Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 09-03-2017
Aflevering 2
RubriekEHRM
TitelEHRM 04-10-2016, 69546/12, ECLI:CE:ECHR:2016:1004
CiteertitelJB 2017/15
SamenvattingFalend toezicht, Bouwplaats, Recht op leven.
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelJB 2017/16
SamenvattingGetuigenbewijs, Aanbod getuigenbewijs op ondeugdelijke wijze gepasseerd.
Samenvatting (Bron)Art. 8:63 Awb. Aanbod getuigenbewijs op ondeugdelijke gronden gepasseerd.
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelJB 2017/17
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Schadevergoeding ter zake van een onrechtmatig besluit, Causaal verband, Condicio sine qua non-verband, Hypothetisch rechtmatig besluit.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten. Verwijzing naar HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, NJ 2016/291 (Hengelo/Wevers), alsmede naar HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2087, NJ 2007/187 (Enschede/Gerridzen) en HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3257, NJ 2009/146.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelJB 2017/18
SamenvattingNadeelcompensatie voor schade als gevolg van plaatsing geluidscherm, Oorzaak schade, Feitelijk handelen, Handelen op grond van publiekrechtelijke taak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2014 heeft de minister het verzoek om nadeelcompensatie van Uptown Advertising afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelJB 2017/19
SamenvattingWob-verzoek, Oplegging geheimhouding door gemeenteraad, Verzoek om opheffing geheimhouding, Belanghebbende, Wijziging jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft de raad het verzoek van [appellant] om opheffing van de geheimhouding die door hem in de vergadering van 12 juni 2013 is opgelegd met betrekking tot de overeenkomst en onderliggende stukken betreffende woonzorgcentrum Van Haarenshuus in Sint Annaparochie (hierna: de stukken), afgewezen.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelJB 2017/20
SamenvattingAanvraag om bestemmingsplan te herzien, Niet tijdig nemen besluit, Besluit niet zijnde beschikking, Uitnodiging aanvraag aan te vullen, Opschorting beslistermijn, Analoge toepassing.
Samenvatting (Bron)[appellant A] en [appellant B] hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad op hun aanvraag van 22 juli 2014 om het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening fase 1A" te herzien voor zover het betreft het perceel [locatie 1] ongenummerd te Hulsel.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelJB 2017/21
SamenvattingIntrekking van last onder dwangsom, Concreet zicht op legalisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2013 heeft het college de aan [vergunninghouder A] en [vergunninghouder B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [vergunninghouder]) opgelegde last onder dwangsom van 10 februari 2012, verzonden op 13 februari 2012, ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01/12/2016, 201603916/2/A3
CiteertitelJB 2017/22
SamenvattingHoger beroep op nader aan te voeren gronden, Start termijn incidenteel hoger beroep, Prematuur incidenteel hoger beroep.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelJB 2017/23
SamenvattingVergunningen voor vlooienmarkt op verschillende data, Voorschrift aan vergunning, Oorzaak gevaar voor openbare orde, Bevoegdheid burgemeester, Ten onrechte niet zelf voorzien door rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 26 april 2013, 30 mei 2013 en 24 juni 2013 heeft de burgemeester aan IJ-Hallen vergunningen verleend voor het organiseren van de evenementen "Gigantische vlooienmarkt IJ-Hallen" op de NDSM-werf in de weekenden van 4 en 5 mei 2013, 1 en 2 juni 2013 onderscheidenlijk 29 en 30 juni 2013.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelJB 2017/24
SamenvattingWob-verzoek, Elektronische indiening aanvraag, Buiten behandelingstelling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 augustus 2014 heeft het college gereageerd op een verzoek van [appellant sub 1] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om openbaarmaking van documenten.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelJB 2017/25
SamenvattingVuurwerkverbod, Gebiedsaanwijzing, Bevoegdheid bestuursorgaan, Verbindendheid Algemene Plaatselijke Verordening, Verhouding APV tot hogere regeling, Unierecht. Notificatierichtlijn, Belangenafweging, Specialiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2014 heeft het college een gebied in het centrum van Hilversum aangewezen als gebied waar het, behoudens door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 (lees: 2.3.6) van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen (hierna: het Aanwijzingsbesluit).
