Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 16-02-2017
Aflevering 7450
RubriekRedactioneel
TitelOver overgangsrecht in het sociale domein
CiteertitelGst. 2017/14
SamenvattingOvergangsrecht zorgt idealiter voor een goede overgang van de ene wettelijke regeling naar de andere. Het heeft dan ook een nuttige, maar tijdelijke, functie. Op 1 januari 2015 trad de stelselherziening in het sociale domein in werking, met onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Op dezelfde datum werd de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Reden genoeg voor goed doordacht overgangsrecht. Is dat gelukt? Om een idee te geven beperk ik mij hier tot de enkele afbakening Wlz-Wmo 2015. Belangrijk is dan artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015. Dit artikel lijkt tussen beide een tamelijk harde scheidslijn te formuleren, maar dat is schijn.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet besluitloze karakter van een melding in het kader van het PAS
CiteertitelGst. 2017/15
SamenvattingOp 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een drietal uitspraken gedaan, waaruit volgt dat de bevestiging van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) géén besluit is als bedoeld in artikel 1:3, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiermee bevestigt de Afdeling het oordeel van haar Voorzitter van 6 november 2015. Anders dan men uit een oogpunt van rechtseenheid en rechtsontwikkeling zou verwachten, grijpt de Afdeling bij de beantwoording van de vraag of een meldingsbevestiging in het kader van het PAS een besluit oplevert, niet terug op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over het besluitkarakter van een bestuurlijke reactie op een melding en de naar aanleiding daarvan gewezen uitspraken over een melding met betrekking tot een uitweg. Dit is opvallend, omdat in nadien gewezen uitspraken het betreffende meldingenstelsel wél is beoordeeld met expliciete gebruikmaking van deze conclusie. In onze analyse van het karakter van de meldingsbevestiging in het kader van het PAS zullen wij de conclusie wél betrekken. (ECLI:NL:RVS:2016:2898 (Meldingsbevestiging Overijssel), ECLI:NL:RVS:2016:2903 (Meldingsbevestiging Gelderland), ECLI:NL:RVS:2016:2893)
Auteur(s)R.H.W. Frins , L.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVaststelling omgevingsplan door de gemeenteraad?
CiteertitelGst. 2017/16
SamenvattingDe bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en burgemeester en wethouders in het kader van de omgevingsrechtelijke besluitvorming is, zowel onder de huidige Wet ruimtelijke ordening als onder de komende Omgevingswet, niet meer van deze tijd. De vaststelling van het omgevingsplan kan worden beschouwd als een bestuursbevoegdheid die niet bij de gemeenteraad, maar bij burgemeester en wethouders thuishoort. De raad behoort de hoofdlijnen van het omgevingsbeleid vast te stellen via de in artikel 2.1 Wro verplicht gestelde structuurvisie en straks onder de Omgevingswet de eveneens verplichte omgevingsvisie, die door burgemeester en wethouders wordt geconcretiseerd in het continu te actualiseren omgevingsplan. Een pleidooi voor herbezinning op de taakverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConsequenties van het wetsvoorstel bestuur en toezicht voor gemeenten
CiteertitelGst. 2017/17
SamenvattingGemeenten werken veel met elkaar samen, zowel in publiekrechtelijke als in privaatrechtelijke rechtsvormen. In de praktijk bestaat de behoefte om privaatrechtelijke samenwerkingsvormen zoals stichtingen en besloten vennootschappen ook te gebruiken voor de uitvoering van publieke taken. Dat terwijl wettelijk gezien de publieke samenwerking de voorkeur moet verdienen. Decentrale overheden kiezen vooral voor de privaatrechtelijke samenwerkingsvormen wanneer het gaat om taken op het gebied van uitvoering, dienstverlening of beheer. De reden hiervoor is dat privaatrechtelijke samenwerking slagvaardiger blijkt te zijn. Er kunnen eenvoudiger besluiten genomen worden. Daarnaast is het wat betreft kosten/baten verhouding vaak gunstiger dan publiekrechtelijke samenwerking.
Auteur(s)E.A. van de Kuilen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelGst. 2017/19
SamenvattingGeen besluit. Reactie op melding in kader van Programmatische Aanpak Stikstof niet gericht op rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Op 3 september 2015 is de door [vergunninghouder] op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling PAS) gedane melding van de door haar voorgenomen wijziging van haar agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats], bevestigd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelGst. 2017/19
SamenvattingGeen besluit. Reactie op melding in kader van Programmatische Aanpak Stikstof niet gericht op rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is de door [vergunninghouder] op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling PAS) gedane melding van de door hem voorgenomen wijziging van zijn agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats], bevestigd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelGst. 2017/20
SamenvattingOntbreken van grenswaarden voor geluidhinder in een evenementenvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2014 heeft de burgemeester aan de Stichting Feestweek Balk een evenementenvergunning verleend voor het evenement Kleintje Feestweek Balk.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-08-2016
CiteertitelGst. 2017/21
SamenvattingWeigering ontheffing winkelopenstelling buiten reguliere tijden. Beoordelingsruimte. Advies politie te algemeen van aard en niet concreet toegespitst. Geen concreet onderzoek naar mogelijke gevolgen. (Zoetermeer)
Samenvatting (Bron)voorlopige voorziening winkeltijdenwet, openstelling 22.00 tot 24.00 uur. Verzoek toegewezen.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelGst. 2017/22
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). Damoclesbeleid, geen bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van beleid. Inherente afwijkingsbevoegdheid. Artikel 4:84 Awb. Handelshoeveelheid harddrugs in garage bij hotel. Verhouding tot ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2014 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast het lokaal aan de [locatie] te Berg en Terblijt (hierna: het lokaal) met ingang van 9 juli 2014 om 11:00 uur voor de duur van twaalf maanden te sluiten en aangezegd de kosten van toepassing van bestuursdwang op [appellant] te verhalen.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelGst. 2017/23
SamenvattingExploitatievergunning. Ondersteunende horeca toegestaan bij de hoofdfunctie sporthal? Kortdurend en incidenteel gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beďnvloeding woon- en leefklimaat in het kader van een exploitatievergunning op grond van de APV. (Bodegraven-Reeuwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2013 heeft de burgemeester aan [vergunninghouder A] en [vergunninghoudster B] (hierna samen en in enkelvoud: [vergunninghouder]) onder voorschriften een exploitatievergunning verleend voor het als openbare inrichting exploiteren van een kantine in en terras bij sporthal De Sporthoeve te Bodegraven.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (tonnaer advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-10-2016
CiteertitelGst. 2017/24
SamenvattingOplegging last onder dwangsom strekkende tot sloop wegens bouwen zonder omgevingsvergunning. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Geen sprake meer van een overtreding. Niet onderkend door het college. Besluit op bezwaar berust niet op een deugdelijke motivering. (Hollands Kroon)
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 22 september 2014, heeft het college [appellant A] onder oplegging van een dwangsom gelast het zonder omgevingsvergunning gebouwde gebouw aan de [locatie] te Nieuwe Niedorp, waarvan hij de eigenaar is, te verwijderen en het gebruik daarvan als (recreatie)woning te staken.
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-10-2016
CiteertitelGst. 2017/25
SamenvattingNadeelcompensatie, schadeberekening en referentieperiode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2013 heeft het college aan Pompeneiland BV een bedrag van 7619,00 aan nadeelcompensatie toegekend.
AnnotatorCh. Lagerweij-Duits
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-10-2016
CiteertitelGst. 2017/26
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen moet in ontwerp ter inzage worden gelegd. (Leek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een varkensstal op het perceel [locatie 1] te Zevenhuizen en voor het in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Leek" gebruiken van deze stal.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 28-10-2016
CiteertitelGst. 2017/27
SamenvattingIs sprake van dienstverlening waarvoor leges mogen worden geheven? Legesheffing is niet mogelijk voor BIBOB-onderzoek in het kader van een vergunning voor exploitatie van een escortbedrijf. (Kerkrade)
Samenvatting (Bron)Art. 229, lid 1, letter b, Gemeentewet; Legesverordening 2013 gemeente Kerkrade. Aanvraag vergunning voor exploitatie escortbedrijf. Geen legesheffing mogelijk voor in dat kader verricht BIBOB-onderzoek
AnnotatorJ.C. Scherff
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2426
Artikel aanvragenVia Praktizijn