Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 22-03-2017
Aflevering 3
RubriekRedactioneel artikel
TitelRedactie 14-3-2017, n.v.t.
CiteertitelJM 2017/957
Samenvatting In memoriam prof. mr. Kees Lambers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel artikel
TitelRedactie 14-3-2017, n.v.t.
CiteertitelJM 2017/956
SamenvattingDe nieuwe regels voor milieueffectrapportage als gevolg van de gewijzigde project-m.e.r.-richtlijn: meer kwaliteit en transparantie!
AnnotatorS.M. van Velsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 05-02-2016
CiteertitelJM 2017/33
SamenvattingWijzigingsplan, 30 km-wegen, Brommergeluid, Voorwaardelijke verplichting, Akoestisch onderzoek, Toelichting bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelJM 2017/34
SamenvattingWegverkeerslawaai, Akoestisch onderzoek, Maatregelen, Geluidsarm asfalt, Wringend verkeer, Binnenwaarde
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2016 heeft het college met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor de woningen [locatie A] en [locatie B] te Maasdijk, gemeente Westland.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 07-02-2017
CiteertitelJM 2017/37
SamenvattingVoorlopige voorziening, Ffw-ontheffing, Verklaring van geen bedenkingen, Jaarrond beschermde nesten, Boomvalk, Verstoren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2016 heeft het college het uitwerkingsplan "Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking)" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJM 2017/36
SamenvattingMilieueffectrapportage, Omgevingsvergunning, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Rundveehouderij, Varkenshouderij, Veehouderij, Melkkoeien
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2014, voor zover van belang, heeft het college aan [appellante sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een veehouderij op het perceel [locatie 1] te Doorn.
AnnotatorG.A.J.M. Hoevenaars
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke Ordening
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJM 2017/39
SamenvattingProvinciaal inpassingsplan, Ruimtelijke onderbouwing, Microtesla, Voorzorgsbeleid, Cumulatie magneetveld, Reflexwerking relativiteit, Volksgezondheid, Lange termijneffect, Korte termijneffect, Magneetveld, Ondergrondse hoogspanningsverbinding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2016 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord-Holland" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorJ.S. Haakmeester
LinkVolledige tekst annotatie (haakmeesteradvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Strafrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 26-01-2017
CiteertitelJM 2017/28
SamenvattingAfvalstoffen, Zorgplicht, Biovergistingsinstallatie, Bleekaarde, Actief kool, Valsheid in geschrifte, EURAL-code
Samenvatting (Bron)Een bedrijf heeft zich gedurende een periode van ongeveer drie jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan het afvoeren van grote hoeveelheden van een gevaarlijke afvalstof, die alleen door verbranding verwerkt had mogen worden, als een ongevaarlijke afvalstof die geschikt zou zijn voor gebruik in een biovergister. Door de betreffende gevaarlijke afvalstof een verkeerde benaming te geven, is de stof terechtgekomen in een biovergister, verwerkt als meststof en vervolgens uitgereden over de landbouwgrond. Het bedrijf heeft de betreffende afvalstof onder meer afgegeven aan bedrijven die daartoe niet bevoegd waren. Door het afvoeren van de gevaarlijke afvalstof ontstaan aanzienlijke risicos voor de volksgezondheid en op forse milieuschade. Het bedrijf heeft zich hierbij meermalen schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift door op de formulieren een onjuiste naam en code van de afvalstof te vermelden en zodoende te doen alsof het om een niet gevaarlijke afvalstof ging. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de verdachte recent niet is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met de periode waarin de feiten zijn gepleegd en dat niet is gebleken dat de verdachte zich na die periode niet opnieuw schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Mede gelet op de financiŽle situatie van het bedrijf matigt de rechtbank de door de officier van justitie geŽiste geldboete. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke geldboete van 40.000 euro.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke Ordening
TitelRaad van State 25-01-2017
CiteertitelJM 2017/40
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking, Ruimtelijke relevantie, Sluitingstijden, Maximum aantal personen, Voorwaardelijke verplichting, Restaurant met zaalaccommodatie, Nieuwe stedelijke ontwikkeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) 2014" vastgesteld.
