Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-02-2017
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelOostvaardersplassen
CiteertitelM en R 2017/15
SamenvattingDe Oostvaardersplassen zijn een zeer Nederlands natuurgebied. Het is aangelegde natuur in een geheel kunstmatig tot stand gekomen deel van het land, die zich vervolgens zo ‘natuurlijk’ mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Het blijkt een groot succes, al leidt de gang van zaken in het gebied bij tijd en wijle wel tot heftige discussies, die even typerend zijn voor de staat van Nederland als het gebied zelf. Hierbij gaat het vaak over het welzijn van de ‘grote grazers’. De meest recente ophef is ontstaan door een initiatiefvoorstel van een aantal leden van provinciale staten van Flevoland om het beheer van het gebied radicaal anders te gaan aanpakken, nu dat onder de provincie valt en niet langer onder het rijk. Het gebied zou aantrekkelijker en toegankelijker moeten worden voor toeristen en aan de randen zouden hotels en andere vakantievoorzieningen moeten worden gebouwd.
Auteur(s)J. Rutteman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe SDE+, een grote plus voor groen energiebeleid?
CiteertitelM en R 2017/16
SamenvattingNederland heeft als lid van de EU de plicht om in 2020 14% van zijn energie uit duurzame bronnen te verkrijgen. Nederland heeft ervoor gekozen om primair in te zetten op de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hoewel er de laatste jaren voor miljarden is besteed aan deze subsidie, zijn de resultaten teleurstellend te noemen. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe de SDE+ juridisch is ingekleed, waarbij aandacht wordt besteed aan het doel en de werking van de SDE. Daarna wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het praktijkonderzoek dat in het najaar van 2015 is uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de knelpunten die ondernemers ervaren bij de aanvraagprocedure en de ingebruikname van de SDE+. Tot slot wordt de Duitse tegenhanger van de SDE+ besproken: het Erneuerbare-Energien-Gesetz. De Duitse tegenhanger van de SDE+ is namelijk zeer succesvol gebleken. In de hoop duurzaam bij te dragen aan een succesvolle toepassing van de SDE+ wordt deze bijdrage afgesloten met conclusies en aanbevelingen aan de wetgever en (toekomstige) gebruikers van de subsidie
Auteur(s)P.F.M. Dijkshoorn , T.J.W. Quispel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet verkeerslicht springt op oranje!
CiteertitelM en R 2017/17
SamenvattingDit is een vervolg op het artikel dat in 2016 in dit tijdschrift werd gepubliceerd, waarin ik de systematiek van de milieurelevante Europese productregelgeving beschreef. In dat artikel werd al gewezen op de kritische kanttekeningen die bij de naleving en het toezicht en de handhaving werden geplaatst door, onder meer, de enquêtecommissie van de Tweede Kamer die het debacle van de Fyra heeft onderzocht, door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie SZW (ISZW) gezamenlijk. In dit vervolgartikel wordt ingegaan op twee belangrijke, nieuwe rapporten die over het functioneren van de Europese productregelgeving zijn uitgebracht door een enquêtecommissie van het Europees Parlement en door de Algemene Rekenkamer. Meer geschut kan door de gezamenlijke controle-instanties bijna niet meer worden ingezet. In dit artikel wordt de inhoud van de beide nieuwe rapporten kort besproken, nadat eerst de systematiek van de Europese productregelgeving is geschetst, waarbij van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om het eerdere artikel op enkele punten te verduidelijken. Vervolgens wordt in een slotbeschouwing nogmaals ingegaan op de vraag waarmee het eerdere artikel ook werd afgesloten, of er aanleiding bestaat om de regelgeving fundamenteel ter discussie te stellen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelM en R 2017/18
SamenvattingBij het bepalen van de m.e.r.-(beoordelings)plicht van een bestemmingsplan behoeft geen rekening te worden gehouden met gebruiksmogelijkheden die ook reeds in een eerder bestemmingsplan zijn toegekend. Bij een m.e.r.-beoordeling dient uitgegaan te worden van de maximale planologische mogelijkheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelM en R 2017/19
SamenvattingBeleidsregel TUG-ontheffing Zeeland kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college de aanvraag van [wederpartij] voor een generieke ontheffing van het verbod om anders dan op of van een luchthaven te landen of op te stijgen (hierna: de TUG-ontheffing), afgewezen.
