Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 22-03-2017
Aflevering 2
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 8-12-2016, C-553/15
CiteertitelJAAN 2017/42
SamenvattingInbesteding, In house-gunning, Aanbestedingsplicht
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 december 2016.#Undis Servizi Srl tegen Comune di Sulmona.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten voor diensten - Gunning van de opdracht zonder aanbestedingsprocedure - Zogeheten ,in house'-gunning - Voorwaarden - Toezicht zoals op de eigen diensten - Verrichting van het merendeel van de werkzaamheden - Opdrachtnemende vennootschap met overheidskapitaal waarvan de aandelen worden gehouden door verscheidene territoriale overheden - Werkzaamheden die mede worden verricht voor niet-deelnemende territoriale overheden - Werkzaamheden, opgelegd door een niet-deelnemende overheidsinstantie.#Zaak C-553/15.
AnnotatorD.J.L. van Ee , R.P. Fennis
UitspraakECLI:EU:C:2016:935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-51/15
CiteertitelJAAN 2017/43
SamenvattingOverheidsopdracht, Doelcorporatie in de vorm van publiekrechtelijke rechtspersoon, Overdracht bevoegdheden
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 december 2016.#Remondis GmbH & Co. KG Region Nord tegen Region Hannover.#Verzoek van het Oberlandesgericht Celle om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 4, lid 2, VEU - Eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur - Interne organisatie van de lidstaten - Territoriale lichamen - Rechtsinstrument dat een nieuwe publiekrechtelijke entiteit in het leven roept en de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden met het oog op het verrichten van openbare taken organiseert - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 1, lid 2, onder a) - Begrip ,overheidsopdracht'.#Zaak C-51/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-355/15
CiteertitelJAAN 2017/44
SamenvattingRaamovereenkomst, Uitsluiting, Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Procesrecht, Rechtsbescherming
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 21 december 2016.#Bietergemeinschaft Technische Gebaudebetreuung GesmbH und Caverion Osterreich GmbH tegen Universitat fur Bodenkultur Wien en VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 89/665/EEG - Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten - Artikel 1, lid 3 - Procesbelang - Artikel 2 bis, lid 2 - Begrip ,betrokken inschrijver' - Recht van een inschrijver die door de aanbestedende dienst definitief is uitgesloten om beroep in te stellen tegen het nadien genomen besluit tot gunning van de opdracht.#Zaak C-355/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/45
SamenvattingProcesrecht, Niet-ontvankelijkheid, Tussenkomst, Erkenningsregeling
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Ontvankelijkheid van partijen in hoger beroep na tussenkomst en voeging in eerste aanleg en mogelijkheid tot tussenkomst in hoger beroep. Uitleg aanbestedingsdocumentatie.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:9759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 03-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/46
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst, Nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met mededingingsrecht
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Na gunning gesloten overeenkomst aantastbaar door voorzieningenrechter in hoger beroep? Toepassing HR ECLI:NL:HR:2016:2638. Ondernemersvereniging? Strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/101 VWEU? ECLI:NL:HR:2012:BX0345 ook van toepassing in kort geding. Mededingingsbeperkende strekking besluit onvoldoende aannemelijk.
AnnotatorM.B. Klijn
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 25-05-2016
CiteertitelJAAN 2017/47
SamenvattingMarktconsultatie, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Discriminatiebeginsel, Mededinging, Verstoppen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht
Samenvatting (Bron)kort geding; aanbestedingsprocedure; centraal staat de vraag of een aanbestedingsplichtige opdracht al dan niet is 'verstopt' in een andere opdracht.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:3127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 10-06-2016
CiteertitelJAAN 2017/48
Samenvatting Onderzoeksplicht, VCA-certificaat, Herstelmogelijkheid, Aanvulling of verduidelijking inschrijving
Samenvatting (Bron)Aanbesteding vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseis, naam op certificaat van moedermaatschappij. Inschrijving hoefde niet ongeldig te worden verklaard.
AnnotatorA.T.M. van den Borne , P.J.M. van Limpt
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 08-09-2016
CiteertitelJAAN 2017/49
SamenvattingUitleg overeenkomst, Beginselen van aanbestedingsrecht, Redelijkheid en billijkheid, Marktconforme prijs
Samenvatting (Bron)Kern van het geschil tussen partijen is de vraag welke prijs zij zijn overeengekomen in het kader van het ophalen van aangetekende poststukken. Eiser vordert betaling van facturen. Gedaagde meent dat in de aanbesteding is ingeschreven voor een lager bedrag en weigert betaling van de facturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de aanbestedende dienst tot het einde van de fase van uitvoering van de aanbesteding de door haarzelf vastgestelde criteria in acht moet nemen. In dit geval is naar voorlopig oordeel de uitleg die eiser geeft aan de overeenkomst in overeenstemming met de aanbestedingsstukken. Vordering tot betaling facturen toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 19-10-2016
CiteertitelJAAN 2017/50
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, RAW, Uitleg aanbestedingsstukken, Realistische inschrijving
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding onderhoud openbare verlichting. In dit geding staat de vraag centraal of, bij de toepassing op een aanbesteding van de Standaard RAW-bepalingen, een inschrijving met een bedrag van 0,- aan uitvoeringskosten en algemene kosten een ongeldige inschrijving oplevert. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is.
