Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-03-2017
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelBien étonnés de se trouver ensemble
CiteertitelM en R 2017/29
Samenvatting2016 bracht twee partijen in hetzelfde kamp, die ongetwijfeld verwonderd waren zich in elkaars gezelschap te bevinden, de nieuwe Amerikaanse president Trump en de milieubeweging. Zij treffen elkaar in hun verzet tegen grootschalige vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, echter wel om verschillende redenen. Trump probeert onder de vlag ‘America First!’ banenverlies in de VS en de teloorgang van nationale industrieën tegen te gaan. De milieubeweging vreest dat het niveau van bescherming van milieu, menselijke gezondheid, dierenwelzijn en consumentenbelangen zal afglijden naar het laagste niveau dat door een van de deelnemende landen wordt gehanteerd.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek m.e.r.: regelgeving en jurisprudentie
CiteertitelM en R 2017/30
SamenvattingIn de kroniek van begin 2014 gaf auteur aan dat het onderwerp m.e.r. de nodige ontwikkelingen te wachten stond. In de tussentijd heeft een aantal van de ontwikkelingen die auteur toen beschreef, plaatsgevonden. Allereerst is de Wijziging van de M.e.r.-richtlijn gepubliceerd. Recent heeft de Eerste Kamer met de implementatiewet voor deze richtlijn ingestemd. Daarnaast heeft het parlement de Omgevingswet aangenomen en is de uitvoeringsregelgeving deze zomer gepubliceerd. Niet onbelangrijk is de Wet tariefstelling Commissie m.e.r. Tot slot is een grote hoeveelheid (Europese maar vooral ook nationale) jurisprudentie inzake m.e.r. tot stand gekomen. In deze kroniek zal auteur deze ontwikkelingen van februari 2014 tot en met eind 2016 stuk voor stuk langslopen.
Auteur(s)G.A.J.M. Hoevenaars
LinkVolledige tekst artikel (commissiemer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelEU Environmental policy–Its journey to centre stage
CiteertitelM en R 2017/31
SamenvattingNigel Haigh begon het Londense kantoor van het Institute for European Environmental Policy (IEEP) in 1980. Hij was directeur tot 1998. Zijn boek, EU Environmental Policy–Its journey to the centre stage vertelt het verhaal van het hoe en het waarom van het EU-milieubeleid en de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt. De wens om milieubeleid in EU-verband te ontwikkelen kwam deels voort uit het besef van de milieuproblemen en -incidenten uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zoals de Minamataziekte (gevolg van kwiklozingen in zee), de Torrey Canyon (stranding van een olietanker met grote olievervuiling van de zee) en Rachel Carsons boek Silent spring (gevolgen gebruik persistente bestrijdingsmiddelen). Deels van de problemen, die zich op nationale schaal voordeden en al dan niet een grensoverschrijdende component hadden.
Auteur(s)J. Kramer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 23-01-2017
CiteertitelM en R 2017/32
SamenvattingStrafmotivering in strafzaak tegen een bedrijf dat zonder de vereiste vergunning en in strijd met de geldende regelgeving heeft gehandeld in (lood)accu’s.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft op zijn bedrijf zonder de vereiste vergunning en in strijd met de geldende regelgeving gehandeld in (lood)accus. Hij heeft de terzake geldende regelgeving genegeerd. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 50.000 euro. Daarnaast bepaalt de rechtbank dat het bedrijf van verdachte voorwaardelijk een jaar wordt stil gelegd met een proeftijd van twee jaar.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 20-09-2007, C-304/05
CiteertitelM en R 2017/33
SamenvattingUit de oude doos: het skipiste-arrest en de betekenis hiervan voor de ADC-toets.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 september 2007. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Milieueffectbeoordeling voor werkzaamheden tot inrichting van skipistes. # Zaak C-304/05.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2007:532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-10-2016
CiteertitelM en R 2017/34
SamenvattingOntheffing Fort Uitermeer; toepassing “skipiste-arrest” – meewegen tijdelijkheid effecten bij AD(C)-toets (?)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2015 heeft de staatssecretaris aan de Stichting stichting Uiteraard Uitermeer (hierna: Uiteraard Uitermeer) een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend voor het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, heikikker, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en rivierdonderpad alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de waterspitsmuis, bij het verrichten van werkzaamheden aan het Fort Uitermeer te Weesp. De staatssecretaris heeft voorts te kennen gegeven dat geen ontheffing nodig is ten aanzien van de ringslang.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelM en R 2017/35
SamenvattingHet door appellante geopperde alternatief maakt meer mogelijk dan de doelstelling van het project, bevat onzekerheden en brengt extra kosten met zich. Vanwege die redenen is geen sprake van een redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief in het kader van het (project-)MER. Dat het bevoegd gezag aan appellante een termijn van zes maanden heeft gegeven om het door haar gewenste alternatief te onderzoeken, maakt niet dat het alternatievenonderzoek van het MER onvolledig dan wel onzorgvuldig tot stand is gekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2015 heeft het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het projectplan "Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10", vastgesteld. Bij besluit van 3 februari 2016, is dit besluit door het college goedgekeurd.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 01-12-2016
CiteertitelM en R 2017/36
SamenvattingToetsingskader Mijnbouwwet; weigering van verlenging opsporingsvergunningmocht niet gebaseerd worden op brede maatschappelijke discussie en onrust
Samenvatting (Bron)Besluit van de minister van Economische Zaken op grond van artikel 18, derde lid, van de Mijnbouwwet. Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden de minister bevoegd is tot verlenging van de periode waarvoor een opsporingsvergunning is verleend. De minister de bezwaren van vergunninghouder tegen de weigering van de gevraagde verlenging van opsporingsvergunningen voor schaliegas, ongegrond verklaard. De rechtbank heeft deze besluiten vernietigd omdat ze in strijd zijn met de Mijnbouwwet. Naar de minister heeft erkend is in deze gevallen voldaan aan de voorwaarden voor verlenging. Evenmin heeft hij problemen van financiële of uitvoeringstechnische aard opgeworpen. In die situatie geeft de Mijnbouwwet de minister geen ruimte om de verlenging om andere redenen te weigeren.
AnnotatorL.S. Braaksma , K.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:9211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelM en R 2017/37
SamenvattingOvergangsrecht Programmatische Aanpak Stikstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2015, kenmerk 2015-009508, heeft het college op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend aan [belanghebbende] voor het wijzigen/uitbreiden van een rundveehouderij aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelM en R 2017/38
SamenvattingOvergangsrecht Programmatische Aanpak Stikstof
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2015, kenmerk 2015/0287130, en bij besluit van 1 december 2015, kenmerk 2015/0390125, heeft het college de vergunningaanvragen voor het oprichten van een bioraffinage-installatie op een ongenummerd perceel aan de Ruiterweg te Groenlo, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelM en R 2017/39
SamenvattingBandbreedtes bouwplan voldoende duidelijk om omgevingsvergunning bouwen te kunnen verlenen; aan een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en beperkte milieutoets kunnen geen voorschriften worden verbonden die zien op gebruik dan wel op milieuaspecten; geen exceptieve toetsing of anterieure overeenkomst de toets aan Verdrag van Aarhus kan doorstaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eneco Wind B.V. omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 13,5 MW op de percelen langs de A2 tussen knooppunt Everdingen en de Autenasekade kadastraal bekend gemeente Vianen.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelM en R 2017/40
SamenvattingVuurwerkverbod Hilversum; APV niet onverbindend, college bevoegd, aanwijzingsbesluit blijft overeind.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2014 heeft het college een gebied in het centrum van Hilversum aangewezen als gebied waar het, behoudens door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 (lees: 2.3.6) van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen (hierna: het Aanwijzingsbesluit).
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-272/15
CiteertitelM en R 2017/41
SamenvattingToepasselijkheid van broeikasgasemissiehandel op internationale luchtvaart, in het bijzonder vluchten naar en van Zwitserland: Er bestaat geen verplichting voor de Unie om derde landen gelijk te behandelen, ook in geval van een Europese unilaterale milieumaatregel die op diverse derde landen betrekking heeft. Een afwijkende behandeling van Zwitserland is derhalve geoorloofd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 december 2016.#Swiss International Air Lines AG tegen The Secretary of State for Energy and Climate Change en Environment Agency.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten - Verplichting tot teruggave van emissierechten voor vluchten tussen lidstaten van de Unie en de meeste derde landen - Besluit nr. 377/2013/EU - Artikel 1 - Tijdelijke afwijking - Uitsluiting van vluchten van en naar luchtvaartterreinen in Zwitserland - Verschil in behandeling tussen derde landen - Algemeen beginsel van gelijke behandeling - Niet-toepasselijkheid.#Zaak C-272/15.
AnnotatorM. Peeters , W. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2016:993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelM en R 2017/42
SamenvattingVoormalige stortplaats in Gouda waarop woningen zijn gebouwd. Einde grondwatermonitoring. Deklaag van 0,5 m ter plaatse van minder intensief gebruikt openbaar groen is voldoende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2015 heeft het college ingestemd met het evaluatieverslag Evaluatieverslag van het slopen en saneren van het buitenzwembad "De Tobbe" en de aanleg van een nutstracé in het Groenhovenpark te Gouda van 27 juni 2014, exclusief de hierin opgenomen nazorgbepalingen, en met het nazorgplan zoals dat is neergelegd in hoofdstuk 5 van het rapport Notitie nazorg Groenhovenpark te Gouda, van 10 februari 2015.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3414
Artikel aanvragenVia Praktizijn