Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 06-03-2017
Aflevering 3
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 04-01-2017
CiteertitelJAR 2017/39
SamenvattingStudiekostenbeding, Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever indringender op de kosten wijzen
Samenvatting (Bron)Studiekostenbeding. Beroep van de werkgever op dat beding voor zover dat voorkomt in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de gegeven omstandigheden in strijd is met goed werkgeverschap. Voor zover het beding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgenomen is een beroep daarop door de werkgever niet in strijd met goed werkgeverschap en mag werkgever deze kosten verrekenen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, welke op verzoek van de werknemer is geëindigd.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantonrechter Rechtbank Amsterdam 20-1-2017, 5510970 EA VERZ 16-1389
CiteertitelJAR 2017/40
SamenvattingVervangende instemming voor invoering roosterwijziging, Geen inhoudelijk bezwaar OR, Oneigenlijk gebruik
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank Amsterdam 26-01-2017, 5580614 KK 16-1566
CiteertitelJAR 2017/41
SamenvattingStoelendans bij reorganisatie, Vordering werknemers tot opschorting sollicitatieprocedure afgewezen, Beoordeling uitwisselbaarheid
AnnotatorC.G.M. Fruytier
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 20-01-2017
CiteertitelJAR 2017/42
SamenvattingVerplichting werkgever en ondernemingsraad tot verstrekken informatie aan vakbonden over reorganisatie
Samenvatting (Bron)Rechter verplicht Monuta en OR om aan de vakbonden informatie te verstrekken over een reorganisatie
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 30-01-2017
CiteertitelJAR 2017/43
Samenvattingordering vakbonden tot opschorting reorganisatie afgewezen, Beoordeling uitwisselbaarheid functies is taak UWV, Stoelendans
Samenvatting (Bron)Schorsing reorganisatie gevorderd in kort geding. Vordering afgewezen. Geen onrechtmatig handelen of strijd met goed werkgeverschap dat schorsing rechtvaardigt. Beoordeling uitwisselbaarheid voorbehouden aan UWV.
AnnotatorC.G.M. Fruytier
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 21-12-2016
CiteertitelJAR 2017/44
SamenvattingBesluit overgangsrecht transitievergoeding, Werknemer heeft recht op transitievergoeding, Sociaal plan niet aangemeld als cao
Samenvatting (Bron)Geschil over het recht op transitievergoeding, als bedoeld in artikel 7:673 BW. Toepassing van de artikelen 2 en 4 van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Overgang van onderneming. Vraag naar de doorwerking van een sociaal plan dat niet als CAO is aangemeld. Incorporatie? Derdenbeding? Analogische toepassing van artikel 14a Wet CAO? Artikel 3 lid 3 van de Richtlijn 2001/23/EG. Parlementaire geschiedenis WWZ. Artikel 6:248 lid 2 BW. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. De kantonrechter kent - onverminderde - transitievergoeding toe.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:6916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 21-12-2016
CiteertitelJAR 2017/45
SamenvattingMisplaatste grap rechtvaardigt geen ontslag op staande voet, Vergoeding voor onregelmatig ontslag, transitievergoeding en beperkte billijke vergoeding verschuldigd
Samenvatting (Bron)7::681
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:6938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 29-11-2016
CiteertitelJAR 2017/46
SamenvattingOpvolgend werkgeverschap na doorstart uit faillissement (pre-pack), Samenloop Ragetlie-regel en ketenregeling, Van Tuinen-criterium
Samenvatting (Bron)Artikel 7:668a lid 2 BW - onmiddellijke werking - prepack - doorstart na faillissement voor 1 juli 2015 beoordelen naar oud recht anders met terugwerkende kracht.
AnnotatorJ. van der Pijl
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:5284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 5-1-2017, C/09/521713/KG ZA 16-1391
CiteertitelJAR 2017/47
SamenvattingVan commercieel medewerker naar onderhoudsmonteur, Concurrentiebeding zwaarder gaan drukken, Verbod op concurrerende werkzaamheden bij 20 klanten afgewezen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 14-12-2016
CiteertitelJAR 2017/48
SamenvattingVerwijtbaar handelen werkgever, Billijke vergoeding € 141.500,= bruto, Werkgever belet werknemer werkzaamheden op te pakken na burn-out
Samenvatting (Bron)Werknemer is ontslagen als statutair bestuurder en zijn arbeidsovereenkomst is zonder redelijke grond opgezegd. De opzegging is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De werkgever is enkel gericht op de opzegging van de arbeidsovereenkomst en niet op de re-integratie van de werknemer. De kantonrechter kent, naast een transitievergoeding, de verzochte billijke vergoeding van 141.500,00 bruto toe.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:7113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2016
CiteertitelJAR 2017/49
SamenvattingHet vastleggen van de mate van arbeidsongeschiktheid zonder dat bedrijfsarts is geraadpleegd is een verboden verwerking van gezondheidsgegevens
Samenvatting (Bron)Het vermelden van ziekte- of aanwezigheidspercentage door de werkgever in verband met arbeidsinschakeling bij ziekmelding van de werknemer is in strijd met artikel 16 van de Wet op de bescherming persoonsgegevens indien er geen bedrijfsarts aan te pas is gekomen.
AnnotatorC.M. Jakimowicz
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:6795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 24-01-2017
CiteertitelJAR 2017/50
SamenvattingOntbindende voorwaarde “arbeidsovereenkomst eindigt als musical stopt” niet rechtsgeldig, Keuzevrijheid werkgever
Samenvatting (Bron)Gerechtshof: projectclausule musical Sky ongeldig, want past niet in ontslagrecht
AnnotatorA.M. Helstone
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 17-01-2017
CiteertitelJAR 2017/51
SamenvattingWerknemer vindt enveloppen met geld in afval. Werkgever kwalificeert als “vinder”
Samenvatting (Bron)werknemer treft geld aan in een printer die als afval is aangeboden aan afvalverwerkingsbedrijf; is geld afval?; wie is vinder van het geld in de zin van art. 5:5 BW, berdrijf of werknemer?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-01-2017
CiteertitelJAR 2017/52
SamenvattingOntbinding, Kantonrechter heeft naam werkgever in verzoekschrift “verbeterd”, Beroep op niet-ontvankelijkheid verworpen, Deformaliseringstendens
Samenvatting (Bron)WWZ. Ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren. Ingediend door werkgever? Partijperikelen. Ambtshalve rectificatie door kantonrechter. Deformalisering.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-01-2017
CiteertitelJAR 2017/53
SamenvattingOntslagname of beëindigingsovereenkomst, Geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring werknemer
Samenvatting (Bron)WWZ. Werknemer vraagt een ontslag op staande voet om te zetten in een ontslag op eigen verzoek. Is dat een beëindigingsovereenkomst of een opzegging van de werknemer? Voor het rechtsgevolg maakt dat niet uit. Werknemer heeft tijdig een verklaring uitgebracht ex 7:670b lid 2 BW. Een opzegging onder deze omstandigheden is geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die is gericht op vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; WWZ heeft geen wijziging gebracht in deze jurisprudentie.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-01-2017
CiteertitelJAR 2017/54
SamenvattingArbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (m.u.p.), Alleen recht op loon na oproep, Loon voor minimaal drie uur per keer
Samenvatting (Bron)beloning voor beschikbaarheid werknemer in het kader van arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht en de toepasselijkheid van artikel 7:628a BW
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelJAR 2017/55
SamenvattingSchadevergoedingsvordering van werknemer tegen UWV, Beoordelingsmaatstaf causaal verband tussen onrechtmatig bestuursbesluit (ontslagvergunning) en schade
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten. Verwijzing naar HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, NJ 2016/291 (Hengelo/Wevers), alsmede naar HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2087, NJ 2007/187 (Enschede/Gerridzen) en HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3257, NJ 2009/146.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-01-2017
CiteertitelJAR 2017/56
Samenvatting Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met vakbonden, Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM)
Samenvatting (Bron)Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) voor geschil met vakbonden. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) en recht op vrijheid van vakvereniging (art. 11 lid 1 EVRM). Voldoende waarborging van recht op collectieve actie en recht op collectief onderhandelen doordat vakbonden niet zelf, maar via werknemers en personeelsvertegenwoordigers in interne rechtsgang bij EOO en bij het Ambtenarengerecht van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILOAT) kunnen opkomen voor de bescherming van die fundamentele rechten? Vervolg van HR 11 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2534, NJ 2015/369.
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:NL:HR:2017:57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 20-01-2017
CiteertitelJAR 2017/57
SamenvattingImmuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met een werknemer, Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM), Betekenis ontbreken spoedprocedure in voor werknemer beschikbare rechtsgang
Samenvatting (Bron)Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) voor arbeidsgeschil met een werknemer. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM). Betekenis van ontbreken van spoedprocedure binnen rechtsgang bij het Ambtenarengerecht van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILOAT). Rechtspraak EHRM.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 03-02-2017
CiteertitelJAR 2017/58
SamenvattingInternationaal privaatrecht, Vordering jegens bestuurder moet worden gebracht voor de rechter van de lidstaat waar hij als werknemer woonplaats heeft
Samenvatting (Bron)Uitleg EEX-Vo (Verordening Brussel I). Vervolg van HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:164, NJ 2014/73 en HvJEU 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574. Vordering tegen in Duitsland woonachtige partij op grond van onbehoorlijke taakvervulling als bestuurder dan wel werknemer van in Nederland gevestigde vennootschap; art. 2:9 BW, art. 7:661 lid 1 (oud) BW en art. 6:162 BW. Bevoegdheid Nederlandse rechter. De art. 18-21 EEX-Vo verzetten zich tegen toepassing van art. 5, aanhef en onder 1, respectievelijk onder 3 EEX-Vo, indien de vordering mede gebaseerd is op arbeidsovereenkomst. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
AnnotatorK. Wiersma
UitspraakECLI:NL:HR:2017:133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 03-02-2017
CiteertitelJAR 2017/59
Samenvattingvername cabinepersoneel van Martinair door KLM, Klachten over ’s hofs oordeel dat geen sprake is van overgang van onderneming, omdat de identiteit van het cabinepersoneel verloren is gegaan
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Overname van cabinepersoneel van Martinair door KLM. Is sprake van een overgang van onderneming in de zin van art. 7:663 e.v. BW, resp. Richtlijn 2001/23/EG, indien van meet af bekend is dat KLM de desbetreffende passagiersvluchten na een aantal maanden zal staken?
UitspraakECLI:NL:HR:2017:162
Artikel aanvragenVia Praktizijn