AnnotatorK. van der Lee , B.A.M. Nijhuis
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:13935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 14-11-2016
CiteertitelJAAN 2017/51
SamenvattingNiet-ontvankelijkheid, Ingrijpen in reeds gesloten overeenkomst, Raming, Splitsing van opdracht, Overlegging van stukken
Samenvatting (Bron)Aanbesteding tussenvonnis. Verzoek ex art 22 Rv tot het overleggen van informatie. Te weinig informatie voorhanden om een beslissing te kunnen nemen.
AnnotatorG. 't Hart
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 17-11-2016
CiteertitelJAAN 2017/52
SamenvattingStoring Tenderned, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Tijdig inschrijven, Risico van systeem- en internetstoringen
Samenvatting (Bron)Storing TenderNed
AnnotatorL. Knoups
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:9334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 23-11-2016
CiteertitelJAAN 2017/53
SamenvattingCommissie van Aanbestedingsexperts, Aanhouding klachtbehandeling Commissie van Aanbestedingsexperts
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Vonnis in incident. Eisers hebben over de bezwaren tegen de aanbesteding die in dit kort geding aan de orde zijn al een klacht ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op grond van haar reglement houdt de Commissie de behandeling van de klacht aan, indien over die aanbestedingsprocedure ook een procedure bij de rechter aanhangig is gemaakt, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. De Commissie kan de behandeling van de klacht in afwijking hierop hervatten, indien daartoe een verzoek wordt gedaan door de rechter. De vordering van eisers om de Commissie te verzoeken de klachtbehandeling te hervatten wordt afgewezen. De aanbestedende dienst heeft uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de gevorderde provisionele voorziening. Voor de gevraagde provisionele voorziening is geen wettelijke grondslag en de wens van eisers om de opvatting van de Commissie mee te laten wegen in het aanhangig gemaakte kort geding is ontoereikend om reeds nu in te grijpen in de rechtsverhouding tussen partijen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:15833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 28-11-2016
CiteertitelJAAN 2017/54
SamenvattingMeerdere inschrijvers van n concern, Collusie, (On)geldigheid inschrijving, Geschiktheidseis, Keurmerkeis, Tijdelijke overeenkomst
Samenvatting (Bron)Overheids aanbesteding. Alle vorderingen afgewezen. Gebod 2 inschrijvers ongeldig te verklaren afgewezen. Verbod tijdelijke overeenkomst ook afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 07-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/55
SamenvattingPrivate aanbesteding, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Minimumeisen, Gunningscriteria, Onduidelijke opdrachtspecificaties, Heraanbesteding
Samenvatting (Bron)Private aanbesteding.De gevolgde procedure is in strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel omdat de opdrachtspecificaties onduidelijk zijn.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:6545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 08-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/56
SamenvattingBeroep op derde/onderaannemer, Geschiktheidseis, Herstelmogelijkheid
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vorderingen afgewezen. Europese openbare aanbesteding. Geschiktheidseis: bewijs lidmaatschap SWK.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:9039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 08-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/57
SamenvattingEindvonnis, Stelplicht, Onderbouwing standpunt, Proactieve houding
Samenvatting (Bron)aanbesteding. eindvonnis na tussenvonnis. vordering afgewezen, niet voldaan aan stelplicht
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 14-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/58
SamenvattingConcurrentiegerichte dialoog, Abnormaal lage inschrijving
Samenvatting (Bron)De gemeente heeft de inschrijving van eiseres kunnen afwijzen op grond van het inschrijven met een abnormaal lage prijs.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:8321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 15-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/59
SamenvattingOngeldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Open begroting ontbreekt bij inschrijving. Ongeldige inschrijving.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:10304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 19-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/60
SamenvattingInkoopprocedure, Ongeldige inschrijving, Beroep op derden/onderaannemers, Keurmerk
Samenvatting (Bron)Kort geding betreffende een inkoopprocedure van zorgverzekeraars tot het verzorgen van zittend ziekenvervoer. Inschrijving eiseres is (alsnog) ongeldig verklaard. Eiseres kan zich daar niet mee verenigen, maar haar vorderingen worden in dit geding afgewezen. Eiseres moet, om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, een beroep doen op andere vennootschappen en dat is gelet op het bepaalde in de inkoopdocumenten niet toegestaan. De omstandigheid dat het gaat om vennootschappen binnen hetzelfde concern maakt dat niet anders. Ook is aan eiseres niet het vereiste keurmerk verleend. Dit is wel verleend aan een andere vennootschap binnen het concern, maar dat maakt niet dat eiseres aan de hieromtrent gestelde eis voldoet.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:16420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 30-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/61
SamenvattingConcessie, Concessieoverkomst voor diensten, Aanbestedingsplicht, Aanbestedende dienst, Overbruggingsovereenkomst, Grensoverschrijdend belang, Looptijd overeenkomst
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Concessie. Overbruggingsovereenkomst aanbestedingsplichtig? Aanbestedingsprocedure definitieve overeenkomst op voorhand onregelmatig?
