Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-03-2017
Aflevering 7452
RubriekRedactioneel
TitelRaadsenquête zonder openbare verhoren kan niet
CiteertitelGst. 2017/43
Samenvattingen tegelijkertijd besluiten dat er geen openbare verhoren zullen plaatsvinden? Deze vraag doet zich af en toe voor omdat er soms nogal wordt opgezien tegen de kosten en energie die openbare verhoren vergen en ook wordt de openbaarheid daarvan niet altijd op prijs gesteld. Kiest de raad echter voor een raadsenquête op grond van art. 155a Gemeentewet dan is deze uitsluiting niet mogelijk. De openbaarheid van de verhoren is er niet voor niks. Hoewel de onderzoekscommissie een groot deel van haar werkzaamheden in beslotenheid verricht, wordt het van betekenis geacht dat de nationale en decentrale enquêtes ook functioneren als een publiek verantwoordingsforum.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet individualiseringsbeginsel: actueel of achterhaald?
CiteertitelGst. 2017/44
SamenvattingIn dit artikel wordt het individualiseringsbeginsel, zoals dat sinds 1965 is opgenomen in de Participatiewet en haar voorgangers, onder de loep genomen. Nadat de reikwijdte en de bedoeling van het beginsel zijn uiteengezet, worden een analyse van en de ontwikkelingen in de jurisprudentie door de jaren heen gepresenteerd. De rechtspraak wordt onderverdeeld in een aantal categorieën: zaken waarin het college ten onrechte niet heeft getoetst aan het individualiseringsbeginsel, uitspraken waarin wel of geen reden bestond om de uitkering te verhogen en jurisprudentie waarin al dan niet aanleiding was om de uitkering te verlagen. Aansluitend wordt expliciet aandacht besteed aan de toepassing van het individualiseringsbeginsel in relatie tot de in 2015 in werking getreden kostendelersnorm. Deze bijdrage wordt afgesloten met een korte conclusie.
Auteur(s)H. Nummerdor-Buijs , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-07-2016, C-493/14
CiteertitelGst. 2017/45
SamenvattingStaatssteun; Algemene Groepsvrijstellingsverordening; dwingende karakter van de vrijstellingsvoorwaarden; uitdrukkelijke verwijzing naar de AGV in steunregeling; aanmeldingsverplichting.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juli 2016.#Dilly's Wellnesshotel GmbH tegen Finanzamt Linz.#Verzoek van het Bundesfinanzgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Staatssteun - Steunregeling in de vorm van verlagingen van milieubelastingen - Verordening (EG) nr. 800/2008 - Categorieen steun die als verenigbaar met de interne markt en als vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting kunnen worden beschouwd - Dwingende karakter van de vrijstellingsvoorwaarden - Artikel 3, lid 1 - Uitdrukkelijke verwijzing naar die verordening in de steunregeling.#Zaak C-493/14.
AnnotatorC.P.M.Th. Pino
UitspraakECLI:EU:C:2016:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelGst. 2017/46
SamenvattingVerbijzondering criterium ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten’ als uitzondering op planmaximalisatie bij planschade naar ‘niet slechts een theoretische mogelijkheid’? (Achtkarspelen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2013 heeft het college [appellant] 4.400,00, exclusief wettelijke rente, toegekend wegens door hem geleden planschade.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelGst. 2017/47
SamenvattingGeen rangorde tussen binnenplanse afwijkingsregeling en buitenplanse kruimelgevallenregeling. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2015 heeft het algemeen bestuur een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan vergroten van drie bestaande balkons aan de achtergevel van het gebouw aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelGst. 2017/48
SamenvattingZelf in de zaak voorzien is niet mogelijk indien de rechter een oordeel moet geven over aangelegenheden waar partijen zich niet of onvoldoende hebben uitgelaten. Zelf in de zaak voorzien is evenmin mogelijk als niet vaststaat dat de vergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan niet verleend kan worden omdat niet aan de toepassingsvoorwaarden wordt voldaan of omdat het niet aanwezig zijn van de bereidheid van het bestuursorgaan om af te wijken van het bestemmingsplan evident niet onredelijk is. Er is geen reden om deze lijn onder de Wabo niet voort te zetten. Gelet op de bevoegdheid en de geuite bereidheid van het college om medewerking te verlenen had de rechtbank de vergunning niet zelf voorziend kunnen weigeren. (Boxmeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van zijn woning op het perceel [locatie 1] te Boxmeer.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelGst. 2017/49
SamenvattingIndringende toetsing verkeersbesluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2012 heeft het college van gedeputeerde staten besloten door plaatsing van borden model A1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: het RVV 1990), de maximumsnelheid op de provinciale weg A270, tussen km 6.460 en km 9.750, in beide richtingen te verlagen naar 100 km/u.
AnnotatorH.P. Wiersema , N. Haasnoot
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelGst. 2017/50
SamenvattingIndiener van een WOB-verzoek is – indien geheimhouding is opgelegd – belanghebbende. Het WOB-verzoek kwalificeert tevens als verzoek tot opheffing van de geheimhouding. Het verzoek moet zo nodig worden doorgezonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft de raad het verzoek van [appellant] om opheffing van de geheimhouding die door hem in de vergadering van 12 juni 2013 is opgelegd met betrekking tot de overeenkomst en onderliggende stukken betreffende woonzorgcentrum Van Haarenshuus in Sint Annaparochie (hierna: de stukken), afgewezen.
AnnotatorJ. Korzelius , C.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelGst. 2017/51
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Hypothetisch rechtmatig besluit. Relativiteitsvereiste. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 15 september 2015 heeft de rechtbank een verzoek van Biolicious om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorR.D. Boesveld
LinkVolledige tekst annotatie (potjonker.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelGst. 2017/52
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Maatstaf causaal verband bij besluitaansprakelijkheid. Hypothetisch rechtmatig besluit. Verlengde besluitvorming.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten. Verwijzing naar HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, NJ 2016/291 (Hengelo/Wevers), alsmede naar HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2087, NJ 2007/187 (Enschede/Gerridzen) en HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3257, NJ 2009/146.
AnnotatorR.D. Boesveld
UitspraakECLI:NL:HR:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 1)
CiteertitelGst. 2017/53
SamenvattingTot nu toe was er geen kroniek over het gemeentelijke sociale domein, noch in dit tijdschrift, noch elders. De redactie van de Gemeentestem heeft gemeend dat dit zou moeten veranderen en heeft ons verzocht een dergelijke kroniek voor onze rekening te willen nemen. Wij hebben dit verzoek graag aanvaard, omdat wij mét de redactie van mening zijn dat het rechtsgebied een zodanig groot onderdeel van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is – zowel in beleidsmatige en financiële zin, als in termen van aantallen besluiten – dat de publicatie van een periodiek overzicht eerder noodzaak dan wens is.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman , R. Stijnen , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn