Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 13-04-2017
Aflevering 4
RubriekEditorial
TitelDe verdenkingscriteria in het nieuwe Wetboek van Strafvordering
CiteertitelDD 2017/23
SamenvattingIn de contourennota over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is aangekondigd dat de wettelijke regeling van het voorbereidend onderzoek integraal wordt geherstructureerd. In februari zijn concepten van het Eerste en Tweede Boek van het nieuwe wetboek in consultatie gegeven. Daar kan uit worden afgeleid hoe de Minister van Veiligheid en Justitie aan dit voornemen gestalte wil geven.
Auteur(s)B.F. Keulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Commissie herziening Gratieregeling
CiteertitelDD 2017/24
SamenvattingIn de jaren zestig van de vorige eeuw heeft een door de regering ingestelde Commissie herziening Gratieregeling (Commissie) onder voorzitterschap van prof. mr. B.H. Kazemier zich beziggehouden met de vraag of de gratieregeling herziening behoefde. Aanleiding vormden de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. Het was in deze periode gewoon geworden voorwaardelijke gratie te verlenen. Ook was gebleken dat koningin Juliana vragen had bij de bestaande procedure. Een en ander resulteerde in onder meer de vraag welke rol de koning in de gratieprocedure diende te spelen en of en hoe voorwaardelijke gratie diende te worden geregeld. Het werk van de Commissie heeft de grondslag gelegd voor de Gratieregeling 1976, die op haar beurt weer als voorbeeld voor de Gratiewet 1987 heeft gediend. Het werk van de Commissie werpt daarmee licht op de huidige gratiewetgeving. Nu de gratieprocedure opnieuw ter discussie staat door de noodzaak tot invoering van een ‘review mechanisme’ voor de levenslange gevangenisstraf,1 is het nuttig de keuzes en argumenten van de Commissie in herinnering te brengen.
Auteur(s)S.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan gratie naar herbeoordeling
CiteertitelDD 2017/25
SamenvattingEen levenslanggestrafte heeft recht op ‘prospect of release’ en daarom moet de straf de jure en de facto verkortbaar zijn. Dat is al enige jaren het standpunt van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof leidt deze eisen af uit artikel 3 EVRM. Hoe de straf eventueel verkort wordt, door de rechter of door de administratie, mogen de lidstaten zelf bepalen. De invulling van het vooruitzicht op invrijheidstelling en de procedure van herbeoordeling moeten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Op 5 juli 2016 concludeerde de Hoge Raad dat de Nederlandse tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf aan die voorwaarden niet voldoet. Het schort aan de verkortbaarheid van de straf; er bestaat daarvoor feitelijk geen mechanisme. Dit impliceert dat de oplegging van een levenslange gevangenisstraf een schending oplevert van artikel 3 EVRM. De staatssecretaris kondigde inmiddels een beleidswijziging én een wetsvoorstel aan om de praktijk van de tenuitvoerlegging in overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM te brengen. In dit artikel wordt de beleidswijziging getoetst aan rechtspraak van het EHRM.
Auteur(s)W.F. van Hattum
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelFaith in Public Debate
CiteertitelDD 2017/26
SamenvattingE. Janssen, Faith in Public Debate. On Freedom of Expression, Hate Speech and Religion in France & the Netherlands (diss. UvA), Cambridge: Intersentia 2015
Auteur(s)P.A.M. Verrest
LinkVolledige tekst proefschrift (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2017/27
SamenvattingMet onder meer aandacht digitale processtukken strafvordering.
Auteur(s)R.J. Baumgardt , T. Felix , T.J. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelOM en rechter
CiteertitelDD 2017/28
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de raadsman bij het politieverhoor.
Auteur(s)M.J.A. Plaisier , M. van der Horst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2017/29
SamenvattingMet onder meer aandacht voor bestuurlijke boetes en de strafbeschikking.
Auteur(s)A.R. Hartmann , H.J.B. Sackers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHet redelijke termijn-voorschrift in het licht van de rule of law: mogelijkheden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie?
CiteertitelDD 2017/30
SamenvattingIn dit artikel wordt aan de hand van jurisprudentie van het EHRM en Nederlandse feitenrechtspraak onderzocht of het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2016 mogelijkheden openlaat waarlangs overschrijding van de redelijke termijn, ofwel de lange duur van een strafprocedure, kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Geconcludeerd wordt dat, onzes inziens, thans twee (beperkte) mogelijkheden bestaan. Voor beide mogelijkheden geldt dat door de lange duur van de strafprocedure de verdachte in de uitoefening van diens verdedigingsrechten is beperkt en daarmee een inbreuk oplevert op diens recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM.
Auteur(s)E. Filius , S.L.T.J. Ligthart , R. Milic
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2059
Artikel aanvragenVia Praktizijn