Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-02-2017
Aflevering 2
RubriekGastcolumn
TitelInvoeringswet Omgevingswet: gefragmenteerde nadeelcompensatie omgevingsplan
CiteertitelTBR 2017/18
SamenvattingIn deze column wordt de Invoeringswet Omgevingswet besproken, in het bijzonder toegespitst op de keuzes die daarin gemaakt worden ten aanzien van het schademoment bij de vergoeding van planschade.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
Titel Weinig ruimte voor private keurmerken onder de Verordening bouwproducten (Deel I) . Hoe marktdeelnemers beperkingen worden opgelegd
CiteertitelTBR 2017/19
SamenvattingIn dit artikel wordt besproken welke mogelijkheden er volgens de sinds 1 juli 2013 van kracht zijnde EU-Verordening bouwproducten zijn om private certificaten en keurmerken voor bouwproducten, zoals het KOMO-keurmerk, te verstrekken of te gebruiken als voor dat bouwproduct op grond van Europese regelgeving de CE-markering verplicht is. Daarbij wordt besproken in hoeverre in de Desmepol-uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 antwoord wordt gegeven op deze vraag. De uitspraak wordt in het bredere kader van de discussie over de toepassing van private keurmerken gezet waarbij de auteur de mogelijkheden onder deze verordening om bij het verhandelen van bouwproducten verklaringen over de eigenschappen deze producten af te geven of te gebruiken, verkent. Dit is Deel I van het tweeluik waarin de Verordening en de uitspraak van de Afdeling besproken worden. In Deel II zal de auteur het bredere kader bespreken en enkele conclusies geven.
Auteur(s)A.R. Neerhof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe omgevingsplanactiviteit
CiteertitelTBR 2017/20
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de opzet van de omgevingsvergunning bouwen in de Invoeringswet Omgevingswet. Dit deel zal met name de omgevingsplanactiviteit omschrijven, en daarbij worden ook de afwijkingsmogelijkheden en voorbereidingsprocedure aan de orde gesteld.
Auteur(s)B. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerordeningsbepalingen in het omgevingsplan
CiteertitelTBR 2017/21
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de regels uit gemeentelijke verordeningen die in het omgevingsplan opgenomen moeten worden in het kader toedeling van functies aan locaties. Centraal staan daarbij activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de vraag welke categorie activiteiten het betreft, hoe het zit met de bevoegdheidsverdeling en de wijze waarop dat straks in het omgevingsplan geregeld moet worden, en hoe het zit met geboden zonder toestemmingsmogelijkheid. De auteurs sluit af met enkele conclusies.
Auteur(s)J. Struiksma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAandachtspunten bij de preventieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften onder de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/22
SamenvattingIn dit artikel beschrijft de auteur de preventieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften onder de Omgevingswet. De geldende preventieve aannemelijkheidstoetsing en de verschuiving naar een volle toetsing aan alle bouwtechnische eisen door bevoegd gezag, alsmede de relatie met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komen achtereenvolgens aan de orde.
Auteur(s)P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2016
CiteertitelTBR 2017/23
SamenvattingIn deze kroniek geven de auteurs een overzicht van de onteigeningsjurisprudentie van het jaar 2016. Daarbij is zowel aandacht voor het procesrecht als de schadeloosstelling, waaronder de toepassing van eliminatieregels. De auteurs bespreken de onteigening van de aandelen van SNS en de stelselwijziging van onteigening in de Omgevingswet.
Auteur(s)M.W. Scheltema , M. Rus-van der Velde , J.S. Procee , L. Baljon , K.E. Haan , S.J.M. Bouwman
LinkVolledige tekst artikel (Pels Rijcken)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe symfonie van de redelijkheid (Deel 1). ‘De Heer dobbelt niet’
CiteertitelTBR 2017/24
SamenvattingIn een drieluik gaan de auteurs in op fundamentele mechanismen die betrokken zijn bij de kaders waarin beoordeeld wordt of toepassing van een regel onaanvaardbare resultaten zou opleveren. In Deel I stellen zij een conceptueel model op dat zal fungeren als analysekader bij deze vergelijking. Hiertoe dienen enkele fundamentele vragen te worden beantwoord: Wat is de redelijkheid en billijkheid? Wat doet de redelijkheid en billijkheid? En bovenal, welke rol speelt de redelijkheid en billijkheid in het Nederlandse recht?
Auteur(s)V.H.M. van Os , M.C.W. van Os
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelBerichten over PPS: betrouw­baar!
CiteertitelTBR 2017/25
SamenvattingIn deze bijdrage reageert de auteur op de gastcolumn ‘Berichten over PPS: betrouwbaar?’ (TBR 2017/2) die betrekking had op PPS
Auteur(s)H.H.B. Sterk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelGoede wijn behoeft (eigenlijk) geen krans; maar verdient het wel!
CiteertitelTBR 2017/26
SamenvattingIn deze recensie wordt het boek ‘Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming’ besproken waarin het (nieuwe) natuurbeschermingsrecht op systematische wijze beschreven is. De auteur gaat in op inhoud en opzet van het boek.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelTBR 2017/27
SamenvattingStaatssteun Ameland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelTBR 2017/28
SamenvattingBestuurlijke lus reactieve aanwijzing Eijsden-Margraten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Eijsden-Margraten een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het plandeel met de bestemming "Wonen" voor de gronden aan de 12e Septemberlaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan "12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten", vastgesteld op 15 september 2015.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-11-2016
CiteertitelTBR 2017/29
SamenvattingLeges Zevenaar
Samenvatting (Bron)Leges. Aanvraag omgevingsvergunning. Heffing terecht?
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelTBR 2017/30
SamenvattingPAS Korenburgerveen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2015, kenmerk 2015-009508, heeft het college op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend aan [belanghebbende] voor het wijzigen/uitbreiden van een rundveehouderij aan de [locatie] te [plaats].
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelTBR 2017/31
SamenvattingOvergangsrecht PAS Groenlo
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2015, kenmerk 2015/0287130, en bij besluit van 1 december 2015, kenmerk 2015/0390125, heeft het college de vergunningaanvragen voor het oprichten van een bioraffinage-installatie op een ongenummerd perceel aan de Ruiterweg te Groenlo, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 09-03-2016, 71.991
CiteertitelTBR 2017/32
SamenvattingOntbinding of opzegging?
AnnotatorE.M. Bruggeman
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 11-01-2016, 71.995
CiteertitelTBR 2017/33
SamenvattingVerhouding bouwvergunning en nieuwbouweisen Bouwbesluit 2003
AnnotatorO.H. Laan
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn