het kader van een vergunningsprocedure ingevolge de Wm geen gewicht worden toegekend.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2003, kenmerk 2003-266, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een vleesvarkens- annex schapenbedrijf op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 8 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402877/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingStalsysteem kan worden geacht te zijn gebaseerd op de best beschikbare technieken, waardoor de veroorzaakte verontreiniging niet als een belangrijke verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn kan worden beschouwd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2004, kenmerk MPM 4190, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een pluimveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 11 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-12-2004, 200408391/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe Wvo heeft geen betrekking op geluidshinder.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2004 heeft verweerder ten aanzien van het verzoek van de staatssecretaris van Defensie besloten het zonder vergunning krachtens artikel 1, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen vanuit "De schietrange De Vliehors" te Vlieland in oppervlaktewateren te gedogen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2004, 200409000/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingZand en puin zijn afvalstoffen nu dit materiaal voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2004, kenmerk GB/2004-181, heeft verweerder aan verzoekers een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 1.000,00 voor iedere dag dat in strijd met voorschrift 3.1.1. van de Bijlage behorende bij het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (hierna: het Besluit) zand en gebroken puin wat voorheen is gebruikt voor de verharding van het bedrijfsterrein wordt opgeslagen binnen de inrichting van verzoekers, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 20.000,00.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200305403/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingCollege van B&W is belanghebbende bij besluit tot vergunningverlening krachtens de Natuurbeschermingswet.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2002 heeft verweerder geweigerd aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen in verband met de oprichting van een vleesvarkenshouderij aan de Heensedijk te Steenbergen.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200308670/1 en overige nummers
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBeleidsvrijheid van het bestuursorgaan bij beantwoording vraag of sprake is van feiten en omstandigheden die nopen tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een Grondwaterwetvergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 oktober 2003 heeft verweerder de aan appellanten verleende vergunningen krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater krachtens artikel 24, eerste lid, van die wet geheel dan wel gedeeltelijk ingetrokken per 1 mei 2005 dan wel 1 januari 2009. Deze besluiten zijn op 12 november 2003 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200400427/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe op het ontwerpbesluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid gebaseerde afstandsnorm voor LPG-activiteiten is niet in strijd met het recht voor zover het de afleverzuil, vulpunt en reservoir betreft, maar heeft geen betrekking op de aan te houden afstand tussen de opstelplaats van de tankwagen en woningen. Wijze van meten tussen opstelplaats LPG-tankwagen en woningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2003, kenmerk 3083, heeft verweerder afwijzend beslist op een aanvraag van appellante om vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van een motorbrandstoffenverkooppunt inclusief shopgebouw en brandstoffenhandel met een LPG-installatie, op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [] en sectie [], nummers []. Dit besluit is op 8 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403311/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBij de beoordeling van de gevolgen van de geluidsbelasting van de Hanzelijn is gebruikmaken van de Milieukwaliteitmaat bij de beoordeling van de verstoring van vogels niet onredelijk.

Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracťwet in maart 2004 vastgesteld het Tracťbesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle (hierna: het tracťbesluit Aanvulling Hattem-Zwolle).
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200308733/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingBij de beoordeling van de aanvraag om bouwvergunning had niet zonder meer mogen worden vastgehouden aan de juistheid van de gebruikte, niet aan het bestemmingsplan deel uitmakende digitale kaart.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor het bouwen van een garage op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200400194/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVoor toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb bestond in dit geval geen grond.

Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 2 november 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Huissen, rechtsvoorganger van het college van burgemeester en wethouders van Bemmel, rechtsvoorganger van appellant sub 2 (hierna: het college), aan appellante sub 1 (hierna: de kwekerij) vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor een tweede bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina52-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200401490/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingGrasland dat dient voor het verkrijgen van hooi, moet worden aangemerkt als akkerbouw, zoals omschreven in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie [], nummer []., als grasland/weiland te beŽindigen en de erfafscheiding te verwijderen.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200402189/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe Wet op de waterkering staat er niet aan in de weg dat in een bestemmingsplan wordt voorzien in regelgeving inzake de beveiliging tegen overstroming door het buitenwater. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende zekerheid omtrent de vraag of voor een bouwinitiatief een bouwvergunning kan worden verkregen.
Het aanlegvergunningenstelsel, dat uitsluitend is opgenomen met het oog op belangen die reeds in de keur van het Hoogheemraadschap wordt beschermd, is in strijd met artikel 14 van de WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Velsen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Duinwijk" vastgesteld.
Pagina56-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200305883/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe verleende persoonsgebonden gedoogverklaring moet worden beschouwd als het wraken van het met het voorgaande bestemmingsplan strijdige gebruik voor permanente bewoning. Deze wraking staat eraan in de weg dat het gebruik van het pand voor permanente bewoning door anderen dan door degene aan wie de gedoogverklaring is verleend, wordt beschermd door het overgangsrecht van het voorliggende bestemmingsplan.
In een situatie waarin niet de verwachting is dat permanente bewoning binnen de planperiode wordt beŽindigd, kan de raad in overweging nemen het gebruik onder persoonsgebonden overgangsrecht te brengen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2002 heeft de gemeenteraad van Epe, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2002, het bestemmingsplan "Schaveren 2002" vastgesteld.
AnnotatorM. Erkens
Pagina59-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200306885/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVerweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de munitie-opslagplaatsen niet positief kunnen worden bestemd.
In de planvoorschriften is ten onrechte niet vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de vrijstellingsbevoegdheden voor het oprichten van lichtmasten gebruik kan worden gemaakt. Verweerder had deze vrijstellingsbevoegdheden daarom niet mogen goedkeuren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Arnhem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied Arnhem-Noord" vastgesteld.
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200308644/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVerweerders hebben de plaats en de functie van een concrete beleidsbeslissing in het stelsel van de WRO miskend. Ook hebben verweerders miskend dat de luchtkwaliteitsnormen van het Besluit luchtkwaliteit zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van de buitenlucht van het hele Nederlandse grondgebied, met uitzondering van de werkplek. Verder hadden verweerders niet mogen volstaan met de enkele vaststelling dat de te verwachten overschrijdingen van de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10) worden veroorzaakt door de hoge achtergrondconcentratie PM10.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003, kenmerk PS2003-165, hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 2 september 2003, vastgesteld het Streekplan Gelderland 1996, partiŽle herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel) (hierna: de partiŽle herziening).
Pagina66-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200400165/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingHet als zodanig bestemmen van een woonhuis in het buitengebied is in dit geval niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Enschede, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 mei 2001, vastgesteld het bestemmingsplan "Herziening 8 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996".
Pagina69-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402898/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe wijze waarop verweerder aan een plandeel goedkeuring heeft onthouden, heeft tot gevolg dat aan dit plandeel enerzijds goedkeuring is onthouden voorzover het de toepassing van twee nader genoemde artikelonderdelen betreft, maar dat dit plandeel anderzijds is goedgekeurd. Dit is in strijd met de rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 1997 heeft de gemeenteraad van Boxmeer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 1997, het bestemmingsplan "Boxmeer Buitengebied 1997" vastgesteld.
Pagina70-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200306936/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingIn strijd met de rechtszekerheid zijn bouwwerken die zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan doch waarvoor wel bouwvergunning is verleend, en bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning was vereist, van het overgangsrecht uitgezonderd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2002, het bestemmingsplan "Voordorp-Voorveldse polder" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina70-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401380/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe rechtbank heeft met juistheid overwogen dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar geen concreet uitzicht op legalisatie bestond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eijsden (hierna: het college) een verzoek van [wederpartij 2] en [wederpartij 1] om handhavend op te treden tegen de zogenoemde achterwoning [locatie] te [plaats], gemeente Eijsden afgewezen.
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200405438/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingAan eigendomsverhoudingen kan betekenis toekomen indien zij van dusdanige aard zijn dat daarmee de verwezenlijking van het bestemmingsplan binnen de planperiode niet aannemelijk is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2002 heeft de gemeenteraad van Velsen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Eerste partiŽle herziening bestemmingsplan Zeehaven IJmuiden" vastgesteld.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401207/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingHet voeren van een gedoogbeleid ten aanzien van met het bestemmingsplan strijdig gebruik, zonder dat concreet uitzicht op legalisatie bestaat, verdraagt zich niet met de WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast het houden van computerbeurzen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AC, nr. 9092, plaatselijk bekend Heemradenlaan 130 (Sporthal Matenpark) te Apeldoorn, achterwege te laten.
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200406595/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingIn het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan is ten onrechte volstaan met de constatering dat dit plan voldoet aan de bij het bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Kessel een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld voor een bouwkavel aan de Roode Eggeweg.
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200400793/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVerweerder mocht aan de omstandigheid dat de dam met de duiker tot stand is gebracht in de periode toen er geen aanlegvergunningenstelsel krachtens een voorbereidingsbesluit gold, voorbij gaan.
Zolang de bestuursrechter geen uitspraak heeft gedaan in het geschil inzake de toepassing van bestuursdwang , mag verweerder ervan uitgaan dat de dam met duiker in strijd met het (toen) geldende bestemmingsplan tot stand is gebracht en wordt gebruikt, mits de door het college van burgemeester en wethouders aangevoerde stelling niet kennelijk onverdedigbaar is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2003 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westzaan" vastgesteld.
Pagina79-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200402094/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe rechtbank heeft terecht overwogen dat ten tijde van het nemen van het besluit in primo, waarbij bouwvergunning voor de bouw van recreatiewoningen op een recreatieterrein werd geweigerd, onvoldoende was gegarandeerd dat de recreatiewoningen bedrijfsmatig zouden worden geŽxploiteerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) appellante bouwvergunning geweigerd voor de bouw van 25 recreatiebungalows op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], gemeente Apeldoorn.
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200308003/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingHet streekplan is een integrale herziening van het vorige streekplan en de streekplanherzieningen. Als gevolg hiervan zijn het vorige streekplan en de streekplanherzieningen vervallen en dus ook de daarin opgenomen besluiten dan wel de concrete beleidsbeslissing uit de tweede partiŽle herziening in het streekplan is overgenomen, zijn deze onderdelen als onderdeel van de integrale herziening bij het bestreden besluit opnieuw vastgesteld. Indien deze onderdelen door verweerders daarbij tevens zijn aangemerkt als concrete beleidsbeslissing staat hier ingevolge artikel 54 van de WRO beroep tegen open.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003 hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 4 november 2003, het streekplan "Zuid-Holland Oost" (hierna te noemen: het streekplan) vastgesteld.
Pagina82-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200403244/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingIn het kader van de vraag of er bijzondere omstandigheden zijn die afwijking van het in het Provinciaal Omgevingsplan Groningen neergelegde beleid ten aanzien van de plaatsing van windturbines rechtvaardigen, mocht verweerder betekenis toekennen aan de lange voorgeschiedenis met betrekking tot de pogingen om de bouw van de twee gewenste windturbines mogelijk te maken, de verwachtingen die hieromtrent mogelijk zijn gewekt en de inspanningsverplichting die verweerder op zich heeft genomen om de planologische voorwaarden te scheppen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Loppersum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2003, het bestemmingsplan "Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld.
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200400338/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe WRO staat er niet aan in de weg dat een planvoorschrift dat voorziet in een vrijstelling, door middel van een wijzigingsplan kan worden gewijzigd, mits het bestemmingsplan in deze wijziging voorziet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren het wijzigingsplan "Dorpscentrum Oud-Loosdrecht vastgesteld.
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200308026/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingGedurende de periode dat een bestemmingsplan in werking is getreden, maar nog niet in rechte onaantastbaar is geworden, wordt de uit artikel 50, tweede lid, van de Woningwet voortvloeiende aanhoudingsplicht vooralsnog onderdrukt en komt deze verplichting, indien het besluit tot goedkeuring is vernietigd en tevens alsnog goedkeuring is onthouden, op de voet van het derde lid van het genoemde artikel weer tot gelding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) een aanvraag van appellante om haar bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 21 woningen aan de Vrouwenweg te Leiden aangehouden.
Pagina86-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200402064/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingVerweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom in het bestemmingsplan een bouwregeling is opgenomen die buiten het bouwvlak meer bebouwing toestaat dan het bestaande hekwerk. Ook heeft verweerder onvoldoende naar voren gebracht welke gevolgen een schotelpark van een omvang als door het plan mogelijk wordt gemaakt, heeft voor de woon- en leefomgeving van appellanten. Bovendien heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het schotelpark geen verhoogd risico heeft ten opzichte van andere militaire objecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003 heeft de gemeenteraad van De Marne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2003, het bestemmingsplan "PartiŽle herziening bestemmingsplan Industrieterrein Noord kern Zoutkamp Telecommunicatie" vastgesteld.
Pagina88-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200308498/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingDe Afdeling kan de keuze van de rechtbank, die werd geconfronteerd met drie uiteenlopende adviezen/rapporten, waarin verschillende uitgangspunten worden gehanteerd, voor het met het oog op finale geschilbeslechting zelf benoemen van een deskundige, in het licht van de omstandigheden, billijken.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 23 november 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Breda (hierna: de rechtbank) het beroep van [Scheepswerf] tegen het besluit van appellant sub 2 (hierna: de raad) van 28 maart 1996, houdende ongegrondverklaring van haar bezwaar tegen de afwijzing van haar op 26 november 1993 ingediende verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), gegrond verklaard en dat besluit vernietigd.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200402576/1
CiteertitelStAB 2005, 1
SamenvattingGelet op de niet eensluidende conclusies van de door de schadebeoordelingscommissie benoemde deskundige en door de wederpartij ingeschakelde deskundige, kon bij de rechtbank twijfel rijzen over de door eerstgenoemde deskundige gehanteerde uitgangspunten en kon de rechtbank om die reden in dit geval besluiten de StAB om advies te vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2000 heeft appellant aan [wederpartij] op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) een vergoeding toegekend van 30.000,00/ 13.613,41 te verhogen met de wettelijke rente vanaf 12 september 1998 tot en met de datum van uitbetaling.
Pagina92-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5819
Artikel aanvragenVia Praktizijn