Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 14-02-2017
Aflevering 1
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 04-11-2016
CiteertitelJIN 2017/1
SamenvattingUitzending, Allocatiefunctie, Pensioenfonds, Payrolling, Gezagsverhouding
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds. Art. 7:690 en 7:691 BW. Is voor uitzendovereenkomst een allocatiefunctie vereist? Vereisten voor toezicht en leiding van een derde als bedoeld in art. 7:690 BW.
AnnotatorM.A.H.M. van der Velden
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 25-11-2016
CiteertitelJIN 2017/2
SamenvattingUitleg, Sociaal plan, Cao-norm, Haviltex, Derden
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Uitleg van sociaal plan dat als cao is aangemeld. Bestaansgrond van de CAO-norm (HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493 (DSM/Fox); HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9889, NJ 2012/142). Afwijking van cao-norm in de bijzondere omstandigheden van het geval? Voor derden niet kenbare bedoelingen; niet-openbare stukken.
AnnotatorI.D. Hoekerd
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 14-09-2016
CiteertitelJIN 2017/3
SamenvattingEinde van rechtswege, Voortzetting arbeidsovereenkomst, Ragetlie, Arbeidsongeschiktheid
Samenvatting (Bron)Wwz-overgangsrecht. Geen einde van rechtswege. Onder 'voortgezet' in de zin van art. 7:667 lid 4 BW (oud) is mede te verstaan de situatie waarin een gedeeltelijk arbeiedsongeschiktte werknemer in passende arbeid bij de eigen werkgever wordt herplaatst.
AnnotatorS. Palm
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Limburg 21-10-2016
CiteertitelJIN 2017/4
SamenvattingOntbinding, Bepaalde tijd, Verwijtbaar handelen, Ziekte
Samenvatting (Bron)Verzoek tot ontbinding van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de kantonrechter ervan uitgaat dat er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is. Arbeidsovereenkomst wordt op e-grond (als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW) ontbonden. Geen reden voor toekenning vergoeding aan werknemer ex art. 7:671b lid 9, onderdeel a, BW.
AnnotatorK. Janssens , M.G.A.P. Rademakers
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:9148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 09-12-2016
CiteertitelJIN 2017/5
SamenvattingExhibitieplicht, Verdeling, Peildatum
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is vordering tot overlegging bankafschriften een fishing expedition? Motiveringsgebrek.
AnnotatorE.A. Slappendel
LinkVolledige tekst annotatie (slappendelfamilierecht.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2016
CiteertitelJIN 2017/6
SamenvattingErfrecht, Gemeenschap, Zoekmaken, Verborgen houden of verzwijgen van vermogensbestanddelen, Legitieme portie, Nietigheid vaststellingsovereenkomst
Samenvatting (Bron)Verbeurdverklaring verzwegen vermogen. Geen nietigheid vaststellingsovereenkomst over verdeling verzwegen vermogen. Onterfde zoon die zich heeft beroepen op zijn legitieme spreekt de weduwe, tevens enig erfgename van zijn vader aan wegens het verborgen houden van gelden op buitenlandse rekeningen. De zoon en de weduwe sluiten vaststellingsovereenkomst over de verdeling van de verborgen gehouden gelden. Na enige jaren spreekt de zoon de weduwe in rechte aan en vordert het saldo van de verborgen buitenlandse rekeningen. Zijn vordering strandt, nu partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten m.b.t. verdeling van de verborgen gelden. Deze overeenkomst is niet nietig. Het beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid faalt ook.
AnnotatorM.C. Leenhouts
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:8298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam 15-11-2016
CiteertitelJIN 2017/7
SamenvattingNatuurlijke verbintenis, Koude uitsluiting, Investering echtelijke woning
Samenvatting (Bron)De man heeft met zijn investering in de woning van de vrouw voldaan aan een natuurlijke verbintenis jegens de vrouw.
AnnotatorE.B. Warmerdam-Wolfs
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:4608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 04-11-2016
CiteertitelJIN 2017/8
SamenvattingPersonenvennootschappen, Commanditaire vennoot, Beheersverbod, Aansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Publiek-private samenwerking bij ontwikkeling bedrijventerrein. Gedeeltelijke ontbinding. Aansprakelijkheid van commanditaire vennoten (art. 20 lid 2 WvK jo. art. 21 WvK); maatstaf van HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380. Personele unie tussen bestuurders van beherend vennoten en bestuurders van commanditaire vennoten.