AnnotatorJ.C. Langeveld
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:10108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 30-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/62
Samenvatting(On)geldige inschrijving, Uitleg, Cao-norm
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen eiseres. Anders dan eiseres stelt is duidelijk wat de aanbestedende dienst met een bepaalde eis heeft bedoeld. Eiseres heeft, in het licht van het gemotiveerde verweer van zowel de aanbestedende dienst als de tussengekomen partij (aan wie de opdracht voorlopig is gegund) niet voldoende onderbouwd dat de tussengekomen partij niet aan die eis voldoet.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:16542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 03-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/63
SamenvattingVoorlopig gunningsvoornemen, Verbod tot uitvoering gunningsvoornemen, Uitleg, Rechtsverwerking, Knock-out eis
Samenvatting (Bron)Aanbesteding.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 06-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/64
Samenvatting(On)geldige inschrijving, Motivering gunningsbeslissing, (On)haalbaarheid inschrijving, Puntentoekenning, Aanvulling motivering, Beroep on ongeldigheid door tussenkomende partij
Samenvatting (Bron)Kort geding aanbesteding. Motivering afwijzing. Recht van tussenkomende partij zich te beroepen op ongeldige inschrijving.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 23-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/65
SamenvattingKwalitatief gunningscriterium, Uitleg gunningscriterium, Transparantiebeginsel, Beoordeling gunningscriteria
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding Raamovereenkomst Biologie. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat zij bij het indienen van haar deelplan (een gunningscriterium), vooruitlopend op het n gunning door haar te maken Generieke Kwaliteitsplan, geen rekening behoefde te houden met de eisen waaraan dat Generieke Kwaliteitsplan moest voldoen, meer specifiek de eis van PDCA. Bezien in het licht van de gemotiveerde toelichting door de aanbestedende dienst van de gegeven beoordeling, wordt eiseres evenmin gevolgd in haar stelling dat, als zij daar al rekening mee had moeten houden, haar deelplan daar aan voldoet. De vorderingen worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 31-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/66
SamenvattingOngeldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Tussenkomst
Samenvatting (Bron)Geschil naar aanleiding van Europese Aanbestedingsprocedure voor levering meubilair. Eisende partij heeft ingeschreven in de aanbesteding, maar heeft niet gewonnen. Eiser heeft geen punten gescoord op subgunningscriterium 3, omdat voor n meubel een tekening die aan de eisen voldeed ontbrak. Eiser is het hiermee oneens en vordert onder meer herbeoordeling van zijn inschrijving. De winnende inschrijver treedt op als tussenkomende partij in het geding en voert aan dat de inschrijving van de eisende partij ongeldig had moeten worden verklaard. Dat standpunt wordt door de voorzieningenrechter overgenomen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 4-2-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/67
SamenvattingReferentieproject, Toelaatbaarheid selectiecriteria, Proportionaliteit minimumeisen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 4-3-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/68
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Verificatie, Telefonische mededeling door aanbestedende dienst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 10-05-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/69
SamenvattingGunningscriterium, Economisch meest voordelige inschrijving, Laagste prijs, Motivering gunningscriterium laagste prijs, Duurzaamheid
AnnotatorH.J. van der Horst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 21-7-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/70
SamenvattingTransparantie selectiecriteria, Beoordeling selectiecriteria, Referentie, Kerncompetentie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 20-12-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/71
SamenvattingTransparantie gunningscriteria, Herstelmogelijkheid, Herinschrijving, Ernstig procedureel gebrek, Intrekking aanbestedingsprocedure
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelRedactie 23-01-2017, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/901
SamenvattingRedactioneel artikel.
AnnotatorP. Heijnsbroek
Artikel aanvragenVia Praktizijn