AnnotatorM.H. Blokvoort
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 24-01-2017
CiteertitelJM 2017/29
SamenvattingAfvalstoffen, Oud papier, Inherente verontreiniging, Stoorstoffen, Behoorlijke sortering, Verontreinigingsgraad, Groene-lijst-afvalstof, Valsheid in geschrifte, Milieucriminaliteit, Concurrentievervalsing
Samenvatting (Bron)Internationale handel in oud papier. EVOA. Illegale overbrenging van afvalstoffen. Code B2030. Groene lijst afvalstof of oranje lijst afvalstof? Artikel 2, aanhef en onder 35, van de EVOA. Betekenis gemengd afval en mengsel. Betekenis van beleidsregels in het kader van bestuursrechtelijke handhaving bij verontreinigd papierafval voor strafrechtelijke vervolging.
AnnotatorT. van der Meulen , S. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelJM 2017/31
SamenvattingBodemverontreiniging, Nazorgplan, Evaluatieplan, Voormalige stortplaats, Stabiele eindsituatie, Gebruiksbeperkingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2015 heeft het college ingestemd met het evaluatieverslag Evaluatieverslag van het slopen en saneren van het buitenzwembad "De Tobbe" en de aanleg van een nutstracť in het Groenhovenpark te Gouda van 27 juni 2014, exclusief de hierin opgenomen nazorgbepalingen, en met het nazorgplan zoals dat is neergelegd in hoofdstuk 5 van het rapport Notitie nazorg Groenhovenpark te Gouda, van 10 februari 2015.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Burgerlijk recht
TitelRechtbank Amsterdam 14-12-2016
CiteertitelJM 2017/32
SamenvattingAansprakelijkheid advocaat, Schadestaat, Voorschot schadevergoeding, Kort geding, Schadevergoeding
Samenvatting (Bron).
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:8311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelJM 2017/35
SamenvattingBestemmingsplan, Herstelbesluit, Woon- en leefklimaat, Geurhinder, Geurbelasting, Achtergrondgeurbelasting, Blootstellingsresponsrelaties, Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij, Pluimveebedrijf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Zandstraat 99" vastgesteld.
AnnotatorP.B. Bokelaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Noord-Holland 05-12-2016
CiteertitelJM 2017/38
SamenvattingZandhagedis, Dwingende reden van groot openbaar belang, Verklaring van geen bedenkingen, Vvgb, Verbod op doden, Habitattypen, Prioritair habitat, Significante effecten, Deskundigenoordeel, Second opinion, Ecologisch onderzoek, Soortenbescherming, Fietspad, Waterleidingduinen
Samenvatting (Bron)De omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse waterleidingduinen is ten onrechte verleend. Bij de aangehaakte verleende verklaring van geen bedenkingen (vvgb), afgegeven in het kader van de uitvoering van de Flora-en faunawet (Ffw), is ten onrechte aangenomen dat het recreatieve doel van het fietspad een dwingende reden van groot openbaar belang is die ontheffing van het bepaalde in artikel 11 van de Ffw rechtvaardigt. Daarnaast is miskend dat het verbod als opgenomen in artikel 9 Ffw is overtreden. Bovendien is voor wat betreft de aangehaakte vvgb, afgegeven in het kader van de uitvoering van de natuurbeschermingswet 1998, bij de rechtbank twijfel over de vraag of de aanleg en het gebruik van het fietspad geen blijvende schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken (Natura 2000) gebied.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:9941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelJM 2017/30
SamenvattingBelanghebbende, Maatwerkvoorschriften, Glastuinbouw, Assimilatieverlichting, Gevolgen van enige betekenis
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2014 heeft het college voor de inrichting van Rozenkwekerij Marjoland B.V. maatwerkvoorschriften met betrekking tot de afscherming van assimilatiebelichting vastgesteld.
AnnotatorE.J.H. Plambeck , F.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3100
Artikel aanvragenVia Praktizijn