AnnotatorA.M. Dumoulin-Siemens
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 11-11-2016
CiteertitelJIN 2017/9
SamenvattingOndernemingsrecht (Curaçao), Rechtsverwerking m.b.t. verzoek om enquête te gelasten, Vereisten, Kapitaalseis, Slotervaartziekenhuis, Tevoren uiten van schriftelijke bezwaren, Verhouding tussen wettelijke regeling van vernietiging van besluiten en het vernietigen van besluiten in een enquêteprocedure, Vervaltermijn
Samenvatting (Bron)Ondernemingsrecht (Curaçao). Rechtsverwerking m.b.t. verzoek om enquête te gelasten? Vereisten. Kapitaalseis van art. 2:272 BWC (art. 2:346 BW); HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:905, NJ 2014/296 (Slotervaartziekenhuis). Tevoren uiten van schriftelijke bezwaren (art. 2:273 BWC, art. 2:349 BW). Verhouding tussen wettelijke regeling van vernietiging van besluiten (art. 2:21 BWC, art. 2:15 BW) en het vernietigen van besluiten in een enquêteprocedure; vervaltermijn?
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst annotatie (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 09-12-2016
CiteertitelJIN 2017/10
SamenvattingFaillissementsrecht, Bevoegdheid tot aanvragen faillissement, Pandrecht
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Is een openbare, en dus inningsbevoegde, pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen? Art. 1 lid 1 Fw.
AnnotatorE.S. Ebels
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2016
CiteertitelJIN 2017/11
SamenvattingFaillissement, Concernverhoudingen, Vereenzelviging, Selectieve betaling, Onrechtmatige daad, Misbruik van bevoegdheid
Samenvatting (Bron)Het hof acht in deze zaak de conclusie gerechtvaardigd dat erflater en geintimeerde 2 tezamen als leidinggevenden van de vennootschappen binnen de Groep misbruik hebben gemaakt van het identiteitsverschil tussen de verschillende rechtspersonen van de Groep. Dit misbruik behoeft in rechte niet te worden gehonoreerd. Het maken van dit misbruik vormt naar het oordeel van het hof een onrechtmatige daad, die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik aan de Staat is toegebracht. Deze verplichting tot schadevergoeding zal niet alleen rusten op de twee personen die met gebruikmaking van hun zeggenschap de betrokken rechtspersonen tot medewerking aan dat onrechtmatig handelen hebben gebracht, maar ook op de rechtspersonen zelf, omdat het ongeoorloofde oogmerk van degenen die hen beheersen rechtens dient te worden aangemerkt als een oogmerk van henzelf.
AnnotatorE.A. van de Kuilen , F. van Pelt
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:4283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 02-12-2016
CiteertitelJIN 2017/12
SamenvattingFaillissementsrecht, Positie dwangcrediteur, Redelijke termijn gedurende afkoelingsperiode, Afdwingen voortzetten dienstverlening geen gestanddoening
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Sprongcassatie. Dienstverlener (dwangcrediteur) schort uitvoering overeenkomst op nadat klant failleert. Curatoren dwingen dienstverlener in kort geding om gedurende afkoelingsperiode te blijven doorleveren. Geldt houding curatoren als gestanddoening van de overeenkomst in de zin van art. 37 Fw?
AnnotatorY.S. Beerepoot
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 02-12-2016
CiteertitelJIN 2017/13
SamenvattingOvereenkomstenrecht, Nakoming, Huurgarantie, Uitleg, Leemte
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst kantoorpand. Uitleg huurgarantie van verkoper aan koper. Moet koper tijdens de looptijd van de huurgarantie medewerking verlenen aan (onder)verhuur van het kantoorpand door de verkoper/huurder voor de periode na afloop van de huurgarantie?
AnnotatorW.A. Braams
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelJIN 2017/14
SamenvattingKoopovereenkomst woning met agrarische bestemming, Bijzondere lasten en beperkingen ex art. 7:15 BW, Beroep op dwaling (art. 6:228 BW), Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW. Samenhang met 15/04731 en 15/04491.