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-12-2016
CiteertitelJB 2017/26
SamenvattingVoorlopige voorziening vreemdelingenzaak, Aanwenden rechtsmiddel, Schorsende werking, Jurisprudentie EHRM, Bijstelling rechtspraak over verzoeken om voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelJB 2017/27
SamenvattingAfwijzing handhavend op te treden, Slijterij in hetzelfde pand als supermarkt, Aanwezigheid leidinggevende in slijterij, Belanghebbende, Relativiteitsvereiste, Correctie Widdershoven, Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2014 heeft de burgemeester een verzoek van de SlijtersUnie om handhavend optreden jegens [appellante sub 2] wegens het zonder aanwezigheid van een leidinggevende geopend hebben van een zogenoemde borrelshop aan de [locatie] in Schijndel afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelJB 2017/28
SamenvattingLast onder dwangsom om bewoning panden te staken, Controlerapporten, Invorderingsbeschikking, Gebruik bevoegdheid, Omvang toetsing, Machtiging tot binnentreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2014 heeft het college [appellante] gelast de bewoning van de panden op de percelen aan de [locaties] te Zaandam voor 1 december 2014 te (laten) staken en gestaakt te (laten) houden onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00 per maand tot een maximum van 25.000,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelJB 2017/29
SamenvattingOmgevingsvergunning voor veehouderij, Uitspraak, Rectificatie uitspraak, Wijziging uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2014 heeft het college aan [belanghebbende A], [belanghebbende B] en [belanghebbende C] (hierna: [belanghebbende]) een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het veranderen en in werking hebben van een veehouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Sint-Oedenrode.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-11-2016
CiteertitelJB 2017/30
SamenvattingTen onrechte geen proceskostenvergoeding na toepassing art. 6:22 Awb, In beroep afdoende onderbouwing bestreden besluit.
Samenvatting (Bron)Intrekking WGA-loonaanvullingsuitkering. Voldoende zorgvuldig medisch onderzoek. Niet aannemelijk gemaakt dat in de FML te weinig beperkingen zijn vastgelegd. Geen twijfel aan de juistheid van de naar behoren gemotiveerde conclusie van de verzekeringsarts. De in de geduide functies voorkomende belasting overschrijdt de belastbaarheid van appellante niet.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 18-11-2016
CiteertitelJB 2017/31
SamenvattingNiet handelen overeenkomstig beleidsregel, Bestuurlijke boete, Bewijsstandaard.
Samenvatting (Bron)Verminderde verwijtbaarheid. 1) Herziening en terugvordering AOW-pensioenen. Geen sprake geweest van duurzaam gescheiden leven. Weliswaar hebben appellanten de informatieplicht geschonden, maar daar staat tegenover dat de Svb ook een verwijt kan worden gemaakt. Van belang daarbij is dat de vraag op het aanvraagformulier AOW, hoe is uw woonsituatie; ik ben gehuwd maar leef gescheiden sinds, niet helder geformuleerd is. In het licht van het artikel 3:4 van de Awb-beleid is een beperking van de herziening tot de helft aanvaardbaar. Als gevolg daarvan dient ook de terugvordering te worden verminderd. 2) Boetes. Uitgaande van de van toepassing zijnde bewijsmaatstaf, is overtuigend aangetoond dat de schending van de informatieverplichting tot benadeling van de Svb heeft geleid. In artikel 17c lid 8, AOW. Is bepaald dat de Svb de bestuurlijke boete kan verlagen indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Aangezien de Raad zich niet kan verenigen met de mate van de herziening en de terugvordering, kan de Raad zich evenmin verenigen met de hoogte van de opgelegde boetes.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 24-11-2016
CiteertitelJB 2017/32
SamenvattingBevoegdheid bestuursrechter, Gestelde onrechtmatige handeling ter voorbereiding besluit.
Samenvatting (Bron)Het onderhavige e-mailbericht was geen voor beroep vatbaar besluit of handeling in de zin van artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder b of d van de Awb. De Raad onderschrijft oordeel rechtbank hierover. Rechtbank heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard kennis te nemen van verzoek om schadevergoeding. Onvoldoende grond voor toewijzing verzoek. Hoger beroep slaagt.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 29-11-2016
CiteertitelJB 2017/33
SamenvattingTen onrechte toepassing gegeven aan art. 4:5 Awb, Geen incomplete aanvraag, Inhoudelijke beoordeling.
Samenvatting (Bron)Ten onrecht aanvraag buiten behandeling gelaten (4:5 Awb). Verzoek schriftelijke verklaring van vermeende werkgever betreft inhoudelijke beoordeling. Afwijzen op schending inlichtingenplicht.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 07-12-2016
CiteertitelJB 2017/34
SamenvattingOverschrijding redelijke termijn, Overschrijding door bestuursorgaan en bestuursrechter. Ttoerekening, Schadevergoeding conform HR 19-02-2016.
Samenvatting (Bron)Geen immateriële schadevergoeding. Vergoeding voor overschrijding redelijke termijn en proceskostenvergoeding.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-12-2016
CiteertitelJB 2017/35
SamenvattingLex certa-beginsel.
Samenvatting (Bron)Art. 7a, eerste lid, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) zoals dat luidde ten tijde hier in geding was in strijd met lex certa-beginsel.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4725
Artikel aanvragenVia Praktizijn