Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 01-09-2014
Aflevering 3
TitelHet huisbezoek en de vordering van informatie: adequate rechtsbescherming door de strafrechter, de bestuursrechter en de burgerlijke rechter?
CiteertitelJB Plus 2014, afl. 3, nr. 1
SamenvattingIn het strafrecht en het bestuursrecht is op verschillende wijze geregeld wie in welke mate inbreuk kunnen maken op het huis- en zwijgrecht en welke rechtsbescherming tegen een dergelijke inbreuk openstaat. Van voorafgaande toetsing is veelal geen sprake, met dien verstande dat in bepaalde gevallen een kort geding kan worden aangespannen. In deze bijdrage die een bewerking vormt van een gedeelte van een rapport dat een door LOVS en LOVB ingestelde werkgroep uit zal brengen wordt bekeken welke eisen het EVRM stelt aan inbreuken op het huis- en zwijgrecht en hoe de nationale rechtsbescherming is vormgegeven.
Auteur(s)R. Stijnen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb
CiteertitelJB Plus 2014, afl. 3, nr. 2
SamenvattingDeze bijdrage bevat zowel een beschrijving als een beoordeling van de praktijk van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb en vormt een bewerking van een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Deze versnellingsinstrumenten zijn de dwangsom bij niet tijdig beslissen, het beroep bij niet tijdig beslissen en de lex silencio positivo. In deze bijdrage wordt eerst een beschrijving van de versnellingsinstrumenten gegeven. Vervolgens wordt de praktijk van de versnellingsinstrumenten behandeld. Deze bijdrage wordt afgesloten met een conclusie.
Auteur(s)R. Ortlep , B.J. Schueler , H.H.M. Scholtes , M. Blekemolen , A.P.W. Duijkersloot , C.B. Modderman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe sturende rol van de bestuursrechter en onpartijdigheid - een spanningsveld
CiteertitelJB Plus 2014, afl. 3, nr. 3
SamenvattingDe laatste jaren ligt de focus van de bestuursrechter op het definitief beslechten van geschillen. Onder andere het instrument van de bestuurlijke lus en de aanpak die bekend staat als de Nieuwe Zaaksbehandeling staan hem hierbij ter beschikking. In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de sturende rol van de bestuursrechter in de toepassing van de bestuurlijke lus en de Nieuwe Zaaksbehandeling op gespannen voet staat met het onpartijdigheidsbeginsel. Daarnaast wordt ingegaan op overeenkomsten tussen de bestaande spanningen met het onpartijdigheidsbeginsel en een aantal aspecten van procedurele rechtvaardigheid. Deze bijdrage wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.
Auteur(s)K.E. Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet voorstel voor de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht kan nog wel wat denkwerk gebruiken
CiteertitelJB Plus 2014, afl. 3, nr. 4
SamenvattingConflicten tussen overheid en burgers leiden vaker dan nodig tot bezwaar- en beroepsprocedures. Die procedures leiden vaker dan gewenst niet tot de oplossing van die conflicten. Zal het voorstel voor de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht, mocht dat tot wet worden, een bijdrage leveren aan het oplossen van dat probleem? Dat is niet te verwachten. Evenmin waarschijnlijk is dat het tot allerlei onbedoelde negatieve effecten zal leiden. Voor een aspect moet echter een uitzondering worden gemaakt: de in het voorstel opgenomen verplichting voor de rechter om met partijen te onderzoeken of een rechtmatige minnelijke oplossing mogelijk is. Een dergelijke verplichting betekent een fundamentele wijziging van de taak van de bestuursrechter. Over de wenselijkheid van een bepaling met die inhoud zou nog wel wat beter mogen worden nagedacht.
Auteur(s)A.T. Marseille
Artikel aanvragenVia Praktizijn