Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 01-09-2012
Aflevering 3
TitelBestuurlijke lus: terugkomen op een in een tussenuitspraak neergelegde bindende eindbeslissing
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 3, nr. 1
SamenvattingOver de op 1 januari 2010 in werking getreden ‘Wet bestuurlijke lus’ is reeds het nodige geschreven. Opmerkelijk genoeg is er weinig tot geen aandacht voor de vraag of de bestuursrechter – in het kader van het toepassen van een bestuurlijke lus – terug kan komen op een in een tussenuitspraak gegeven bindende eindbeslissing en zo ja, op basis van welk criterium. Deze vraag staat in de onderhavige bijdrage centraal. Er zal onder meer in worden gegaan op de uit het burgerlijk procesrecht afkomstige leer van de bindende eindbeslissingen, meer concreet op het – inmiddels – relatief ruime criterium dat door de Hoge Raad is geformuleerd om op die binding een uitzondering te maken.
Auteur(s)R. Ortlep
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPubliekrechtelijke normering van semipublieke instellingen
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 3, nr. 2
SamenvattingIn deze bijdrage wordt een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre semipublieke instellingen in verticale zin genormeerd worden door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de grondrechten uit de Grondwet en het EVRM. Daarnaast wordt betoogd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de grondrechten in verticale zin van toepassing behoren te zijn op semipublieke instellingen waarvan het beheer onder overwegende overheidsinvloed staat, mits een dergelijke instelling door de overheid wordt ingezet om publieke belangen te verwezenlijken. Daarbij wordt inspiratie ontleend aan de rechtspraak van het EHRM.
Auteur(s)N. Jak
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGedoogbeslissingen: besluit, half besluit of geen besluit?
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 3, nr. 3
SamenvattingOp grond van de jurisprudentie zijn bepaalde gedoogbeslissingen geen besluit, andere wel. Ook zijn er gedoogbeslissingen die voor de ene belanghebbende burger een besluit zijn, maar voor de andere niet. In deze bijdrage behandelt de auteur het rechtskarakter van de belangrijkste typen gedoogbeslissingen.
Auteur(s)F.R. Vermeer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtseenheid in het bestuursrecht
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 3, nr. 4
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de recente uitspraken van de hoogste bestuursrechters die alle tot doel hebben op een voor de rechtspraktijk herkenbare wijze de rechtseenheid op het terrein van het bestuursrecht en bestuursprocesrecht te bevorderen. Tevens wordt ingegaan op de hiermee verwante vraag naar de wenselijkheid van institutionele wijzigingen in de organisatie van de bestuursrechtspraak.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVier geluiden van buiten
CiteertitelJB Plus 2012, afl. 3, nr. 5
SamenvattingOm aandacht te besteden aan het 12,5 jarig bestaan van JBplus was op vrijdag 8 juni jl. een symposium belegd te Houten. Geluiden van buiten; heden en toekomst van het bestuursrecht was de aansprekende en verwachtingen wekkende titel. In zijn welkomstwoord gaf prof. mr. Rob Widdershoven (Universiteit Utrecht) aan dat naar zijn idee de paarse euforie die heerste bij de inwerkingtreding van de Awb in 1994, in 2012 voorbij is. Tegenwoordig is het bestuursrecht volwassen geworden, maar komen er steeds meer geluiden van buiten, van vooral niet-juridische gebruikers van het bestuursrecht, dat recht en praktijk steeds verder uit elkaar aan het groeien zijn. Tijd dus voor bezinning daarop. Met het oog hierop hielden vier sprekers van buitenaf een inleiding over de wensen en verwachtingen die zij, ieder vanuit hun eigen invalshoek, hebben over de toekomst van het bestuursrecht en de Awb. Het ging om mr. Anna Jonkhof (advocaat bij Vos en Vennoten Advocaten), mr. Martijn Smaling (senior-jurist bestuursrecht en voorzitter van de vakgroep bestuursrecht bij de Juridische Dienstverlener DAS), mr. Jessica Hoitink (directeur Juridische Zaken van de gemeente Amsterdam) en Merel van Leeuwen (journalist bij het dagblad De Pers).
Auteur(s)N.E.J.N. Loonen , E.J.H. Plambeck
Artikel aanvragenVia Praktizijn