Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-03-2017
Aflevering 3
RubriekGastcolumn
TitelVerwarring en verwatering bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging
CiteertitelTBR 2017/36
SamenvattingTijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de Bouw werd door Kamerlid Albert de Vries (PvdA) onder andere de vraag gesteld of de discussies over de aansprakelijkheid de kern van het wetsvoorstel onderuit haalden. Wordt dit wetsvoorstel wet, dan staat vast gezien het debat in de Kamer op 18 januari jl., dat in ieder geval betreffende de aansprakelijkheid verwarring en verwatering troef zijn, aldus prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelWeinig ruimte voor private keurmerken onder de Verordening bouwproducten (Deel II). Hoe marktdeelnemers beperkingen worden opgelegd
CiteertitelTBR 2017/37
SamenvattingIn dit artikel wordt besproken welke mogelijkheden er volgens de sinds 1 juli 2013 van kracht zijnde EU-Verordening bouwproducten zijn om private certificaten en keurmerken voor bouwproducten, zoals het KOMO-keurmerk, te verstrekken of te gebruiken als voor dat bouwproduct op grond van Europese regelgeving de CE-markering verplicht is. Daarbij wordt besproken in hoeverre in de Desmepol-uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 antwoord wordt gegeven op deze vraag. De uitspraak wordt in het bredere kader van de discussie over de toepassing van private keurmerken gezet waarbij de auteur de mogelijkheden onder deze verordening om bij het verhandelen van bouwproducten verklaringen over de eigenschappen deze producten af te geven of te gebruiken, verkent. In Deel I van het tweeluik is de Verordening en de uitspraak van de Afdeling besproken. In dit tweede deel zal de auteur het bredere kader, in bijzonder de onderliggende (belangen)strijd en de doelstelling van de Verordening bouwproducten, bespreken en enkele conclusies formuleren.
Auteur(s)A.R. Neerhof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan bestemmingsplan naar omgevingsplan volgens de Invoeringswet Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/38
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op de overgangsbepalingen in de Invoeringswet Omgevingswet. De overgang van een omgevingsplan van rechtswege naar een echt, door de gemeenteraad vastgesteld omgevingsplan staat centraal. Daarbij wordt tevens ingegaan op de doorwerking van gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en bovengemeentelijke ruimtelijke plannen en besluiten, zoals inpassingsplannen.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe opzet van de vergunningplicht voor bouwwerken in de Omgevingswet /
CiteertitelTBR 2017/39
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de nieuwe opzet van de vergunningplicht voor bouwwerken in de Omgevingswet. Het artikel is een vervolg op TBR 2017/20 waarin de vergunningplicht in het omgevingsplan geregeld zal gaan worden aan de orde is gesteld. De auteurs gaan met name in op de zogenaamde knip tussen toetsing van een bouwtechnisch deel, en toetsing aan de vergunningplicht in het omgevingsplan.
Auteur(s)F. Brouwer , B. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLandinrichting in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/40
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de overgang van de Wilg naar de Omgevingswet en de wijze waarop de inrichting landelijk gebied vorm zal gaan krijgen. De keuzes in het wetsvoorstel worden besproken in het licht van de evaluatie van de Wilg zoals die heeft plaatsgevonden in 2014. De auteurs eindigen met enkele aanbevelingen aan de wetgever voor verbetering en verduidelijking van het wetsvoorstel.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld , D.W. Bruil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland?. Over de wijze waarop binnenstedelijke uitbreiding en geluidsregulering hand in hand
CiteertitelTBR 2017/41
SamenvattingIn dit artikel wordt het zogenaamde Hamburgse model besproken dat in Duitsland nieuwe mogelijkheden biedt bij gebiedsontwikkeling en geluidhinder. Het model, alsmede de positie daarvan in het Duitse juridische kader wordt besproken. Daarnaast gaan auteurs in op de mogelijkheden voor toepassing van het model in Nederland, zowel in de Crisis- en Herstelwet en de toekomstige Omgevingswet.
Auteur(s)A.G. Bregman , J.J. Karens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe symfonie van de redelijkheid (Deel 2). ‘De werkelijkheid in onze woorden is nooit de werkelijkheid zelf’
CiteertitelTBR 2017/42
SamenvattingIn een drieluik gaan de auteurs in op fundamentele mechanismen die betrokken zijn bij de kaders waarin beoordeeld wordt of toepassing van een regel onaanvaardbare resultaten zou opleveren. In deel II wordt de jurisprudentie op grond van de artikelen 6:248 en 6:258 BW aan de hand van het door auteurs in deel I opgestelde conceptuele model beoordeeld. Daarbij wordt met name de aanpak van redelijkheidsvraagstukken door enerzijds de Raad van Arbitrage voor de Bouw en anderzijds overheidsrechters onderzocht.
Auteur(s)V.H.M. van Os , M.C.W. van Os
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRedeloze regeldrift. Jaarrede uitgesproken op 16 december 2016 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2017/43
SamenvattingIn deze jaarrede met als thema redeloze regeldrift bespreekt de voorzitter van de VBR de toenemende regeldrift van en de wens om concrete problemen met nieuwe wet- en regelgeving op te lossen, en welke problemen dat met zich meebrengt.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAppartementsrecht en aan­ verwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken
CiteertitelTBR 2017/44
SamenvattingVerslag van de jaar­ vergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 16 december 2016 te Utrecht
Auteur(s)M.E. Overwater
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-01-2017
CiteertitelTBR 2017/45
SamenvattingBestemmingsplan Westland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Honderdland fase 1" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 27-01-2017
CiteertitelTBR 2017/46
SamenvattingRente over teveel ontvangen voor­schot
Samenvatting (Bron)Onteigening. Complexwaarde (art. 40d Ow). Terugbetaling na te hoog voorschot (art. 54t lid 3 Ow). Voordeel voortvloeiend uit te hoog voorschot verrekenen met vergoeding wegens verlies van de werkelijke waarde van het onteigende? HR 11 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AC1944, NJ 1984/728 (List/Staat). Hoge Raad komt gedeeltelijk terug van eerdere rechtspraak. Wettelijke rente over terug te betalen bedrag? Art. 6:81-83 en 6:119 BW.
AnnotatorF.A. Mulder , R.J.Th. Vos
UitspraakECLI:NL:HR:2017:94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 14-10-2016, Advies 307
CiteertitelTBR 2017/47
SamenvattingUAV-GC 2005 geschikt voor dit project?
AnnotatorJ.C. Binnerts
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2013
CiteertitelTBR 2017/48
SamenvattingTerreinbeheer en verhuurbeding bungalowpark
Samenvatting (Bron)Hoger beroep van tussenvonnis (artikel 355 Rv). Is sprake van een derdenbeding (artikel 6:253 BW) ? Bekrachtiging en terugverwijzing.
AnnotatorA.A. van Velten
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:4327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelVerwarring zonder nuancering
CiteertitelTBR 2017/51
SamenvattingIn dit stuk reageert de auteur op de gastcolumn ‘Verwarring en verwatering bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging’ (TBR 2017/36) van M.A.B. Chao-Duivis, en de regeling van aansprakelijkheid in het wetsvoorstel Wkb.
Auteur(s)D.E. van Werven
Artikel aanvragenVia Praktizijn