StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 06-04-2017
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelGeluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving
CiteertitelStAB 2017, p. 7
SamenvattingOp 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betreft de normering van geluid van bedrijvigheid. Het thans in het Activiteitenbesluit opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid, komt met de inwerkingtreding van het Bkl te vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever verplicht om rechtstreeks werkende geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen in het omgevingsplan. Op die manier kunnen de regels worden afgestemd op de lokale omstandigheden en kunnen deze gekoppeld worden aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In deze bijdrage gaat auteur in op de met het Bkl voorgestane stelselwijziging voor wat betreft het aspect geluid. Daarnaast zullen enkele opvallende zaken uit het Bkl worden besproken. Afsluitend komt, voor zover dat voor de in het Bkl vastgelegde geluidnormering van belang is, de Invoeringswet Omgevingswet aan de orde, die op 5 januari 2017 is vrijgegeven voor internetconsultatie.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina7-15
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 12-10-2016
CiteertitelStAB 2017/1
SamenvattingHad het aspect soortenbescherming bij de beoordeling moeten worden betrokken? Had moeten worden onderzocht of de aangevraagde activiteiten een verboden handeling ingevolge de Flora- en faunawet (Ffw) inhouden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2013 heeft het college aan [appellante sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van een inrichting aan de [locatie] te Siebengewald, gemeente Bergen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 26-10-2016
CiteertitelStAB 2017/2
SamenvattingOntheffing van verbod Flora- en faunawet tot het verstoren van voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Is een cultuurhistorisch belang een dwingende reden van openbaar belang?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2015 heeft de staatssecretaris aan de Stichting stichting Uiteraard Uitermeer (hierna: Uiteraard Uitermeer) een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend voor het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, heikikker, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en rivierdonderpad alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de waterspitsmuis, bij het verrichten van werkzaamheden aan het Fort Uitermeer te Weesp. De staatssecretaris heeft voorts te kennen gegeven dat geen ontheffing nodig is ten aanzien van de ringslang.
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelStAB 2017/3
SamenvattingBiedt het Activiteitenbesluit een grondslag om handhavend op te treden tegen onversterkte muziek?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen De Nieuwe Muziekschool afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelStAB 2017/4
SamenvattingBevestiging van melding op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (PAS) van een voornemen tot wijziging van een agrarisch bedrijf. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de meldingsbevestiging een besluit is in de zin van de Awb. Is sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb?
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is de door [vergunninghouder] op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling PAS) gedane melding van de door hem voorgenomen wijziging van zijn agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats], bevestigd.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelStAB 2017/5
SamenvattingMaatwerkvoorschriften met betrekking tot afscherming van assimilatiebelichting van kassen van een rozenkwekerij. Appellant die op circa 1600 meter van de kwekerij woont, is niet-ontvankelijk verklaard omdat hij volgens verweerder geen belanghebbende is. Moet appellant als belanghebbende worden aangemerkt?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2014 heeft het college voor de inrichting van Rozenkwekerij Porta Nova B.V. maatwerkvoorschriften met betrekking tot de afscherming van assimilatiebelichting vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelStAB 2017/6
SamenvattingVerkeersbesluit waarbij de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/u geldt op een wegvak van circa 2,8 km in de periode tussen 07:00 uur en 23:00 uur. Appellanten voeren aan dat de maximumsnelheid van 100 km/u gedurende het gehele etmaal leidt tot een verbetering van het woon- en leefklimaat van omwonenden. Verweerder is van mening dat een snelheidsverlaging tot 100 km/u gedurende het gehele etmaal afbreuk doet aan het uitgangspunt dat weggebruikers op Nederlandse autosnelwegen in principe 130 km/u moeten kunnen rijden. Heeft aan het besluit een juiste belangenafweging ten grondslag gelegen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2012 heeft het college van gedeputeerde staten besloten door plaatsing van borden model A1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: het RVV 1990), de maximumsnelheid op de provinciale weg A270, tussen km 6.460 en km 9.750, in beide richtingen te verlagen naar 100 km/u.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelStAB 2017/7
SamenvattingIs sprake van een onlosmakelijk verband tussen het houden van dieren en het uitrijden van mest?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2014 heeft het college aan de [vergunninghoudster] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de wijziging van een melkrundveehouderij aan de [locatie] in Vriezenveen.
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Midden-Nederland 05-12-2016
CiteertitelStAB 2017/8
SamenvattingOmgevingsvergunning voor een biowarmte-installatie (BWI). Volgens eisers is een te ruime norm gesteld voor dioxinen en furanen die gelden als zeer zorgwekkende stoffen waarvoor een minimalisatieverplichting geldt. Verweerder stelt daarentegen dat voor deze stoffen aansluiting is gezocht bij het BREF Grote stookinstallaties en de daarin opgenomen paragraaf die wordt gebruikt als bbt-conclusie. Wat betekent de minimalisatieverplichting voor deze stoffen?
