Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-02-2017
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelOproep aan de lezer
CiteertitelM en R 2017/1
SamenvattingIn het omgevingsrecht worden we verwend met steeds nieuwe regelgeving. Na de totstandkoming van de Wabo, is bijna meteen begonnen met het ontwerpen van de Omgevingswet. Die wet heeft inmiddels in het Staatsblad gestaan, de AMvB’s ter uitvoering van deze wet in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden en de Invoeringswet is ter consultatie voorgelegd. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze en andere nieuwe regelingen leiden tot nieuwe juridische vraagstukken. Dat zijn onder andere vragen die samenhangen met de integratie die een gevolg is van de nieuwe wetgeving, maar het zijn vooral vragen rond nieuwe sturingsinstrumenten. Deze vragen doen zich voor bij het ontwerp van regels, de uitvoering ervan, maar nadrukkelijk ook bij de toetsing van besluiten op grond van die regels door de bestuursrechter.
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in Nederland, of: een troebele implementatie van de KRW
CiteertitelM en R 2017/2
SamenvattingDe matige kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater en de uitspraak van het Hof van Justitie in de Wezer-zaak hebben geleid tot discussie in Nederland. In deze bijdrage bezien we drie aspecten van de Nederlandse implementatie van de Kaderrichtlijn water. Onze analyse ziet op de implementatie van de bindende kracht van de richtlijndoelen, van de koppeling tussen deze doelen en individuele besluiten en van de wijze van invulling van de ruimte voor saldering. We komen tot de conclusie dat Nederland de Kaderrichtlijn water niet correct implementeert en doen enkele aanbevelingen ter verbetering.
Auteur(s)E.J.H. Plambeck , L. Squintani
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-09-2016
CiteertitelM en R 2017/3
SamenvattingOntvankelijkheid openbaar ministerie. Verdachte wordt gedagvaard ondanks een eerder tegen verdachte uitgevaardigde onherroepelijke – doch niet ten uitvoer gelegde – strafbeschikking. Onder verwijzing naar artikel 255a van het Wetboek van Strafvordering en de geciteerde memorie van toelichting verklaart het hof het OM in hoger beroep ontvankelijk in de strafvervolging.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid openbaar ministerie na dagvaarden verdachte ondanks eerder uitgevaardigde onherroepelijke - maar niet ten uitvoer gelegde - strafbeschikking. Uit de Memorie van Toelichting leidt het hof af dat het na het uitvaardigen van een strafbeschikking aan het openbaar ministerie is voorbehouden om al dan niet tot vervolging in de vorm van dagvaarding over te gaan, als de strafbeschikking niet volledig ten uitvoer is gelegd. Geen sprake van strijd met de beginselen van een goede procesorde door verdachte in de onderhavige zaak alsnog te dagvaarden ondanks de omstandigheid dat de tegen verdachte uitgevaardigde strafbeschikking onherroepelijk was. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de strafvervolging.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:7704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelM en R 2017/4
SamenvattingVernietiging instemmingsbesluit gaswinning Groningen voor de periode 2015-2016.
Samenvatting (Bron)De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 21-03-2016
CiteertitelM en R 2017/5
SamenvattingGeen gevaarlijke stof(fen) betrokken, dus geen zwaar ongeval in de zin van het BRZO
Samenvatting (Bron)Ongeval bij proef in laboratoriumruimte. Geen zwaar ongeval in de zin van het Brzo 1999.
AnnotatorA. Collignon
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-07-2016
CiteertitelM en R 2017/6
SamenvattingBeperkte beroepsmogelijkheden tegen beheerplan; relatie met bestaand gebruik
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van onderscheidenlijk 24 juni 2014, 29 juni 2014 en 26 augustus 2014 hebben het college, de staatssecretaris en de minister op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Merengebied" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2041
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelM en R 2017/7
SamenvattingBeroep op Waarborgfonds mijnbouwschade alleen mogelijk indien de schade bekend is geworden na de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet op 1 januari 2003
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de minister het verzoek van [appellant] om schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade afgewezen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelM en R 2017/8
SamenvattingLast onder dwangsom. De begunstigingstermijn wordt niet verlengd. Dat de vereniging van eigenaren geen toestemming verleende voor het ontluchtingskanaal, maakt dat niet anders.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 6 december 2013, (hierna: het besluit van 6 december 2013) heeft het college [appellant] als drijver van de inrichting New York Pizza Deventer aan de Houtmarkt 10 te Deventer (hierna: de inrichting) onder oplegging van een dwangsom gelast ervoor zorg te dragen dat geurhinder wordt voorkomen, dan wel beperkt tot een aanvaardbaar niveau.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2016
CiteertitelM en R 2017/9
SamenvattingAfwijzing aanvraag om bestemmingsplan vast te stellen. Verwijzing naar beheersverordening. Onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft de raad de aanvraag van [appellant] om een bestemmingsplan vast te stellen voor het motorcrossterrein Prikkedam te Makkinga afgewezen.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 01-11-2016
CiteertitelM en R 2017/10
SamenvattingOverbrenging afvalstoffen (boorwater) van Angola naar Nederland valt onder MARPOL en niet onder EVOA. Vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Overbrenging afvalstoffen (produced water) van Angola naar Nederland valt onder Marpol en niet onder EVOA. Vrijspraak.
AnnotatorW.Th. Douma , O. van Geel
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:8280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 01-11-2016
CiteertitelM en R 2017/11
SamenvattingEconomische zaak. Overbrenging afvalstoffen (produced water) van Angola naar Nederland valt onder MARPOL en niet onder EVOA. Gebruik begeleidingsbrieven of S-formulieren en juiste inhoud daarvan. Vrijspraak. Geen opzet tenlastegelegd, dus overtreding in de zin van de WED. Meer dan drie jaar verstreken. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Overbrenging afvalstoffen (produced water) van Angola naar Nederland valt onder Marpol en niet onder EVOA. Gebruik begeleidingsbrieven of S-formulieren en juiste inhoud daarvan. Vrijspraak. Geen opzet tenlastegelegd, dus overtreding in de zin van de WED. Meer dan drie jaar verstreken. Verjaring.
AnnotatorW.Th. Douma , O. van Geel
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:8287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelM en R 2017/12
SamenvattingHandhavingsverzoek vanwege ernstige geluidsoverlast ten gevolge van drumlessen. Maatwerkvoorschriften met betrekking tot onversterkte muziek. Reikwijdte zorgplicht in Activiteitenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen De Nieuwe Muziekschool afgewezen.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-11-2016
CiteertitelM en R 2017/13
SamenvattingHet standpunt van het bevoegd gezag dat geen MER voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (als bedoeld in onderdeel C, categorie 16.1 van de bijlage bij het Besluit mer) behoefde te worden gemaakt, omdat de ontgronding natuurontwikkeling tot doel heeft, volgt de Afdeling niet. Uit categorie 16.1 noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat voor het antwoord op de vraag of een MER moet worden gemaakt het doel van de activiteit van belang is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2016 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van voormalige landbouwpercelen in eigendom van Staatsbosbeheer ten behoeve van herstel van natuurwaarden in het natuurgebied De Maashorst.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3152
Artikel aanvragenVia Praktizijn