AnnotatorK.J. de Graaf , D.C.E. de Haas
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-09-2016
CiteertitelM en R 2017/20
SamenvattingMelding ontgronding is besluit
Samenvatting (Bron)Aan de acceptatie van de melding wel degelijk een rechtsgevolg is verbonden. Pas na acceptatie van de melding mag worden gestart en als de melding niet wordt geaccepteerd op basis van het bestuurlijke rechtsoordeel ingevolge artikel 9a van de Verordening mag de schop niet in de grond. De melding is een verplichte voorwaarde ingevolge de slotpassage van artikel 9a van de Verordening. Het gewenste rechtsgevolg (mogen ontgronden zonder ontgrondingsvergunning) vloeit niet voort uit de Verordening maar uit de acceptatie van de melding. De melding is daarmee naar het oordeel van de rechtbank een melding als gebod (door advocaat-generaal Widdershoven als categorie c bestempeld) en daarmee een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb De door provinciale staten kennelijk voorgestane dynamische verwijzing in de Verordening naar het provinciale natuurbeleid is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Uit de Verordening blijkt niet aan welk beleid moet worden getoetst. Zo is onduidelijk of moet worden getoetst aan geschreven of ongeschreven beleid, intern of extern gericht beleid dan wel beleid in een algemeen verbindend voorschrift of beleid in een beleidsregel. Evenmin of moet worden getoetst aan het beleid zoals dat gold ten tijde van de melding of ten tijde van de vaststelling van het projectplan waar de ontgronding deel van uitmaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is artikel 9a van de Verordening daarom onverbindend voor zover ingevolge dit artikel de melding van de ontgronding zelfstandig zou moeten voldoen aan provinciaal natuurbeleid.
AnnotatorK.J. de Graaf , W.P. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 05-10-2016
CiteertitelM en R 2017/21
SamenvattingAardbevingsschade. Aansprakelijke partijen. Causaal verband. Bewijsvermoeden.
Samenvatting (Bron)Aardbevingsschade. Exploitant in de zin van art. 6:177 BW. Causaal verband. Bewijsvermoeden
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:4402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelM en R 2017/22
SamenvattingMeldingsbevestiging PAS is geen besluit
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is de door [vergunninghouder] op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling PAS) gedane melding van de door hem voorgenomen wijziging van zijn agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats], bevestigd.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelM en R 2017/23
Samenvatting150 jaar oude eik in Goirle geen onderdeel van bomenrij van meer dan 20 bomen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2014 heeft het college aan de gemeente Goirle omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een houtopstand aan de Turnhoutsebaan ter hoogte van nummer [..] te Goirle.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 23-11-2016, C-442/14
CiteertitelM en R 2017/24
SamenvattingOpenbaarmaking van informatie over emissies in het milieu
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 november 2016.#Bayer CropScience SA-NV en Stichting De Bijenstichting tegen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.#Verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 2003/4/EG - Artikel 4, lid 2 - Toegang van het publiek tot informatie - Begrip ,informatie over emissies in het milieu' - Richtlijn 91/414/EEG - Richtlijn 98/8/EG - Verordening (EG) nr. 1107/2009 - Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Vertrouwelijkheid - Bescherming van industriele en commerciele belangen.#Zaak C-442/14.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2016:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 23-11-2016, C-673/13 P
CiteertitelM en R 2017/25
SamenvattingInformatie die betrekking heeft op uitstoot in het milieu
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 november 2016.#Europese Commissie tegen Stichting Greenpeace Nederland en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).#Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de instellingen - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Milieu - Verdrag van Aarhus - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Artikel 6, lid 1 - Risico van aantasting van de commerciele belangen van een natuurlijke of rechtspersoon - Begrip ,informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu' - Documenten betreffende de toelatingsprocedure voor een werkzame stof die is opgenomen in gewasbeschermingsmiddelen - Werkzame stof glyfosaat.#Zaak C-673/13 P.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2016:889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelM en R 2017/26
SamenvattingReikwijdte vergunning o.g.v. Ontgrondingenwet; verkeer van en naar ontgronding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2016 heeft het college een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van een aantal percelen op de locatie, plaatselijk bekend als Looierbroek te Ottersum.
AnnotatorW.J.W. van Eijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-12-2016
CiteertitelM en R 2017/27
SamenvattingZeeuwse trekpaarden; handhaving tentoonstellingsverbod t.a.v. paarden die in Frankrijk zijn gecoupeerd teneinde het coupeerverbod in Nederland te omzeilen – vrij verkeer van diensten
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling, Couperen paarden, tentoonstellings- en keuringsverbod, artikel 2.16, vierde lid, van de Wet dieren, vrij verkeer van diensten, gerechtvaardigde beperking
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:400
Artikel aanvragenVia Praktizijn