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor een BioWarmte installatie (BWI) van Eneco in Utrecht. De rechtbank oordeelt onder meer dat GS voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de biomassa grotendeels afkomstig zal zijn uit landschapsbeheer. Ten aanzien van de luchtkwaliteit blijkt uit de verrichte onderzoeken dat de bijdrage van de BWI niet in betekenende mate is, omdat de bijdrage ruimschoots onder de wettelijke grenswaarden ligt. Verder is in de vergunning voldoende geborgd dat eventuele storingen in de BWI geen gevolgen hebben voor de emissies en/of het voldoen aan de emissiegrenswaarden. Het beroep slaagt wel op het punt van de emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen. Omdat het zeer zorgwekkende stoffen betreft, waarvoor een minimalisatieverplichting geldt en Eneco zelf een lagere norm haalbaar acht, past de rechtbank de norm in de vergunning zelf aan.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:6478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelStAB 2017/9
SamenvattingHeeft vergunningverlener kunnen oordelen dat de omgevingsvergunning niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening (een aanvaardbaar woon- en leefklimaat)?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het inrichten en gebruiken van een loswal met een keerlus aan de Kerkweg nabij nummer 50a te Giethoorn.
AnnotatorH.P. Nijhoff
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelStAB 2017/10
SamenvattingIs de desbetreffende APV-bepaling onverbindend? Is de APV-bepaling in strijd met de Notificatierichtlijn of het UNESCO-Verdrag?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2014 heeft het college een gebied in het centrum van Hilversum aangewezen als gebied waar het, behoudens door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 (lees: 2.3.6) van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen (hierna: het Aanwijzingsbesluit).
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelStAB 2017/11
SamenvattingOok wanneer via overgangsrecht voortzetting van gebruik mogelijk wordt gemaakt, dient evenwel, gelet op artikel 3:4 van de Awb, in samenhang met de artikelen 3.1 en 3.38 van de Wro, uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening, een planologische afweging plaats te vinden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2014 heeft het college, voor zover hier van belang, afwijzend beslist op het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen overtredingen van de bestemmingsplannen "Plan in hoofdlijnen" uit 1964 en "Prikkedam" uit 1980 op het motorcrossterrein Prikkedam te Makkinga.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Amsterdam 23-09-2016
CiteertitelStAB 2017/12
SamenvattingVerweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank mogen concluderen dat Schipholparkeren zoals dat door eisers is aangevraagd, valt onder de activiteit ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ als bedoeld in kolom 1 van onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.
Samenvatting (Bron)B&W van Amstelveen hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning voor Schipholparkeren afgewezen. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure? Niet in geschil dat Schipholparkeren in strijd is met het bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid en dat het bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt tot afwijken. De rechtbank is van oordeel dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en dat geen vergunning van rechtswege is ontstaan. Daarvoor is van belang dat activiteiten die voorkomen in lijst C of D van de bijlage bij het Besluit mer niet als kruimelgeval kunnen worden aangemerkt. B&W mochten Schipholparkeren aanmerken als een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in onderdeel D11.2, kolom 1, van de bijlage bij het Besluit mer. B&W hebben dus terecht een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze onderbouwing is niet inhoudelijk bestreden.
Annotator Redactie
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:6029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelStAB 2017/13
SamenvattingUit de nadruk die in de parlementaire geschiedenis is gelegd op het uitzonderlijke karakter van de ontheffing en het terughoudende gebruik dat daarvan dient te worden gemaakt, volgt naar het oordeel van de Afdeling dat het voor het verlenen van een ontheffing van krachtens provinciale verordening gestelde regels onvoldoende is indien uitsluitend wordt gewezen op algemene, vaak verwachte positieve effecten van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Strijd met Omgevingsverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Wereldbazar te Winschoten" vastgesteld. Hieraan ligt ten grondslag het besluit van 21 september 2015 van het college van gedeputeerde staten van Groningen tot ontheffingverlening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (hierna: Omgevingsverordening).
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Overijssel 14-10-2016
CiteertitelStAB 2017/14
SamenvattingIn de Omgevingsverordening is het provinciaal belang nadrukkelijk beperkt door te bepalen dat deze instructies niet rechtstreeks doorwerken bij de afgifte van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en ontheffingen. Nu niet gebleken is dat voor gedeputeerde staten een wettelijke taak is weggelegd voor wat betreft de verlening van een omgevingsvergunning als hier bedoeld, had de gemeente gedeputeerde staten dan ook niet ontvankelijk moeten achten in het door hen gemaakte bezwaar.
Samenvatting (Bron)Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (gebruik van bestaand pand voor reguliere detailhandel anders dan als tuincentrum). Bezwaar door GS. GS geen belanghebbende. Bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaard.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:3970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 26-10-2016
CiteertitelStAB 2017/15
SamenvattingDe Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten. In de praktijk blijkt dat ook al heeft het betrokken bestuursorgaan bij het opstellen van de beleidsregel deze omstandigheden bezien, het daarmee niet heeft kunnen voorzien of deze omstandigheden alleen of tezamen in een concreet geval niettemin tot onevenredige gevolgen leiden. Het bestuursorgaan dient derhalve alle omstandigheden van het geval te betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden, moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2015 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] in Breda (hierna: de woning) met ingang van 17 februari 2015 voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelStAB 2017/16
SamenvattingAppellanten die geen concurrent zijn van de in geding zijnde supermarkt kunnen zich vanwege het relativiteitsbeginsel niet beroepen op de staatssteunregels uit het VWEU.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelStAB 2017/17
SamenvattingDe Afdeling is van oordeel dat de in de planregels opgenomen verwijzing naar het door de raad vastgestelde parkeer- en stallingsbeleid onvoldoende rechtszeker is. In het geval dat de raad een nieuw parkeer- en stallingsbeleid zou vaststellen, is onduidelijk of de in dat beleid opgenomen parkeernormen hebben te gelden of dat nog steeds moet worden aangesloten bij de normen uit het ten tijde van de vaststelling van het plan geldende parkeeren stallingsbeleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Princenhage, Burg. Luysterburghstraat" vastgesteld.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelStAB 2017/18
SamenvattingUit de Wabo, noch uit enig andere wettelijke regeling volgt dat tussen de binnenplanse afwijkingsregeling en de buitenplanse ‘kruimelgevallenregeling’ een rangorde bestaat op grond waarvan het algemeen bestuur gehouden zou zijn om voorrang te geven aan de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wabo. Hierbij acht de Afdeling van belang dat bij zowel de binnenplanse afwijkingsregeling als bij de buitenplanse kruimelgevallenregeling de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is en in beide situaties de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2015 heeft het algemeen bestuur een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan vergroten van drie bestaande balkons aan de achtergevel van het gebouw aan de [locatie] te Amsterdam.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelStAB 2017/19
SamenvattingHet college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van appartementen en commerciële ruimte. Bij het vaststellen van de parkeerbehoefte mocht het college uitgaan van het minimumaantal parkeerplaatsen op het piekmoment. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het college zich in dit verband in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de onderhavige locatie gelegen is in een binnenstedelijk gebied dat goed is ontsloten. De gehanteerde loopafstanden zijn niet te groot. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat een grotere afstand kan worden gehanteerd nu het hier een binnenstedelijk gebied betreft. Voor zover het college daarmee afwijkt van de Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen, wordt overwogen dat volgens vaste jurisprudentie de daarin opgenomen normen aanbevelingen zijn en het college niet verplicht is die te volgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2015 heeft het college aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van appartementen en commerciële ruimte op de locatie Acacialaan/Beukenlaan te Heerhugowaard (hierna: het perceel).
AnnotatorD. Roelands-Fransen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelStAB 2017/20
SamenvattingGeen rechtsregel verzet zich ertegen dat twee omgevingsvergunningen worden aangevraagd en verleend voor één perceel, ook niet wanneer uiteindelijk maar een van die omgevingsvergunningen zal worden gebruikt.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 30 mei 2014 heeft het college de verzoeken van [appellant A] en anderen om handhavend optreden tegen het door [belanghebbende] bouwen van een verdieping op het pand gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelStAB 2017/21
SamenvattingValt schade onder het normaal maatschappelijk risico?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2014 heeft het college aan [belanghebbende] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van 6.000,00 toegekend.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 12-10-2016
CiteertitelStAB 2017/22
SamenvattingDient de beoordeling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico te geschieden op het niveau van het moederbedrijf of op het niveau van het filiaalbedrijf?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2013 heeft het college aan Pompeneiland BV een bedrag van 7619,00 aan nadeelcompensatie toegekend.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelStAB 2017/23
SamenvattingHad het college een korting van 50% mogen toepassen op het schadebedrag?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een bedrag van 29.862,00, vermeerderd met de wettelijke rente van 6 april 2012 tot en met 23 mei 2014, aan nadeelcompensatie toegekend en een bedrag van 1000,00 aan deskundigenkosten vergoed.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelStAB 2017/24
SamenvattingIn hoger beroep is in geschil of de schade ten tijde van de aankoop van de panden voor een redelijk denkend en handelend koper voorzienbaar was en daarom op de voet van artikel 6.3, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening voor rekening van Rapenburg mag worden gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum een aanvraag van Rapenburg om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelStAB 2017/25
SamenvattingIs de schade het gevolg van de uitoefening door de minister van een publiekrechtelijke taak of bevoegdheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2014 heeft de minister het verzoek om nadeelcompensatie van Uptown Advertising afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelStAB 2017/26
SamenvattingKan op grond van de binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid aan wederpartij voorzienbaarheid worden tegengeworpen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 07-12-2016
CiteertitelStAB 2017/27
SamenvattingHoe kan ‘ervaring van geurhinder’ geobjectiveerd worden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2012 heeft het college een aanvraag van [appellant sub 1] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn