AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-03-2017
Aflevering 10
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 20-10-2016, C-429/15
CiteertitelAB 2017/83
SamenvattingDoeltreffendheidsbeginsel: Termijn van 15 werkdagen voor indienen verzoek subsidiaire asielbescherming is te kort.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 oktober 2016.#Evelyn Danqua tegen Minister for Justice and Equality e.a.#Verzoek van de Court of Appeal om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt - Nationale procedureregel die voor het indienen van een verzoek om subsidiaire bescherming voorziet in een termijn van vijftien werkdagen vanaf de kennisgeving van de afwijzing van de asielaanvraag - Procedurele autonomie van de lidstaten - Gelijkwaardigheidsbeginsel - Doeltreffendheidsbeginsel - Goed verloop van de procedure voor de behandeling van het verzoek om subsidiaire bescherming - Goed verloop van de terugkeerprocedure - Onverenigbaarheid.#Zaak C-429/15.
AnnotatorM. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2016:789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 06-12-2016
CiteertitelAB 2017/84
SamenvattingVerblijfsontzegging door of namens burgemeester opgelegd krachtens art. 2.9A APV Amsterdam. Strafrechtelijke vervolging voor art. 184 Sr. Strafbaarstelling ontbreekt in art. 6.1 APV.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Vrijspraak van handelen i.s.m. art. 184.1 Sr wegens overtreding van een ex art. 2.9A APV Amsterdam 2008 uitgevaardigde gebiedsverbod. Een veroordeling t.z.v. art. 184.1. Sr kan slechts volgen indien verdachte opzettelijk heeft gehandeld. Het Hof heeft in aanmerking genomen dat door de politie aan verdachte mededelingen zijn gedaan omtrent het voornemen van de politie hem voor te dragen voor een gebiedsverbod, de op politie-ervaring gebaseerde prognose van de uitkomst van zon voordracht, en de wijze waarop een gebiedsverbod zou worden bekendgemaakt. s Hofs oordeel dat het te ver voert het (voorwaardelijk) opzet van verdachte erop te baseren dat hij heeft nagelaten nader onderzoek te doen nadat hem de mededelingen waren gedaan, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook niet indien in aanmerking wordt genomen dat verdachte heeft verklaard de mededelingen te hebben begrepen. Cag: anders.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C.E. Huls
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 07-11-2016
CiteertitelAB 2017/85
SamenvattingVerblijfsontzegging door of namens burgemeester opgelegd krachtens art. 2.9A APV Amsterdam. Strafrechtelijke vervolging voor art. 184 Sr. Strafbaarstelling ontbreekt in art. 6.1 APV.
Samenvatting (Bron)Opzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C.E. Huls
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 11-08-2016
CiteertitelAB 2017/86
SamenvattingVerblijfsontzegging door of namens burgemeester opgelegd krachtens art. 2.9A APV Amsterdam. Strafrechtelijke vervolging voor art. 184 Sr. Strafbaarstelling ontbreekt in art. 6.1 APV.
Samenvatting (Bron)opzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast.Bewijsmotivering, wetenschap verdachte van het gebiedsverbod.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C.E. Huls
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelAB 2017/87
SamenvattingWet Bibob. Sprake van een ernstig gevaar van misbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2015 heeft de burgemeester de aan [appellante] verleende drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelAB 2017/88
SamenvattingSchadevergoeding. Nieuwe lijn ter bepaling van causaal verband tussen vernietigde besluiten en schade.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 15 september 2015 heeft de rechtbank een verzoek van Biolicious om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-04-2015
CiteertitelAB 2017/89
SamenvattingBeŽindiging subsidie Nederlandse afdeling van het Lycťe International Saint-Germain-en-Laye.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 juli 2013 heeft de staatssecretaris de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (hierna: NOB) geÔnformeerd over zijn voornemen om met ingang van 1 januari 2014 een korting toe te passen op de subsidie voor 2014 en verder.
AnnotatorJ.R. van Angeren
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 22-09-2016
CiteertitelAB 2017/90
SamenvattingVertrouwensbeginsel: een redelijkerwijs kenbare fout mag in beginsel worden hersteld.
Samenvatting (Bron)1) Correctiebesluit. Bestuursorgaan mag een gemaakte fout herstellen. Appellant had redelijkerwijs kunnen begrijpen dat het oorspronkelijke besluit onjuist was, nu hem eerder was medegedeeld dat hij zou worden voorgedragen voor eervol ontslag uit militaire dienst. Appellant had er dus rekening mee moeten houden dat deze fout na ontdekking hersteld zou worden. Bovendien heeft de minister van zijn bevoegdheid tot herstel van de foutieve beslissing binnen zeer korte termijn gebruik gemaakt. Gelet daarop kan niet geoordeeld worden dat het besluit van de minister in strijd is met het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel. 2) Ontslagbesluit. Ontslag op goede gronden verleend wegens ontheffing van de initiŽle opleiding tot het volgen waarvan hij bij zijn aanstelling is aangewezen, om reden dat hij niet voldoet aan de bij die opleiding gestelde eisen. Geen grond voor het standpunt dat de minister niet in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3523
Artikel aanvragenVia Praktizijn