AnnotatorP.H. Bossema-de Greef
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelJIN 2017/15
SamenvattingContractenrecht, Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming, Art. 7: BW, Beroep op dwaling (art. 6:228 BW) of wanprestatie c.q. non-conformiteit (art. 6:74 jo. 7:17 BW) in verhouding met eigen schuld, Art. 6:101 BW
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Is sprake van bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)? Dwaling, art. 6:228 BW. Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW. Samenhang met 15/04494 en 15/04491.
AnnotatorM.F.A. Clijsen , N.R.M. van Hellenberg Hubar
LinkVolledige tekst annotatie (lxa.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelJIN 2017/16
SamenvattingHoor en wederhoor, Nagezonden productie na vonnisbepaling, Onteigeningszaak
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Onteigening. Vervolg op HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3563. Uitspraak van ABRvS door partij toegezonden aan rechtbank nadat vonnis was bepaald. Schending diverse procesrechtelijke voorschriften en beginselen; hoor en wederhoor.
AnnotatorG.J. de Bock , R.A.G. de Vaan
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 06-12-2016
CiteertitelJIN 2017/17
SamenvattingOndeugdelijke poging doodslag op geboren baby’s
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Vrijspraak poging doodslag op geboren babys omdat niet duidelijk is dat zij tijdens de poging leefden. Ondeugdelijke poging? Art. 45.1 Sr. Het Hof heeft tot uitgangspunt genomen dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van een strafbare poging tot (kinder)doodslag van wezenlijk belang is of de baby's tijdens of kort na de geboorte hebben geleefd. Het Hof heeft geoordeeld dat dit niet met voldoende mate van zekerheid is vast te stellen. Voor de vraag of de tlgd. poging tot (kinder)doodslag kan worden bewezen, is van belang of is gehandeld "ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf" op de grond dat de in de tll. omschreven en mitsdien te bewijzen gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van dat misdrijf (ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52). De enkele omstandigheid dat onzekerheid bestaat omtrent het antwoord op de vraag of de baby's tijdens of kort na de geboorte leefden, doet niet af aan de mogelijkheid dat de aan verdachte tlgd. gedragingen zijn begaan "ter uitvoering van het door de verdachte voorgenomen misdrijf". Van die mogelijkheid is echter geen sprake indien de rechter aannemelijk acht dat de baby's dood ter wereld zijn gekomen. De HR casseert en verwijst de zaak naar een ander Hof.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-12-2016
CiteertitelJIN 2017/18
SamenvattingIs een vordering aan te merken als wederrechtelijk verkregen voordeel
Samenvatting (Bron)Profijtontneming: is een vordering aan te merken als wederrechtelijk verkregen voordeel ex art. 36e.5 Sr? Aan de betrokkene is door twee personen de toezegging gedaan dat hij 2.000,- zou krijgen voor de oogst van hennepplanten die in zijn woning zijn gekweekt. Hof: de vordering is als wederrechtelijk verkregen voordeel aan te merken in geval betrokkene dat bedrag nog niet heeft ontvangen. HR: het oordeel dat de enkele toezegging van een geldbedrag zonder meer kan worden aangemerkt als voordeel als bedoeld in art. 36e, vijfde lid, Sr, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip voordeel. Het in de overwegingen van het hof besloten liggende oordeel dat sprake is van daadwerkelijk behaald voordeel is gelet op hetgeen is aangevoerd ontoereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-12-2016
CiteertitelJIN 2017/19
SamenvattingGeluidsopnamen gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting
Samenvatting (Bron)Geluidsopnamen gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting. Eisen p.-v. t.z. ex art. 326 Sv. Art. 326 Sv voorziet niet in de (gedeeltelijke) vervanging van het schriftelijk p.-.v. t.z. door een geluidsopname van hetgeen t.t.z. aan de orde is geweest. Indien de wetgever dit aangewezen acht kan een voorziening in het leven worden geroepen op grond waarvan, ingeval een geluidsopname van het verhandelde t.t.z. is gemaakt, die opname wordt verstrekt aan procespartijen met het oog op de controle van de verslaglegging in het p.v. De cassatieprocedure is een doorgaans volledig schriftelijk proces dat niet geëigend is voor het uitluisteren van geluidsopnames en in voorkomende gevallen het bieden van een mogelijkheid tot het maken van op- en aanmerkingen door partijen. HR stelt voorzitter en griffier van het hof in de gelegenheid een p.-v. op te maken dat voldoet aan de eisen van art. 326 Sv. CAG: verdachte heeft geen belang bij cassatie.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-12-2016
CiteertitelJIN 2017/20
SamenvattingOverzichtsarrest witwassen in verband met de Wet aanpassing witwasregeling
Samenvatting (Bron)Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (eenvoudig witwassen) en art. 420quater.1 Sr (eenvoudig schuldwitwassen) worden ingevoerd. De art. 420bis, eerste lid, Sr en 420quater, eerste lid, Sr vullen de bestaande witwasbepalingen in die zin aan dat het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, ook kan worden bestraft als vorm van witwassen, zonder de vaststelling van gedragingen van de verdachte die (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp. Alsdan moet het bewezenverklaarde verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, worden gekwalificeerd als eenvoudig (schuld)witwassen, als bedoeld in de art. 420bis.1 of 420quater.1 Sr. De strafbaarstelling van eenvoudig witwassen richt zich dus specifiek op de situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. In zo'n situatie is denkbaar dat de tenlastelegging zowel het eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 20-12-2016
CiteertitelJIN 2017/21
SamenvattingOverzichtsarrest oplichting
Samenvatting (Bron)Overzichtsarrest oplichting, art. 326.1 Sr. Valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgreep, samenweefsel van verdichtsels. Bewegen tot. In de praktijk blijken regelmatig vragen te rijzen die verband houden met de precieze aard van de in art. 326.1 Sr specifiek aangeduide oplichtingsmiddelen en de onderlinge samenhang van die middelen. De vooropstellingen in dit arrest beogen enkele uit eerdere rechtspraak voortvloeiende min of meer algemene aandachtspunten en beperkingen weer te geven en met elkaar in verband te brengen, en aldus een hulpmiddel te bieden bij de beantwoording van vragen over het gebruik van oplichtingsmiddelen in concrete gevallen. I.c. oplichting via marktplaats.nl. Aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid. Het oordeel van het Hof dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachte vallen aan te merken als oplichting in de zin van art. 326 Sr geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 20-12-2016
CiteertitelJIN 2017/22
SamenvattingUnus testis
Samenvatting (Bron)Unus testis, art 342.2 Sv. Veroordeling voor 1. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en 2. Verkrachting. Bedreigingen geuit tijdens de verkrachting. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. Het Hof heeft bij de beoordeling of aan het bewijsminimum is voldaan, in aanmerking genomen dat het onder 1 tlgd. betrekking heeft op het uiten van bewoordingen van bedreigende aard of strekking tijdens de seksuele gedragingen waarop het onder 2 tlgd. ziet. Gelet daarop en op o.m. de bewijsmiddelen m.b.t. het uitgeoefende geweld en de gevolgen daarvan, welk geweld naar het niet onbegrijpelijke oordeel van het Hof tevens in verband kon worden gebracht met de bedreigingen, kan niet gezegd worden dat de verklaring van de aangeefster m.b.t. de bedreigingen onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Samenhang met 15/04866.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJIN 2017/23
SamenvattingUitspraak inzake schadevergoeding, Causaal verband, Schadeperiode, Kostenposten
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2226, heeft de Afdeling, voor zover hier van belang, het hoger beroep van de burgemeester ongegrond verklaard, het hoger beroep van [appellant] gegrond verklaard en het besluit van 19 november 2013, waarbij de burgemeester heeft geweigerd om een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor het exploiteren van het horecabedrijf te verlenen, herroepen. Voorts heeft de Afdeling daarbij het onderzoek heropend ter voorbereiding van een uitspraak inzake schadevergoeding.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelJIN 2017/24
SamenvattingLast onder dwangsom, Mediation, Vaststellingsovereenkomst, Betekenis vaststellingsovereenkomst
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2014 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit de opslag van stenen en grond op het perceel [locatie 1] ongenummerd te Hapert te beëindigen en beëindigd te houden en de op het perceel geplaatste afzetcontainer te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelJIN 2017/25
SamenvattingBelanghebbende, Positie hypotheekhouder, Geen afgeleid belang, Rechtstreeks betrokken belang, Herziening exploitatieplan, Financieel gedeelte exploitatieplan een besluitonderdeel, Geen zienswijze ingediend tegen ontwerp exploitatieplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2016 heeft de raad de eerste herziening van het exploitatieplan "Linne Zuidoost" vastgesteld.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn